Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts institūciju funkciju izpildi ārkārtas situācijās un pārraidīt valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamo aizsargāto informāciju.

Galvenās aktivitātes:

  1. ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izveide un valsts pārvaldes iestāžu pieslēgšana;
  2. ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla un tajā pārraidītās valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamās aizsargātās informācijas drošības pārraudzība;
  3. ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla pieslēgumu starptautisko organizāciju un citu juridisko personu tīkliem valsts funkciju realizēšana;
  4. sakaru infrastruktūras, kas izveidota, izpildot Ministru kabineta 2018.gada 7.augusta prot.Nr.37, 91.§ 3.punktu, uzturēšana (MK 17.09.2019 prot. Nr.42, 34.§, 2.p.).

Apakšprogrammas izpildītāji:

Ārkārtas elektronisko sakaru tīkla izveide un uzturēšana, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likumu deleģēta valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

Ārkārtas elektronisko sakaru tīkla darbības uzraudzību nodrošina Satiksmes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Valsts pārvaldes iestādes pieslēgtas valsts elektronisko sakaru tīklam

Tīklam pieslēgto valsts iestāžu īpatsvars no tīklam pieslēdzamo iestāžu skaita (%)

100

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

2 588 822

2715 910

649 496

649 496

649 496

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

127 088

- 2066 414

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,9

-76,1

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2492 904

426 490

-2066 414

t.sk.

Ilgtermiņa saistības

2492 904

-

-2492 904

Transferts no Aizsardzības ministrijas, lai saskaņā ar MK 14.11.2017. sēdes protokola Nr.57 64.§ 1.p. noteikto nodrošinātu ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izmantošanu Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām.

2492904

-

-2492 904

Citas izmaiņas

-

426 490

426 490

Transferts no Aizsardzības ministrijas MK 07.08.2018. sēdē (prot.Nr.37 91.§ 3.punkts) atbalstītās sakaru infrastruktūras uzturēšanai. (MK 17.09.2019 prot. Nr.42, 34.§ 7.p.)

-

426490

426 490