Programmas mērķis:

  • nodrošināt atbalstu latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas – ilgtspējīgai attīstībai un latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs.

Galvenās aktivitātes:

  1. atbalsts latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs;
  2. latviešu valodas ilgtspējīgas attīstības veicināšana un konsultatīvs atbalsts fiziskām un juridiskām personām latviešu valodas lietojuma jautājumos.

Programmas izpildītājs: Latviešu valodas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Veikti socilingvistiski pētījumi latviešu valodas situācijas un izglītības jomā

Veikti, publicēti pētījumi (skaits)

1

1

1

1

1

Latviešu valodas prasmes pilnveides un lietojuma kvalitātes atbalsta pasākumi

Sniegtas mutvārdu un elektroniskas valodas konsultācijas (skaits)

23 435

14 000

14 000

14 500

15 000

Sagatavotas izziņas (skaits)

870

800

800

800

800

Sagatavoti lingvistiskie atzinumi (skaits)

9

20

20

10

10

Izdevumi (t.sk. elektroniskie) latviešu valodas kā dzimtās lietojuma kvalitātes pilnveidei un atbalsts lībiešu valodas saglabāšanai un apguvei (skaits)

7

3

4

3

3

Pasākumi latviešu un lībiešu valodas popularizēšanai

Sabiedrību informējošie pasākumi un cikli (skaits)

5

5

5

5

5

Atbalsta pasākumi latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs

Atbalsta pasākumi (projekti, izdevumi, semināri un to cikli) latviešu valodas attīstībai un apguvei (skaits)

10

10

10

10

10

Atbalstītas skolotāju vietas diasporā (skaits)

6

6

6

6

6

Atbalstīti ārvalstu lektorāti (skaits)

8

8

7

7

7

Valsts valodas kursos pieaugušajiem (pirmsskolas pedagogiem u.c.) izglītoti (skaits)

162

150

150

150

150

Metodiskais atbalsts latviešu valodas pedagogiem

Profesionālās pilnveides kursos izglītoti pedagogi (skaits)

1 597

1 500

1 700

1 600

1 500

Atbalsts latviešu valodas nodrošinājumam digitālajās tehnoloģijās

Projekti latviešu valodas atbalstam jaunajās tehnoloģijās un /vai lietotnes (skaits)

2

2

1

1

1

Latviešu valodas apguves mācību līdzekļu izstrāde un izdošana

Mācību līdzekļu komplektu izveide un izdošana (skaits)

2

2

1

1

1

Metodisko līdzekļu izveide un izdošana (izdevumu skaits)

9

4

4

4

4

Elektroniskie mācību līdzekļi pašmācībai un tālmācībai (t.sk., e-kursi) un/vai to izstrādes daļas (posmu skaits)

3

2

3

3

2

Atbalsts diasporas skolām un ārvalstu augstskolu lektorātiem (pasākumu skaits)

20

20

72

72

31

Mācību materiālu izdevumi diasporai un augstskolām (skaits)

3

4

3

3

3

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 225 878

1 310 092

1 396 243

1 342 284

965 981

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

84 214

86 151

-53 959

-376 303

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,9

6,6

-3,9

-28,0

Atlīdzība, euro

633 589

651 039

716 250

717 605

596 281

Vidējais amata vietu skaits gadā

22

22

24

25

25

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 430

1 436

1 577

1 502

1 502

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

255 969

271 894

262 022

266 956

145 631

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

121 388

207 539

86 151

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

186 539

186 539

Atbalsts latviešu valodas apguvei Latvijā un pasaulē

-

186 183

186 183

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

356

356

Citas izmaiņas

121 388

21 000

-100 388

Samazināti izdevumi pasākuma "Ārzemēs dzīvojošo Latvijai piederīgo identitātes uzturēšanai. Atbalsta nodrošinājumam diasporai. Reemigrācijas veicināšanai" īstenošanai.

61 183

-

-61 183

Palielināti izdevumi atlīdzībai, kas tiek segti no iestādes pašu ieņēmumiem, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā paredzēto atvaļinājuma pabalstu un piemaksu nodrošināšanai.

-

15 000

15 000

Samazināti izdevumi, kas 2016.gadā tika pārdalīti no budžeta apakšprogrammas 01.11.00 "Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana”, latviešu valodas mācību procesam un tā koordinēšanai nepilngadīgajiem un pilngadību sasniegušajiem PM izmitināšanas centrā pirmos trīs mēnešus, kā arī PM adaptācijas programmu satura un mācību materiālu izstrādei integrācijas nodrošināšanai izglītības iestādē, un pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšanai.

60 205

-

-60 205

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 01.11.00 "Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana”, lai nodrošinātu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, veicinot pedagogu izpratni par mācību priekšmetu satura un svešvalodas integrētas apguves (CLIL) metodiku, kā arī sniedzot pedagogiem metodiskas rekomendācijas CLIL izmantošanā.

-

6 000

6 000