Programmas mērķis:

  • nodrošināt atbalstu latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas – ilgtspējīgai attīstībai un latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs.

Galvenās aktivitātes:

  1. atbalsts latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs;
  2. latviešu valodas ilgtspējīgas attīstības veicināšana un konsultatīvs atbalsts fiziskām un juridiskām personām latviešu valodas lietojuma jautājumos.

Programmas izpildītāji: Izglītības un zinātnes ministrija, Latviešu valodas aģentūra un Valsts izglītības satura centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Veikti socilingvistiski pētījumi latviešu valodas situācijas un izglītības jomā

Veikti, publicēti pētījumi (skaits)

1

1

1

1

1

Latviešu valodas prasmes pilnveides un lietojuma kvalitātes atbalsta pasākumi

Sniegtas mutvārdu un elektroniskas valodas konsultācijas (skaits)

22 068

14 000

20 000

15 000

15 000

Sagatavotas izziņas (skaits)

786

800

550

500

500

Sagatavoti lingvistiskie atzinumi (skaits)

14

20

13

10

10

Izdevumi (t.sk. elektroniskie) latviešu valodas kā dzimtās lietojuma kvalitātes pilnveidei un atbalsts lībiešu valodas saglabāšanai un apguvei (skaits)

5

4

4

3

3

Pasākumi latviešu un lībiešu valodas popularizēšanai

Sabiedrību informējošie pasākumi un cikli (skaits)

8

5

5

5

5

Atbalsta pasākumi latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs

Atbalsta pasākumi (projekti, izdevumi, semināri un to cikli) latviešu valodas attīstībai un apguvei (skaits)

10

10

10

10

10

Atbalstītas skolotāju vietas diasporā (skaits)

6

6

6

6

6

Atbalstīti ārvalstu lektorāti (skaits)

9

8

9

10

11

Valsts valodas kursos pieaugušajiem (pirmsskolas pedagogiem u.c.) izglītoti (skaits)

94

150

-

-

-

Metodiskais atbalsts latviešu valodas pedagogiem

Profesionālās pilnveides kursos izglītoti pedagogi (skaits)

2 519

1 700

300

300

300

Atbalsts latviešu valodas nodrošinājumam digitālajās tehnoloģijās

Projekti latviešu valodas atbalstam jaunajās tehnoloģijās un /vai lietotnes (skaits)

3

1

1

1

1

Latviešu valodas apguves mācību līdzekļu izstrāde un izdošana

Mācību līdzekļu komplektu izveide un izdošana (skaits)

-

1

1

2

2

Metodisko līdzekļu izveide un izdošana (izdevumu skaits)

2

4

4

4

4

Elektroniskie mācību līdzekļi pašmācībai un tālmācībai (t.sk., e-kursi) un/vai to izstrādes daļas (posmu skaits)

3

3

3

3

2

Atbalsts diasporas skolām un ārvalstu augstskolu lektorātiem (pasākumu skaits)

76

72

74

75

76

Mācību materiālu izdevumi diasporai un augstskolām (skaits)

8

3

3

3

3

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 505 439

1 641 291

1 963 122

2 128 162

2 120 162

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

135 852

321 831

165 040

-8 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,0

19,6

8,4

-0,4

Atlīdzība, euro

716 250

719 751

759 620

759 620

759 620

Vidējais amata vietu skaits gadā

22

24

26

26

26

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 799

1 486

1 968

1 968

1 968

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

241 364

291 785

145 528

145 528

145 528

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

755 419

1 077 250

321 831

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 077 250

1 077 250

Diasporas likuma normu īstenošanai.

-

1 077 250

1 077 250

Citas izmaiņas

755 419

-

-755 419

Latviešu valodas kā valsts valodas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanas prioritārie pasākumi: latviešu valodas apguves veicināšana pirmskolā, pieaugušajiem mūžizglītības kontekstā, diasporā un ārvalstu augstskolās.

376 303

-

-376 303

Atbalsts latviskajai izglītībai diasporā un latviešu valodas apguvei.

340 717

-

-340 717

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

491

-

-491

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

37 908

-

-37 908

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas”, lai nodrošinātu finansējumu jaunajai valsts pētījumu programmai latviešu, latgaliešu un lībiešu valodu izpētei un attīstībai.

37 908

-

-37 908