Programmas mērķis:

  • nodrošināt atbalstu latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas – ilgtspējīgai attīstībai un latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs.

Galvenās aktivitātes:

  1. atbalsts latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs;
  2. latviešu valodas ilgtspējīgas attīstības veicināšana un konsultatīvs atbalsts fiziskām un juridiskām personām latviešu valodas lietojuma jautājumos.

Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Latviešu valodas aģentūra un Valsts izglītības satura centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Veikti sociolingvistiski pētījumi latviešu valodas situācijas un izglītības jomā

Veikti, publicēti pētījumi (skaits)

-

1

1

1

-

Latviešu valodas prasmes pilnveides un lietojuma kvalitātes atbalsta pasākumi

Sniegtas mutvārdu un elektroniskas valodas konsultācijas (skaits)

26 431

20 000

15 000

15 000

15 000

Sagatavotas izziņas (skaits)

615

550

500

500

500

Sagatavoti lingvistiskie atzinumi (skaits)

15

13

10

10

10

Izdevumi (t.sk. elektroniskie) latviešu valodas kā dzimtās lietojuma kvalitātes pilnveidei un atbalsts lībiešu valodas saglabāšanai un apguvei (skaits)

4

4

3

3

3

Pasākumi latviešu un lībiešu valodas popularizēšanai

Sabiedrību informējošie pasākumi un cikli (skaits)

8

5

5

5

5

Atbalsta pasākumi latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs

Atbalsta pasākumi (projekti, izdevumi, semināri un to cikli) latviešu valodas attīstībai un apguvei (skaits)

7

10

10

10

10

Atbalstītas skolotāju vietas diasporā (skaits)

6

6

6

6

6

Atbalstīti ārvalstu lektorāti (skaits)

8

9

10

11

11

Valsts valodas kursos pieaugušajiem (pirmsskolas pedagogiem u.c.) izglītoti (skaits)

27

-

-

-

150

Metodiskais atbalsts latviešu valodas pedagogiem

Profesionālās pilnveides kursos izglītoti pedagogi (skaits)

835

300

300

300

1 000

Atbalsts latviešu valodas nodrošinājumam digitālajās tehnoloģijās

Projekti latviešu valodas atbalstam jaunajās tehnoloģijās un /vai lietotnes (skaits)

1

1

1

1

1

Latviešu valodas apguves mācību līdzekļu izstrāde un izdošana

Mācību līdzekļu komplektu izveide un izdošana (skaits)

-

1

2

2

2

Metodisko līdzekļu izveide un izdošana (izdevumu skaits)

6

4

4

4

4

Elektroniskie mācību līdzekļi pašmācībai un tālmācībai (t.sk., e-kursi) un/vai to izstrādes daļas (posmu skaits)

5

3

3

2

3

Atbalsts diasporas skolām un ārvalstu augstskolu lektorātiem (pasākumu skaits)

74

74

77

78

78

Mācību materiālu izdevumi diasporai un augstskolām (skaits)

3

3

3

3

3

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1 687 256

1 963 122

2 145 162

2 126 262

2 126 062

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

275 866

182 040

-18 900

-200

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16,3

9,3

-0,9

-

Atlīdzība, euro

712 100

759 620

768 120

764 620

759 620

Vidējais amata vietu skaits gadā

22

26

26

26

26

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 815

1 968

1 800

1 800

1 800

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

233 039

145 528

206 366

202 866

197 866

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

182 040

182 040

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

165 040

165 040

Diasporas likuma normu īstenošanai

-

165 040

165 040

Transferts no Latvijas Universitātes Valsts pētījumu programmas projekta "Latviešu valoda" īstenošanai

-

17 000

17 000