Programmas mērķis:

nodrošināt valsts atbalstu noteiktam personu lokam atsevišķās dzīves situācijās.

Galvenās aktivitātes:

 1. programmā plāno transfertu pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu konkrētu laika periodu ieskaitīšanu personu sociālās apdrošināšanas stāžā:
  • VSAOI valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, un par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu;
  • VSAOI valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam un saņem bērna kopšanas pabalstu;
  • VSAOI valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu;
  • VSAOI valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus.
 2. programmā plāno transfertu pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu valsts pamatbudžeta finansējumu pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā, Augstākās Padomes deputātu pensiju un politiski represēto personu pensiju izmaksām;
 3. programmā plāno transferta pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu atbalstu minimālo ienākumu palielināšanai no 2021. gada 1. janvāra šādām izmaksām: 
 • minimālajām vecuma pensijām;
 • minimālajām invaliditātes pensijām;
 • minimālajām apgādnieka zaudējuma pensijām;
 • apbedīšanas pabalstam minimālās pensijas saņēmēja nāves gadījumā;
 • pabalstam minimālās pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam;
 • apbedīšanas pabalstam minimālā apmērā apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā;
 • apbedīšanas pabalstam minimālā apmērā bezdarbnieka pabalsta saņēmēja nāves gadījumā;
 • bezdarbnieka pabalstam personām, kurām visā pabalsta aprēķina periodā netiek izmantota personas iemaksu alga un par kurām bezdarba periodā tiek veiktas VSAOI pensiju apdrošināšanai;
 • minimālajām atlīdzībām par darbspēju zaudējumu;
 • darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības minimālajiem apmēriem;
 • minimālajām atlīdzībām par apgādnieka zaudējumu;
 • atlīdzībai par ārstēšanās izdevumiem, slimības pabalstam un atlīdzībām par darbspēju zaudējumu saistībā ar maksimāli izmaksājamo apmēru, kas piesaistīts valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam.

Programmas izpildītāji: VSAA, NVA.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Atsevišķām personu kategorijām nodrošināta VSAOI nepārtrauktība, kā arī iespēja saņemt lielāka apmēra valsts pensiju

Personu skaits vidēji mēnesī, par kurām valsts veic VSAOI

Personas, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas

11

15

10

10

10

Personas, kuras kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam un saņem bērna kopšanas pabalstu

4 091

5 000

4 000

4 000

4 000

Personas, kuras saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu

658

700

750

750

750

Personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus

2 291

2 360

2 250

2 250

2 250

Personas, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

218

210

200

200

200

Personu skaits vidēji mēnesī, par kurām valsts nodrošina budžeta dotāciju

Apgādnieku zaudējušās personas

9 892

10 189

9 651

9 554

9 463

Augstākās Padomes deputāti

96

110

110

110

110

Politiski represētās personas

11 832

11 127

10 550

9 994

9 464

Nodrošināts atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai1

Personu skaits vidēji mēnesī, par kurām valsts nodrošina budžeta dotāciju, lai nodrošinātu pakalpojumus, kas ir saistīti ar minimālo ienākumu līmeni

Minimālās vecuma pensijas saņēmēji

-

-

31 373

31 269

31 183

Apbedīšanas pabalsta minimālās vecuma pensijas saņēmēja nāves gadījumā saņēmēji

-

-

227

227

227

Pabalsta minimālās vecuma pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam saņēmēji

-

-

428

428

428

Minimālās invaliditātes pensijas saņēmēji

-

-

44 306

44 750

45 201

Pabalsta minimālās invaliditātes pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam saņēmēji

-

-

215

215

215

Apbedīšanas pabalsta, kas piešķirts bezdarbnieka pabalsta saņēmēja nāves gadījumā, saņēmēji

-

-

12

12

12

Bezdarbnieka pabalsta minimālā apmērā saņēmēji, kam visā pabalsta aprēķina periodā netiek izmantota personas iemaksu alga un par kurām bezdarba periodā tiek veiktas VSAOI pensiju apdrošināšanai

-

-

476

390

344

Minimālās atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēji

-

-

1 339

1 420

1 506

Atlīdzības par ārstēšanās izdevumiem (maksimālās izmaksas apmērā) saņēmēji

-

-

3

3

3

Slimības pabalsta (maksimālā izmaksas apmērā) saņēmēji

-

-

41

41

41

Atlīdzības par darbspēju zaudējumu (maksimālā izmaksas apmērā) saņēmēji

-

-

90

90

90

Apbedīšanas pabalsta minimālā apmērā sociāli apdrošinātas personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā saņēmēji

-

-

11

11

11

Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības minimālā apmērā saņēmēji

-

-

666

666

666

Minimālās pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā saņēmēji

-

-

12 615

12 615

12 615

Minimālās atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmēji

-

-

26

26

26

Piezīmes.
1 Darbības rezultātu uzsāk mērīt ar 2021. gadu.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

29 708 961

31 021 971

87 940 587

87 312 595

87 210 031

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 313 010

56 918 616

-627 992

-102 564

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,4

183,5

-0,7

-0,1

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 009 616

58 928 232

56 918 616

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

57 742 012

57 742 012

Prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” īstenošana (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts), veicot transferta pārskaitījumus uz LM valsts speciālo budžetu, tai skaitā:

1. apakšpasākuma “Minimālo pensiju paaugstināšana” īstenošanai 51 241 272 euro apmērā, tai skaitā:

- minimālās vecuma pensijas izmaksām 22 053 964 euro apmērā, nodrošinot 31 373 minimālās vecuma pensijas saņēmējiem vidēji mēnesī pensijas vidējā apmēra (bez piemaksas) mēnesī palielināšanos par 58,58 euro (no 114,53  euro līdz 173,11 euro);

- apbedīšanas pabalsta minimālā apmērā izmaksām 304 244 euro apmērā , nodrošinot 227 pabalsta saņēmējiem vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra (bez piemaksas) mēnesī palielināšanos par 111,69 euro (no 219,25 euro līdz 330,94 euro);

- pabalsta minimālās vecuma pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam izmaksām 150 433 euro apmērā, nodrošinot 428 pabalsta saņēmējiem vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra (bez piemaksas) mēnesī palielināšanos par 29,29 euro (57,27 euro līdz 86,56 euro);

- minimālās invaliditātes pensijas izmaksām 28 663 074 euro apmērā, nodrošinot 44 306 minimālās invaliditātes pensijas saņēmējiem vidēji mēnesī pensijas vidējā apmēra (bez piemaksas) mēnesī palielināšanos par 53,91 euro (no 106,15  euro līdz 160,06 euro);

- pabalsta minimālās invaliditātes pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksām 69 557 euro, nodrošinot 215 pabalsta pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam saņēmējiem vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra (bez piemaksas) mēnesī palielināšanos par 26,96 euro (no 53,07 euro līdz 80,03 euro).

2. apakšpasākuma “Ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un pensiju apmēru pārskatīšanu saistītie pakalpojumi” īstenošanai 1 595 289 euro apmērā, tai skaitā::

- apbedīšanas pabalsta bezdarbnieka pabalsta saņēmēja nāves gadījumā izmaksām 19 427 euro  apmērā, nodrošinot 12 pabalsta saņēmējiem vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 134,91 euro (no 192,09 euro līdz 327 euro);

- bezdarbnieka pabalsta minimālā apmērā izmaksām 210 259 euro apmērā, nodrošinot 476 pabalsta saņēmējiem vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 36,81 euro (no 52,41 euro līdz 89,22 euro);

- VSAOI uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai 42 040 euro apmērā par bezdarbnieka pabalsta minimālā apmērā saņēmējiem, nodrošinot 476 personām, par kurām veicamas VSAOI vidēji mēnesī VSAOI vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 7,36 euro (no 10,48 euro līdz 17,84 euro);

- minimālās atlīdzības par darbspēju zaudējumu  izmaksām 440 508 euro apmērā, nodrošinot 1 339 atlīdzības saņēmējiem vidēji mēnesī atlīdzības vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 27,42 euro (no 115,63 euro līdz 143,05 euro);

- atlīdzības par ārstēšanās izdevumiem (maksimālā izmaksas apmērā)  izmaksām 40 473 euro apmērā (pārējie pabalsti), nodrošinot 3 pabalsta saņēmējiem vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 1 124,25 euro (no 1 600,75 euro līdz 2 725 euro);

- slimības pabalsta (maksimālā izmaksas apmērā) izmaksām 151 632 euro apmērā, nodrošinot 41 saņēmējam vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 308,20 euro (no 1 532,66  euro līdz 1 840,86 euro);

- atlīdzības par darbspēju zaudējumu  (maksimālā izmaksas apmērā) izmaksām 258 617 euro apmērā, nodrošinot 90  atlīdzības saņēmējiem vidēji mēnesī atlīdzības vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 239,46 euro (no 1 573,16 euro līdz 1 812,62 euro);

- apbedīšanas pabalsta minimālā apmērā sociāli apdrošinātas personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā izmaksām 17 808 euro apmērā, nodrošinot 11 pabalsta saņēmējiem vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra  mēnesī palielināšanos par 134,91 euro (no 192,09 euro līdz 327 euro);

- darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības minimālā apmērā izmaksām 414 525 euro, nodrošinot 666 minimālās darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības saņēmējiem vidēji mēnesī atlīdzības vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 51,87 euro (no 80,58 euro līdz 132,45 euro).

3. apakšpasākuma “Atbalsts bērniem apgādnieka nāves gadījumā” īstenošanai 4 905 451 euro apmērā, tai skaitā:

- apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksām 4 895 629 euro apmērā, nodrošinot 12 615 pensijas saņēmējiem vidēji mēnesī pensijas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 32,34 euro (no 129,14 euro līdz 161,48 euro);

- minimālās atlīdzības par apgādnieka zaudējumu izmaksām 9 822 euro apmērā, nodrošinot 26  atlīdzības saņēmējiem vidēji mēnesī atlīdzības vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 31,48 euro (no 131,52 euro līdz 163 euro).

 

 

 

Citas izmaiņas

2 009 616

1 186 220

-823 396

1.Samazinājums valsts VSAOI pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts VSAOI, skaita samazināšanos par 1 000 personām vidēji mēnesī (no 5 000 personām līdz 4 000 personām)

410 400

-

-410 400

2.Samazinājums valsts VSAOI apdrošināšanai bezdarba gadījumā par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts VSAOI, skaita samazināšanos par 1 000 personām vidēji mēnesī (no 5 000 personām līdz 4 000 personām)

37 680

-

-37 680

3.Samazinājums valsts VSAOI invaliditātes apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts VSAOI, skaita samazināšanos par 1 000 personām vidēji mēnesī (no 5 000 personām līdz 4 000 personām)

45 720

-

-45 720

4.Samazinājums valsts VSAOI pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts VSAOI, skaita samazināšanos par 5 personām vidēji mēnesī (no 15 personām līdz 10 personām)

2 052

-

-2 052

5.Samazinājums valsts VSAOI apdrošināšanai bezdarba gadījumā par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts VSAOI, skaita samazināšanos par 5 personām vidēji mēnesī (no 15 personām līdz 10 personām)

188

-

-188

6.Samazinājums valsts VSAOI apdrošināšanai invaliditātes gadījumā par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts VSAOI, skaita samazināšanos par 5 personām vidēji mēnesī (no 15 personām līdz 10 personām)

229

-

-229

7.Samazinājums valsts VSAOI pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts VSAOI, skaita samazināšanos par 110 personām vidēji mēnesī (no 2 360 personām līdz 2 250 personām) un iemaksas vidējā apmēra mēnesī samazināšanos par 0,58 euro (no 12,99 euro līdz 12,41 euro)

32 807

-

-32 807

8.Samazinājums valsts VSAOI pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas VSAOI , skaita samazināšanos par 10 personām vidēji mēnesī (no 210 personām līdz 200 personām)

4 104

-

-4 104

9.Samazinājums valsts VSAOI apdrošināšanai bezdarba gadījumā par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas VSAOI, skaita samazināšanos par 10 personām vidēji mēnesī (no 210 personām līdz 200 personām)

377

-

-377

10.Samazinājums valsts VSAOI apdrošināšanai invaliditātes gadījumā par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas VSAOI, skaita samazināšanos par 10 personām vidēji mēnesī (no 210 personām līdz 200 personām)

457

-

-457

11.Palielinājums valsts VSAOI pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas VSAOI, skaita palielināšanos par 50 personām vidēji mēnesī (no 700 personām līdz 750 personām)

-

8 538

8 538

12.Samazinājums valsts budžeta dotācijai piemaksas apgādnieka zaudējuma gadījumā pensiju izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī samazināšanos par 1,03 euro (no 64,94 euro līdz 63,91 euro) un saņēmēju skaita samazināšanos  par 538 personām vidēji mēnesī (no 10 189 personām līdz 9 651 personai)

538 923

-

-538 923

13.Valsts budžeta dotācija piemaksām pie politiski represēto personu pensijām:

- palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 8,82 euro (no 126,46 euro līdz 135,28 euro). Plānoti izdevumi 2020. gada pensiju indeksācijai 2021. gadā 527 922 euro;

- samazinājums saistībā ar saņēmēju skaita samazināšanos par 577 personām vidēji mēnesī (no 11 127 personām līdz 10 550 personām)

936 679

1 177 682

241 003