Programmas mērķis:

  • nodrošināt atbalstu latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas – ilgtspējīgai attīstībai un latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs.

Galvenās aktivitātes:

  1. atbalsts latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs;
  2. latviešu valodas ilgtspējīgas attīstības veicināšana un konsultatīvs atbalsts fiziskām un juridiskām personām latviešu valodas lietojuma jautājumos.

Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Latviešu valodas aģentūra un Valsts izglītības satura centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Veikti socilingvistiski pētījumi latviešu valodas situācijas un izglītības jomā

Veikti, publicēti pētījumi (skaits)

1

1

1

1

1

Latviešu valodas prasmes pilnveides un lietojuma kvalitātes atbalsta pasākumi

Sniegtas mutvārdu un elektroniskas valodas konsultācijas (skaits)

25 585

14 000

14 000

14 500

15 000

Sagatavotas izziņas (skaits)

844

800

800

800

800

Sagatavoti lingvistiskie atzinumi (skaits)

20

20

20

10

10

Izdevumi (t.sk. elektroniskie) latviešu valodas kā dzimtās lietojuma kvalitātes pilnveidei un atbalsts lībiešu valodas saglabāšanai un apguvei (skaits)

4

4

4

3

3

Pasākumi latviešu un lībiešu valodas popularizēšanai

Sabiedrību informējošie pasākumi un cikli (skaits)

8

5

5

5

5

Atbalsta pasākumi latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs

Atbalsta pasākumi (projekti, izdevumi, semināri un to cikli) latviešu valodas attīstībai un apguvei (skaits)

10

10

10

10

10

Atbalstītas skolotāju vietas diasporā (skaits)

6

6

6

-

-

Atbalstīti ārvalstu lektorāti (skaits)

8

7

8

8

8

Valsts valodas kursos pieaugušajiem (pirmsskolas pedagogiem u.c.) izglītoti (skaits)

181

150

150

150

150

Metodiskais atbalsts latviešu valodas pedagogiem

Profesionālās pilnveides kursos izglītoti pedagogi (skaits)

1 787

1 700

1 700

1 600

1 500

Atbalsts latviešu valodas nodrošinājumam digitālajās tehnoloģijās

Projekti latviešu valodas atbalstam jaunajās tehnoloģijās un /vai lietotnes (skaits)

2

1

1

1

1

Latviešu valodas apguves mācību līdzekļu izstrāde un izdošana

Mācību līdzekļu komplektu izveide un izdošana (skaits)

2

1

1

1

1

Metodisko līdzekļu izveide un izdošana (izdevumu skaits)

4

4

4

4

4

Elektroniskie mācību līdzekļi pašmācībai un tālmācībai (t.sk., e-kursi) un/vai to izstrādes daļas (posmu skaits)

2

3

3

3

2

Atbalsts diasporas skolām un ārvalstu augstskolu lektorātiem (pasākumu skaits)

20

72

72

8

8

Mācību materiālu izdevumi diasporai un augstskolām (skaits)

4

3

3

3

3

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 341 046

1 396 243

1 641 291

885 872

885 872

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

55 197

245 048

-755 419

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,1

17,6

-46,0

-

Atlīdzība, euro

651 039

716 250

719 751

548 905

548 905

Vidējais amata vietu skaits gadā

22

24

24

24

24

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 351

1 577

1 486

1 486

1 486

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

294 479

262 022

291 785

120 939

120 939

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

98 573

343 621

245 048

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

340 717

340 717

Atbalsts latviskajai izglītībai diasporā un latviešu valodas apguvei.

-

340 717

340 717

Citas izmaiņas

98 573

2 904

-95 669

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

-

2 904

2 904

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

98 573

-

-98 573

Izdevumi, kas 2017.gadam tika pārdalīti no budžeta apakšprogrammas 01.11.00 "Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana”, latviešu valodas mācību procesam un tā koordinēšanai nepilngadīgajiem un pilngadību sasniegušajiem PM izmitināšanas centrā pirmos trīs mēnešus, kā arī PM adaptācijas programmu satura un mācību materiālu izstrādei integrācijas nodrošināšanai izglītības iestādē, un pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšanai.

53 959

-

-53 959

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas”, lai nodrošinātu finansējumu jaunajai valsts pētījumu programmai latviešu, latgaliešu un lībiešu valodu izpētei un attīstībai.

44 614

-

-44 614