Programmas mērķis:

nodrošināt valsts atbalstu noteiktam personu lokam atsevišķās dzīves situācijās.

Galvenās aktivitātes:

 1. programmā plāno transfertu pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu konkrētu laika periodu ieskaitīšanu personu sociālās apdrošināšanas stāžā:
  • VSAOI valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, un par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu;
  • VSAOI valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam un saņem bērna kopšanas pabalstu;
  • VSAOI valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu;
  • VSAOI valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus;
 2. programmā plāno transferta pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu valsts pamatbudžeta finansējumu pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā, Augstākās Padomes deputātu pensiju un politiski represēto personu pensiju izmaksām;
 3. programmā plāno transferta pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu atbalstu minimālo ienākumu palielināšanai šādām izmaksām:
 • minimālajām vecuma pensijām;
 • minimālajām invaliditātes pensijām;
 • minimālajām apgādnieka zaudējuma pensijām;
 • apbedīšanas pabalstam minimālās pensijas saņēmēja nāves gadījumā;
 • pabalstam minimālās pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam;
 • apbedīšanas pabalstam minimālā apmērā apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā;
 • apbedīšanas pabalstam minimālā apmērā bezdarbnieka pabalsta saņēmēja nāves gadījumā;
 • bezdarbnieka pabalstam personām, kurām visā pabalsta aprēķina periodā netiek izmantota personas iemaksu alga un par kurām bezdarba periodā tiek veiktas VSAOI pensiju apdrošināšanai;
 • minimālajām atlīdzībām par darbspēju zaudējumu;
 • darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības minimālajiem apmēriem;
 • minimālajām atlīdzībām par apgādnieka zaudējumu;
 • atlīdzībai par ārstēšanās izdevumiem, slimības pabalstam un atlīdzībām par darbspēju zaudējumu saistībā ar maksimāli izmaksājamo apmēru, kas piesaistīts valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam.

Programmas izpildītāji: VSAA, NVA.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Atsevišķām personu kategorijām nodrošināta VSAOI nepārtrauktība, kā arī iespēja saņemt lielāka apmēra valsts pensiju

Personu skaits, par kurām valsts veic VSAOI

Personas, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, vidēji mēnesī (skaits)

6

10

14

14

14

Personas, kuras kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam un saņem bērna kopšanas pabalstu, vidēji mēnesī (skaits)

3 645

4 000

3 800

3 800

3 800

Personas, kuras saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu, vidēji mēnesī (skaits)

714

750

850

850

850

Personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus, vidēji mēnesī (skaits)

2 014

2 250

1 401

1 681

1 681

Personas, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, vidēji mēnesī (skaits)

166

200

200

200

200

Personu skaits, par kurām valsts nodrošina budžeta dotāciju

Apgādnieku zaudējušās personas vidēji mēnesī (skaits)

9 664

9 651

9 554

9 463

9 463

Augstākās Padomes deputāti vidēji mēnesī (skaits)

95

110

110

110

110

Politiski represētās personas vidēji mēnesī (skaits)

11 144

10 550

9 936

9 533

9 241

Nodrošināts atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai1

Personu skaits, par kurām valsts nodrošina budžeta dotāciju, lai nodrošinātu pakalpojumus, kas ir saistīti ar minimālo ienākumu līmeni

Minimālās vecuma pensijas saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

-

31 373

31 269

31 183

31 183

Apbedīšanas pabalsta minimālās vecuma pensijas saņēmēja nāves gadījumā saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

-

227

227

227

227

Pabalsta minimālās vecuma pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

-

428

428

428

428

Minimālās invaliditātes pensijas saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

-

44 306

44 750

45 201

45 201

Pabalsta minimālās invaliditātes pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

-

215

215

215

215

Apbedīšanas pabalsta, kas piešķirts bezdarbnieka pabalsta saņēmēja nāves gadījumā, saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

-

12

12

12

12

Bezdarbnieka pabalsta minimālā apmērā saņēmēji, kam visā pabalsta aprēķina periodā netiek izmantota personas iemaksu alga un par kurām bezdarba periodā tiek veiktas VSAOI pensiju apdrošināšanai, vidēji mēnesī (skaits)

-

476

390

344

344

Minimālās atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

-

1 339

1 420

1 506

1 506

Atlīdzības par ārstēšanās izdevumiem (maksimālās izmaksas apmērā) saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

-

3

3

3

3

Slimības pabalsta (maksimālā izmaksas apmērā) saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

-

41

41

41

41

Atlīdzības par darbspēju zaudējumu (maksimālā izmaksas apmērā) saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

-

90

90

90

90

Apbedīšanas pabalsta minimālā apmērā sociāli apdrošinātas personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

-

11

11

11

11

Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības minimālā apmērā saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

-

666

666

666

666

Minimālās pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

-

12 615

12 615

12 615

12 615

Minimālās atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

-

26

26

26

26

Piezīmes.

1 Darbības rezultātu uzsāka mērīt ar 2021. gadu.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

31 942 712

87 940 587

87 902 385

87 986 449

88 490 618

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

55 997 875

-38 202

84 064

504 169

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

175,3

-0,04

0,1

0,6

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 499 735

1 461 533

-38 202

t. sk.:

Citas izmaiņas

1 499 735

1 461 533

-38 202

Samazinājums VSAOI pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas VSAOI, skaita samazināšanos par 200 personām vidēji mēnesī (no 4 000 personām līdz 3 800 personām)

82 080

-

-82 080

Samazinājums VSAOI apdrošināšanai bezdarba gadījumā par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas VSAOI, skaita samazināšanos par 200 personām vidēji mēnesī (no 4 000 personām līdz 3 800 personām) un VSAOI vidējā apmēra mēnesī samazināšanos par 0,40 euro (no 3,14 euro līdz 2,74 euro)

25 776

-

-25 776

VSAOI invaliditātes apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam:

- palielinājums saistībā ar VSAOI vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 0,11 euro (no 3,81 euro līdz 3,92 euro);

- samazinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas VSAOI, skaita samazināšanos par 200 personām vidēji mēnesī (no 4 000 personām līdz 3 800 personām)

9 408

5 280

-4 128

Palielinājums VSAOI pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas VSAOI, skaita palielināšanos par 4 personām vidēji mēnesī (no 10 personām līdz 14 personām)

-

1 642

1 642

VSAOI apdrošināšanai bezdarba gadījumā par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi:

-  palielinājums saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas VSAOI, skaita palielināšanos par 4 personām vidēji mēnesī (no 10 personām līdz 14 personām);

- samazinājums saistībā ar VSAOI vidējā apmēra mēnesī samazināšanos par 0,40 euro (no 3,14 euro līdz 2,74 euro)

48

131

83

Palielinājums VSAOI apdrošināšanai invaliditātes gadījumā par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas VSAOI, skaita palielināšanos par 4 personām vidēji mēnesī (no 10 personām līdz 14 personām) un VSAOI vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 0,11 euro (no 3,81 euro līdz 3,92 euro)

-

202

202

Samazinājums VSAOI pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas VSAOI, skaita samazināšanos par 849 personām vidēji mēnesī (no 2 250 personām līdz 1 401 personai)

126 458

-

-126 458

Samazinājums VSAOI apdrošināšanai bezdarba gadījumā par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, saistībā ar VSAOI vidējā apmēra mēnesī samazināšanos par 0,40 euro (no 3,14 euro līdz 2,74 euro)

960

-

-960

Palielinājums VSAOI apdrošināšanai invaliditātes gadījumā par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, saistībā ar VSAOI vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 0,11 euro (no 3,81 euro līdz 3,92 euro)

-

264

264

Palielinājums VSAOI pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas VSAOI, skaita palielināšanos par 100 personām vidēji mēnesī (no 750 personām līdz 850 personām)

-

17 076

17 076

Samazinājums valsts budžeta dotācijai piemaksas apgādnieka zaudējuma gadījumā pensiju izmaksām saistībā ar saņēmēju skaita samazināšanos par 97 personām vidēji mēnesī (no 9 651 personas līdz 9 554 personām)

74 135

-

-74 135

Valsts budžeta dotācija piemaksām pie politiski represēto personu pensijām:

- palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 8,87 euro (no 135,28 euro līdz 144,15 euro). Plānoti izdevumi 2021. gada pensiju indeksācijai 2022. gadā 660 545 euro un pensiju indeksācijai 2022. gada 1. oktobrī 100 806 euro;

- samazinājums saistībā ar saņēmēju skaita samazināšanos par 614 personām vidēji mēnesī (no 10 550 personām līdz 9 936 personām)

1 062 097

1 122 942

60 845

Samazinājums valsts budžeta dotācijai minimālās vecuma pensijas izmaksām saistībā ar saņēmēju skaita samazināšanos par 104 personām vidēji mēnesī (no 31 373 personām līdz 31 269 personām)

73 108

-

-73 108

Samazinājums valsts budžeta dotācijai apbedīšanas pabalsta minimālā apmērā izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra (bez piemaksas) mēnesī samazināšanos par 0,03 euro (no 111,69 euro līdz 111,66 euro)

82

-

-82

Palielinājums valsts budžeta dotācijai minimālās invaliditātes pensijas izmaksām saistībā ar saņēmēju skaita palielināšanos par 444 personām vidēji mēnesī (no 44 306 personām līdz 44 750 personām)

-

287 245

287 245

Samazinājums valsts budžeta dotācijai bezdarbnieka pabalsta minimālā apmērā izmaksām saistībā ar saņēmēju skaita samazināšanos par 86 personām vidēji mēnesī (no 476 personām līdz 390 personām)

37 988

-

-37 988

Samazinājums VSAOI valsts pensiju apdrošināšanai par bezdarbnieka pabalsta minimālā apmērā saņēmējiem saistībā ar personu, par kurām veicamas VSAOI, skaita samazināšanos par 86 personām vidēji mēnesī (no 476 personām līdz 390 personām)

7 595

-

-7 595

 

Palielinājums valsts budžeta dotācijai atlīdzībai par darbspēju zaudējumu izmaksām saistībā ar saņēmēju skaita palielināšanos par 81 personu vidēji mēnesī (no 1 339 personām līdz 1 420 personām)

-

26 751

26 751