Programmas mērķis:

nodrošināt atbalstu latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un ES oficiālās valodas – ilgtspējīgai attīstībai un latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs.

Galvenās aktivitātes:

  1. atbalsts pārejā uz mācībām valsts valodā un latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs, nodrošināta metodikas resursu daudzveidība un pedagogu kompetenču pilnveide,
  2. latviešu valodas ilgtspējīgas attīstības veicināšana un konsultatīvs atbalsts fiziskām un juridiskām personām latviešu valodas lietojuma jautājumos,
  3. veidot stratēģisku infrastruktūru latviešu valodas resursu digitalizācijai.

Programmas izpildītājs: IZM, Latviešu valodas aģentūra un Valsts izglītības satura centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Veikti sociolingvistiski pētījumi latviešu valodas situācijas un izglītības jomā

Pētījumi/ziņojumi, kuru ietvaros veikts valodas situācijas monitorings, analizēta iegūtā informācija (skaits)

1

1

1

-

-

Latviešu valodas prasmes pilnveides un lietojuma kvalitātes atbalsta pasākumi

Sniegtas mutvārdu un elektroniskas valodas konsultācijas (skaits)

19 844

15 000

15 000

15 000

15 000

Sagatavotas izziņas (skaits)

533

500

500

500

500

Sagatavoti lingvistiskie atzinumi (skaits)

13

10

10

10

10

Izdevumi (t.sk. elektroniskie) latviešu valodas kā dzimtās lietojuma kvalitātes pilnveidei un atbalsts lībiešu valodas saglabāšanai un apguvei (skaits)

3

3

3

3

3

Pasākumi latviešu un lībiešu valodas popularizēšanai

Sabiedrību informējošie pasākumi un cikli (skaits)

8

5

5

5

5

Atbalsta pasākumi latviešu valodas apguvei Latvijā un ārvalstīs

Atbalsta pasākumi (projekti, izdevumi, semināri un to cikli) latviešu valodas attīstībai un apguvei (skaits)

10

10

10

10

10

Atbalstītas skolotāju vietas diasporā (skaits)

6

6

6

6

6

Atbalstīti ārvalstu lektorāti (skaits)

9

11

11

11

11

Valsts valodas kursos pieaugušajiem (pirmsskolas pedagogiem u.c.) izglītoti (skaits)

-

-

150

150

150

Metodiskais atbalsts latviešu valodas pedagogiem

Profesionālās pilnveides kursos izglītoti pedagogi (skaits)

337

300

500

500

500

Atbalsts latviešu valodas nodrošinājumam digitālajās tehnoloģijās

Projekti latviešu valodas atbalstam jaunajās tehnoloģijās un /vai lietotnes (skaits)

1

1

1

1

1

Latviešu valodas apguves mācību līdzekļu izstrāde un izdošana

Mācību līdzekļu komplektu izveide un izdošana (skaits)

2

2

2

1

1

Metodisko līdzekļu izveide un izdošana (skaits)

4

4

4

4

4

Elektronisko mācību līdzekļu pašmācībai un tālmācībai posmi (t.sk. e-kursi) un/vai to izstrādes daļas (skaits)

3

2

3

3

3

Pasākumi diasporas skolu un ārvalstu augstskolu lektorātu atbalstam (skaits)

77

78

78

78

78

Mācību materiālu izdevumi diasporai un augstskolām (skaits)

3

3

3

3

3

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 043 345

2 090 323

2 123 001

2 117 101

2 117 101

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

46 978

32 678

-5 900

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,3

1,6

-0,3

-

Atlīdzība, euro

840 154

761 539

996 559

996 559

996 559

Vidējais amata vietu skaits gadā

24

26

26

26

26

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 827

1 791

2 039

2 039

2 039

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

314 106

202 866

360 258

360 258

360 258

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

200

32 878

32 678

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

32 858

32 858

Komandējumu izdevumu atjaunošana, kas 2021. gadā tika samazināti, saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

-

32 858

32 858

Citas izmaiņas

200

20

-180

Transferts no Latvijas Universitātes Valsts pētījumu programmas projekta “Latviešu valoda” īstenošanai

200

-

-200

VSAOI izdevumu izmaiņas saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

-

20

20