Programmas mērķis:

 • nodrošināt valsts atbalstu noteiktam personu lokam atsevišķās dzīves situācijās.

Galvenās aktivitātes:

 1. programmā plāno transfertu pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu konkrētu laika periodu ieskaitīšanu personu sociālās apdrošināšanas stāžā:
  • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – iemaksas) valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas;
  • iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam un saņem bērna kopšanas pabalstu;
  • iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu;
  • iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus;
 2. programmā plāno transfertu pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu valsts pamatbudžeta finansējumu pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā, Augstākās Padomes deputātu pensiju un politiski represēto personu pensiju izmaksām.

Programmas izpildītāji: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Ģimenēm ar bērniem, apgādniekus zaudējušiem bērniem, veciem ļaudīm nodrošināta iespēja saņemt sociālās apdrošināšanas pakalpojumus, zaudējot apgādnieku, aizejot vecuma pensijā, iegūstot invaliditāti un bezdarba gadījumā

Personu skaits vidēji mēnesī, par kurām valsts veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1. Personas, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas

11

10

29

31

33

2. Personas, kuras kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam un saņem bērna kopšanas pabalstu

12 567

14 000

7 500*

7 500*

7 500*

3. Personas, kuras saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu

775

850

800

800

800

4. Personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus

2 148

3 000

2 724

2 552

2 552

Personu skaits vidēji mēnesī, par kurām valsts nodrošina budžeta dotāciju

1. Apgādnieku zaudējušās personas

9 120

9 515

8 756

8 650

8 547

2. Augstākās Padomes deputāti

94

105

105

110

115

3. Politiski represētās personas

15 178

14 700

13 765

13 174

12 603

* kontingenta samazinājums 2017.-2019.gadā attiecībā pret 2016.gadu skaidrojams ar to, ka no 2017.gada sociālās apdrošināšanas iemaksas par tām personām, kuras saņem vecāku pabalstu, tiks veiktas līdz bērna 1,5 gadu vecumam (iepriekš līdz 1 gada vecumam) un iemaksas tiks segtas no speciālā budžeta apakšprogrammas 04.04.00 "Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets".

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

33 502 306

27 677 340

27 867 970

28 024 121

28 218 061

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5 824 966

190 630

156 151

193 940

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-17,4

0,7

0,6

0,7

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 351 393

4 542 023

190 630

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

3 749 027

3 749 027

Jaunās politikas iniciatīvas "Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība" īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40, 59.§ 2.punktam, tai skaitā:

 • valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas iemaksas, skaita palielināšanos par 19 personām  (no 10 personām līdz 29 personām) un  vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 18,15 euro (no 14,23 euro līdz 32,38 euro),
 • valsts iemaksas apdrošināšanai pret bezdarbu par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas iemaksas, skaita palielināšanos par 19 personām (no 10 personām līdz 29 personām) un  vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 1,82 euro (no 1,44 euro līdz 3,26 euro),
 • valsts iemaksas invaliditātes apdrošināšanai par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas iemaksas, skaita palielināšanos par 29 personām  (no 0 līdz 29 personām) un  vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 5,10 euro (no 0 līdz 5,10 euro)

-

12 297

12 297

Prioritārā pasākuma "Atbalsta palielināšana apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējiem" īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40, 59.§ 2.punktam, (valsts budžeta dotācija piemaksām apgādnieka zaudējuma gadījumā saistībā ar saņēmēju skaita palielināšanos par 359 personām (no 8 397 personām līdz 8 756 personām) un  vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 34,50 euro (no 25,89 euro līdz 60,39 euro)

-

3 736 730

3 736 730

Citas izmaiņas

4 351 393

792 996

- 3 558 397

Valsts iemaksu pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam, samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 6 500 personām vidēji mēnesī (no 14 000 personām līdz 7 500 personām)

2 219 880

-

-2 219 880

Valsts iemaksu apdrošināšanai bezdarba gadījumā par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam, samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 6 500 personām vidēji mēnesī (no 14 000 personām līdz 7 500 personām), kā arī saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī samazināšanos par 0,09 euro (no 2,97 euro līdz 2,88 euro)

239 614

-

-239 614

Valsts iemaksu invaliditātes apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam, samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 6 500 personām vidēji mēnesī (no 14 000 personām līdz 7 500 personām), kā arī saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī samazināšanos par 1,17 euro (no 4,43 euro līdz 3,26 euro)

450 603

-

-450 603

Valsts iemaksu apdrošināšanai bezdarba gadījumā par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, samazinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī samazināšanos par 0,04 euro (no 1,48 euro līdz 1,44 euro)

5

-

-5

Valsts budžeta dotācija pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām:

 • samazinājums saistībā ar saņēmēju skaita samazinājumu par 1 118 personām (no 9 515 personām līdz 8 397 personām vidēji mēnesī);
 • palielinājums saistībā ar pabalsta vidējā apmēra palielināšanos par 3,04 euro (no 22,84 euro līdz 25,89 euro vidēji mēnesī)

347 276

347 276

-

Valsts iemaksu pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu invalīdu, samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 50 personām vidēji mēnesī (no 850 personām līdz 800 personām)

8 538

-

-8 538

Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus:

 • samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts iemaksas, skaita samazināšanos par 276 personām vidēji mēnesī (no 3 000 personām līdz 2 724 personām);
 • palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 0,41 euro (no 11,40 euro līdz 11,81 euro)

39 114

14 639

-24 475

Valsts budžeta dotācijas Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām palielinājums saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 125,60 euro (no 1 832,80 euro līdz 1 958,40 euro)

-

158 256

158 256

Valsts budžeta dotācija piemaksām pie politiski represēto personu pensijām:

 • samazinājums saistībā ar saņēmēju skaita samazināšanos par 935 personām vidēji mēnesī (no 14 700 personām līdz 13 765 personām);
 • palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 1,55 euro (no 91,71 euro līdz 93,26 euro), tai skaitā saistībā ar izmaiņām pensijas aprēķinā atbilstoši 2016.gada 22.martā izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””(54 491 euro). Plānoti izdevumi 2016.gada pensiju indeksācijai 2017.gadā 264 288 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2017.gada 1.oktobrī 162 329 euro apmērā.

1 046 363

272 825

-773 538