Programmas mērķis:

nodrošināt atbalstu latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas – ilgtspējīgai attīstībai un latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs.

Galvenās aktivitātes:

  1. atbalsts pārejā uz mācībām valsts valodā un latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs, nodrošināta metodikas resursu daudzveidība un pedagogu kompetenču pilnveide,
  2. latviešu valodas ilgtspējīgas attīstības veicināšana un konsultatīvs atbalsts fiziskām un juridiskām personām latviešu valodas lietojuma jautājumos,
  3. veidot stratēģiska infrastruktūra latviešu valodas resursu digitalizācijai.

Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Latviešu valodas aģentūra un Valsts izglītības satura centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Veikti sociolingvistiski pētījumi latviešu valodas situācijas un izglītības jomā

Veikti, publicēti pētījumi (skaits)

1

1

1

1

-

Latviešu valodas prasmes pilnveides un lietojuma kvalitātes atbalsta pasākumi

Sniegtas mutvārdu un elektroniskas valodas konsultācijas (skaits)

25 799

15 000

15 000

15 000

15 000

Sagatavotas izziņas (skaits)

731

500

500

500

500

Sagatavoti lingvistiskie atzinumi (skaits)

12

10

10

10

10

Izdevumi (t.sk. elektroniskie) latviešu valodas kā dzimtās lietojuma kvalitātes pilnveidei un atbalsts lībiešu valodas saglabāšanai un apguvei (skaits)

4

3

3

3

3

Pasākumi latviešu un lībiešu valodas popularizēšanai

Sabiedrību informējošie pasākumi un cikli (skaits)

7

5

5

5

5

Atbalsta pasākumi latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs

Atbalsta pasākumi (projekti, izdevumi, semināri un to cikli) latviešu valodas attīstībai un apguvei (skaits)

10

10

10

10

10

Atbalstītas skolotāju vietas diasporā (skaits)

6

6

6

6

6

Atbalstīti ārvalstu lektorāti (skaits)

9

10

11

11

11

Valsts valodas kursos pieaugušajiem (pirmsskolas pedagogiem u.c.) izglītoti (skaits)

-

-

-

150

150

Metodiskais atbalsts latviešu valodas pedagogiem

Profesionālās pilnveides kursos izglītoti pedagogi (skaits)

337

300

300

1 000

1 000

Atbalsts latviešu valodas nodrošinājumam digitālajās tehnoloģijās

Projekti latviešu valodas atbalstam jaunajās tehnoloģijās un /vai lietotnes (skaits)

1

1

1

1

1

Latviešu valodas apguves mācību līdzekļu izstrāde un izdošana

Mācību līdzekļu komplektu izveide un izdošana (skaits)

-

2

2

2

1

Metodisko līdzekļu izveide un izdošana (izdevumu skaits)

5

4

4

4

4

Elektroniskie mācību līdzekļi pašmācībai un tālmācībai (t.sk., e-kursi) un/vai to izstrādes daļas (posmu skaits)

3

3

2

3

3

Atbalsts diasporas skolām un ārvalstu augstskolu lektorātiem (pasākumu skaits)

82

77

78

78

78

Mācību materiālu izdevumi diasporai un augstskolām (skaits)

3

3

3

3

3

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 013 292

2 145 162

2 090 323

2 123 001

2 123 001

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

131 870

-54 839

32 678

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,5

-2,6

1,6

-

Atlīdzība, euro

790 973

768 120

761 539

756 559

756 559

Vidējais amata vietu skaits gadā

24

26

26

26

26

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 473

1 800

1 791

1 791

1 791

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

366 619

206 366

202 866

197 866

197 866

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

54 839

-

-54 839

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

32 858

-

-32 858

Samazināti komandējumu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam).

32 858

-

-32 858

Citas izmaiņas

21 981

-

-21 981

Diasporas likuma normu īstenošanai atbilstoši MK 08.02.2019. sēdes prot. Nr. 6 1.§.  3. punktam.

8 000

-

-8 000

Transferts no Latvijas Universitātes Valsts pētījumu programmas projekta "Latviešu valoda" īstenošanai.

10 900

-

-10 900

Samazināti VSAOI izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam).

3 081

-

-3 081