Programmas mērķis:

 • nodrošināt valsts atbalstu noteiktam personu lokam atsevišķās dzīves situācijās.

Galvenās aktivitātes:

 1. programmā plāno transfertu pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu konkrētu laika periodu ieskaitīšanu personu sociālās apdrošināšanas stāžā:
  • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – iemaksas) valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, un par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu;
  • iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam un saņem bērna kopšanas pabalstu;
  • iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu;
  • iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus;
 2. programmā plāno transfertu pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu valsts pamatbudžeta finansējumu pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā, Augstākās Padomes deputātu pensiju un politiski represēto personu pensiju izmaksām.

 

Programmas izpildītāji: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Ģimenēm ar bērniem, apgādniekus zaudējušiem bērniem, veciem ļaudīm nodrošināta iespēja saņemt sociālās apdrošināšanas pakalpojumus, zaudējot apgādnieku, aizejot vecuma pensijā, iegūstot invaliditāti un bezdarba gadījumā

Personu skaits vidēji mēnesī, par kurām valsts veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1. Personas, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas

7

29

33

35

35

2. Personas, kuras kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam un saņem bērna kopšanas pabalstu

12 435

7 500*

7 000*

7 000*

7 000*

3. Personas, kuras saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu

725

800

800

800

800

4. Personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus

2 923

2 724

3 295

3 399

3 399

5. Personas, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu**

-

-

189

189

189

Personu skaits vidēji mēnesī, par kurām valsts nodrošina budžeta dotāciju

1. Apgādnieku zaudējušās personas

8 318

8 756

7 943

7 879

7 816

2. Augstākās Padomes deputāti

95

105

110

115

120

3. Politiski represētās personas

14 259

13 765

12 659

11 939

11 219

* Personu skaita samazinājums 2017.-2020.gadā attiecībā pret 2016.gadu skaidrojams ar to, ka no 2017.gada sociālās apdrošināšanas iemaksas par tām personām, kuras saņem vecāku pabalstu, tiks veiktas līdz bērna 1,5 gadu vecumam (iepriekš līdz 1 gada vecumam) un iemaksas tiks segtas no speciālā budžeta apakšprogrammas 04.04.00 "Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets".

** Rādītāju uzsāk mērīt ar 2018.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

26 501 009

27 867 970

28 648 225

28 860 950

28 893 159

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 366 961

780 255

212 725

32 209

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,2

2,8

0,7

0,1

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 256 999

3 037 254

780 255

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

99 748

99 748

Prioritārā pasākuma "Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība" īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punktam, tai skaitā:

1. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas speciālajā budžetā par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, tai skaitā:

valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas iemaksas, skaita palielināšanos par 189 personām ar iemaksas vidējo apmēru mēnesī 34,20 euro (77 566 euro);

valsts iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumā saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas iemaksas, skaita palielināšanos par 189 personām ar iemaksas vidējo apmēru mēnesī 3,14 euro (7 122 euro);

- valsts iemaksas invaliditātes apdrošināšanai saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas iemaksas, skaita palielināšanos par 189 personām ar iemaksas vidējo apmēru mēnesī 3,81 euro (8 641 euro);

2. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas speciālajā budžetā par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, tai skaitā:

- valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas iemaksas, skaita palielināšanos par 13 personām (no 20 personām līdz 33 personām) 5 335 euro;

- valsts iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumā saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas iemaksas, skaita palielināšanos par 13 personām (no 20 personām līdz 33 personām) 490 euro;

- valsts iemaksas invaliditātes apdrošināšanai par personu, par kurām tiek veiktas iemaksas, skaita palielināšanos par 13 personām (no 20 personām līdz 33 personām) 594 euro.

-

99 748

99 748

Citas izmaiņas

2 256 999

2 937 506

680 507

Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam:

- palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 5,74 euro (no 28,46 euro līdz 34,20 euro);

- samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 500 personām vidēji mēnesī (no 7 500 personām līdz 7 000 personām)

205 200

 

516 600

311 400

Valsts iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumā par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam:

- palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 0,26 euro (no 2,88 euro līdz 3,14 euro);

- samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 500 personām vidēji mēnesī (no 7 500 personām līdz 7 000 personām)

18 829

23 530

4 701

 

Valsts iemaksas invaliditātes apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam:

- palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 0,55 euro (no 3,26 euro līdz 3,81 euro);

- samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 500 personām vidēji mēnesī (no 7 500 personām līdz 7 000 personām)

22 883

49 481

26 598

Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi:

- palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 1,82 euro (no 32,38 euro līdz 34,20 euro);

- samazinājums saistībā ar saņēmēju skaita samazināšanos par 9 personām vidēji mēnesī (no 29 personām līdz 20 personām)

3 694

633

-3 061

 

Valsts iemaksu apdrošināšanai bezdarba gadījumā par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, samazinājums saistībā ar saņēmēju skaita samazināšanos par 9 personām vidēji mēnesī (no 29 personām līdz 20 personām) un saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī samazināšanos par 0,12 euro (no 3,26 euro līdz 3,14 euro)

381

 

-

-381

Valsts iemaksu apdrošināšanai invaliditātes gadījumā par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, samazinājums saistībā ar saņēmēju skaita samazināšanos par 9 personām vidēji mēnesī (no 29 personām līdz 20 personām) un saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī samazināšanos par 1,29 euro (no 5,10 euro līdz 3,81 euro)

860

-

-860

Valsts budžeta dotācija piemaksu apgādnieka zaudējuma gadījumā pensiju izmaksām:

 • palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 6,84 euro (no 60,39 euro līdz 67,23 euro);
 • samazinājums saistībā ar saņēmēju skaita samazināšanos par 813 personām vidēji mēnesī (no 8 756 personām līdz 7 943 personām)

655 916

719 186

63 270

Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus:

-  palielinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita palielināšanos par 571 personu vidēji mēnesī (no   2 724 personām līdz 3 295 personām);

- samazinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī samazināšanos par 0,33 euro (no 11,81 euro līdz 11,48 euro)

10 877

78 641

67 764

Valsts budžeta dotācijas Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām palielinājums saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 136,00 euro (no 1 958,40 euro līdz 2 094,40 euro) un saņēmēju skaita palielināšanos par 5 personām vidēji mēnesī (no 105 personām līdz 110 personām)

-

297 024

297 024

Valsts budžeta dotācija piemaksām pie politiski represēto personu pensijām:

- palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 7,58 euro (no 93,26 euro līdz 100,84 euro);

- samazinājums saistībā ar saņēmēju skaita samazināšanos par 1 106 personām vidēji mēnesī (no 13 765 personām līdz 12 659 personām). Plānoti izdevumi 2017.gada pensiju indeksācijai 2018.gadā 814 227 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 243 091 euro apmērā.

1 338 359

1 252 411

-85 948