Programmas mērķis:

 • nodrošināt valsts atbalstu noteiktam personu lokam atsevišķās dzīves situācijās.

Galvenās aktivitātes:

 1. programmā plāno transfertu pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu konkrētu laika periodu ieskaitīšanu personu sociālās apdrošināšanas stāžā:
  • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – iemaksas) valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, un par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu;
  • iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam un saņem bērna kopšanas pabalstu;
  • iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu;
  • iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus;
 2. programmā plāno transfertu pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu valsts pamatbudžeta finansējumu pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā, Augstākās Padomes deputātu pensiju un politiski represēto personu pensiju izmaksām.

 

Programmas izpildītāji: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ģimenēm ar bērniem, apgādniekus zaudējušiem bērniem, veciem ļaudīm nodrošināta iespēja saņemt sociālās apdrošināšanas pakalpojumus, zaudējot apgādnieku, aizejot vecuma pensijā, iegūstot invaliditāti un bezdarba gadījumā

Personu skaits vidēji mēnesī, par kurām valsts veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1. Personas, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas

8

33

15

15

15

2. Personas, kuras kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam un saņem bērna kopšanas pabalstu

5 218

7 000

5 000

5 000

5 000

3. Personas, kuras saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu17

683

800

700

700

700

4. Personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus

3 054

3 295

2 520

2 516

2 516

5.  Personas, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu18

-

189

210

210

210

Personu skaits vidēji mēnesī, par kurām valsts nodrošina budžeta dotāciju

1. Apgādnieku zaudējušās personas

9 045

7 943

10 006

10 695

12 091

2. Augstākās Padomes deputāti

95

110

110

115

115

3. Politiski represētās personas

13 395

12 659

11 753

10 913

10 138

17 Rādītāja nosaukums redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

18 Rādītāju uzsāka mērīt ar 2018.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

27 242 230

28 648 225

30 453 482

30 584 991

30 714 030

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 405 995

1 805 257

131 509

129 039

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,2

6,3

0,4

0,4

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 397 459

4 202 716

1 805 257

t. sk.:

Citas izmaiņas

2 397 459

 4 202 716

1 805 257

Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam, samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 2 000 personām vidēji mēnesī (no 7 000 personām līdz 5 000 personām)

820 800

 

-

-820 800

Valsts iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumā par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam, samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 2 000 personām vidēji mēnesī (no 7 000 personām līdz 5 000 personām)

75 200

-

-75 200

Valsts iemaksas invaliditātes apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam, samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 2 000 personām vidēji mēnesī (no 7 000 personām līdz 5 000 personām)

91 760

-

          - 91 760

Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 18 personām vidēji mēnesī (no 33 personām līdz 15 personām)

7 387

-

-7 387

 

Valsts iemaksu apdrošināšanai bezdarba gadījumā par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 18 personām vidēji mēnesī (no 33 personām līdz 15 personām)

678

 

           -

-678

Valsts iemaksu apdrošināšanai invaliditātes gadījumā par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 18 personām vidēji mēnesī (no 33 personām līdz 15 personām)

823

-

-823

Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, palielinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas iemaksas, skaita palielināšanos par 21 personu vidēji mēnesī (no 189 personām līdz 210 personām)

-

8 618

8 618

Valsts iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumā par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, palielinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas iemaksas, skaita palielināšanos par 21 personu vidēji mēnesī (no 189 personām līdz 210 personām)

-

791

791

Valsts iemaksas apdrošināšanai invaliditātes gadījumā par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, palielinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas iemaksas, skaita palielināšanos par 21 personu vidēji mēnesī (no 189 personām līdz 210 personām)

-

960

 

960

Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu, samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas iemaksas, skaita samazināšanos par 100 personām vidēji mēnesī (no 800 personām līdz 700 personām)

17 076

-

-17 076

Valsts budžeta dotācija piemaksu apgādnieka zaudējuma gadījumā pensiju izmaksām palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 0,55 euro (no 67,23 euro līdz 67,78 euro) un saņēmēju skaita palielināšanos  par 2 063 personām vidēji mēnesī (no 7 943 personām līdz 10 006 personām)

-

1 730 185

1 730 185

Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus:

- palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos  par 2,22 euro (no 11,48 euro līdz 13,69 euro);

-  samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 775 personām vidēji mēnesī (no   3 295 personām līdz 2 520 personām).

127 351

87 641

- 39 710

Valsts budžeta dotācijas Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām palielinājums saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 104,80 euro (no 2 094,40 euro līdz 2 199,20 euro)

-

138 336

138 336

Valsts budžeta dotācija piemaksām pie politiski represēto personu pensijām:

- palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 14,72 euro (no 100,84 euro līdz 115,56 euro);

- samazinājums saistībā ar saņēmēju skaita samazināšanos par 906 personām vidēji mēnesī (no 12 659 personām līdz 11 753 personām). Plānoti izdevumi 2018.gada pensiju indeksācijai 2019.gadā 894 168 euro un pensiju indeksācijai 2019.gada 1.oktobrī 255 876 euro.

1 256 384

2 236 185

979 801