Programmas mērķis:

 • nodrošināt valsts atbalstu noteiktam personu lokam atsevišķās dzīves situācijās.

Galvenās aktivitātes:

 1. programmā plāno transfertu pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu konkrētu laika periodu ieskaitīšanu personu sociālās apdrošināšanas stāžā:
  • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – iemaksas) valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, un par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu;
  • iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam un saņem bērna kopšanas pabalstu;
  • iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu;
  • iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus.
 2. programmā plāno transfertu pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu valsts pamatbudžeta finansējumu pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā, Augstākās Padomes deputātu pensiju un politiski represēto personu pensiju izmaksām.

Programmas izpildītāji: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Atsevišķām personu kategorijām nodrošināta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nepārtrauktība, kā arī iespēja saņemt lielāka apmēra valsts pensiju1

Personu skaits vidēji mēnesī, par kurām valsts veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Personas, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas

9

15

15

15

15

Personas, kuras kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam un saņem bērna kopšanas pabalstu

4 635

5 000

5 000

5 000

5 000

Personas, kuras saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu

624

700

700

700

700

Personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus

3 004

2 520

2 360

2 360

2 360

Personas, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

207

210

210

210

210

Personu skaits vidēji mēnesī, par kurām valsts nodrošina budžeta dotāciju

Apgādnieku zaudējušās personas

10 077

10 006

10 189

10 372

10 555

Augstākās Padomes deputāti

96

110

110

115

115

Politiski represētās personas

12 538

11 753

11 127

10 465

9 840

Piezīmes.

1Rādītāja nosaukums ar 2020.gadu redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

28589 641

30453 482

31021 971

30820 861

30569 213

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1863 841

568 489

-201 110

- 251 648

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,5

1,9

-0,6

-0,8

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1337 190

1905 679

568 489

t. sk.:

Citas izmaiņas

1337 190

1905 679

568 489

Valsts budžeta dotācija piemaksu apgādnieka zaudējuma gadījumā pensiju izmaksām:

- palielinājums saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita palielināšanos par 183 personām vidēji mēnesī (no 10 006 personām līdz 10 189 personām);

- samazinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī samazināšanos par 2,84 euro (no 67,78 euro līdz 64,94 euro)

341 004

142 608

- 198 396

Samazinājums valsts iemaksām pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus, saistībā arpersonu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 160 personām vidēji mēnesī (no 2 520 personām līdz 2 360 personām) un iemaksas vidējā apmēra mēnesī samazināšanos par 0,70 euro (no 13,69 euro līdz 12,99 euro)

46 218

-

- 46 218

Valsts budžeta dotācijas Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām palielinājums saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 171,20 euro (no 2 199,20 euro līdz 2370,40 euro)

-

225 984

225 984

Valsts budžeta dotācija piemaksām pie politiski represēto personu pensijām:

- palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 10,90 euro (no 115,56 euro līdz 126,46 euro). Plānoti izdevumi 2019.gada pensiju indeksācijai 2020.gadā 1110 920 euro un pensiju indeksācijai 2020.gada 1.oktobrī 225324 euro;

- samazinājums saistībā ar piemaksas saņēmēju skaita samazināšanos par 626 personām vidēji mēnesī (no 11 753 personām līdz 11 127 personām)

949 968

1537 087

587 119