Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts institūciju funkciju izpildi ārkārtas situācijās un pārraidīt valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamo aizsargāto informāciju.

Galvenās aktivitātes:

  1. ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izveide un valsts pārvaldes iestāžu pieslēgšana;
  2. ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla un tajā pārraidītās valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamās aizsargātās informācijas drošības pārraudzība;
  3. ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla pieslēgumu starptautisko organizāciju un citu juridisko personu tīkliem valsts funkciju realizēšana.

Apakšprogrammas izpildītājs:

  • Ārkārtas elektronisko sakaru tīkla izveide un uzturēšana, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likumu deleģēta valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.
  • Ārkārtas elektronisko sakaru tīkla darbības uzraudzību nodrošina Satiksmes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Valsts pārvaldes iestādes pieslēgtas valsts elektronisko sakaru tīklam

Tīklam pieslēgto valsts iestāžu īpatsvars no tīklam pieslēdzamo iestāžu skaita (%)

91

100

43

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

2 409 737

223 006

2 715 910

223 006

223 006

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-2 186 731

43

-2 492 904

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-90,7

43

-91,8

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2 492 904

2 492 904

t.sk.

Ilgtermiņa saistības

-

2 492 904

2 492 904

Transferts no Aizsardzības ministrijas, lai saskaņā ar MK 14.11.2017. sēdes prot. Nr.57 64.§ 1.p. noteikto nodrošinātu ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izmantošanu Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām.

-

2 492 904

2 492 904