Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts institūciju funkciju izpildi ārkārtas situācijās un pārraidīt valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamo aizsargāto informāciju.

Galvenās aktivitātes:

  1. ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izveide un valsts pārvaldes iestāžu pieslēgšana;
  2. ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla un tajā pārraidītās valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamās aizsargātās informācijas drošības pārraudzība;
  3. ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla pieslēgumu starptautisko organizāciju un citu juridisko personu tīkliem valsts funkciju realizēšana;
  4. sakaru infrastruktūras, kas izveidota, izpildot MK 2018. gada 7. augusta sēdes protokola Nr. 37 91. § 3. punktu, uzturēšana atbilstoši MK 2019. gada 17. septembra sēdes protokola Nr. 42 34. § 7. punktam;
  5. valsts austrumu robežas aprīkošanas īstenošana atbilstoši MK 2021. gada 6. jūlija sēdes protokolam Nr. 51 2. §.

Apakšprogrammas izpildītājs:

Ārkārtas elektronisko sakaru tīkla izveide un uzturēšana, sensoroptiskā tīkla tehniskās specifikācijas izstrāde, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likumu deleģēta VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”. Ārkārtas elektronisko sakaru tīkla darbības uzraudzību nodrošina Satiksmes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Valsts pārvaldes iestādes pieslēgtas valsts elektronisko sakaru tīklam

Tīklam pieslēgto valsts iestāžu īpatsvars no tīklam pieslēdzamo iestāžu skaita (%)

100

100

100

100

100

Nodrošināta sakaru infrastruktūras uzturēšana Krāslavas un Viļakas novadā

Nodrošināta infrastruktūras uzturēšana (%)

-

100

100

100

100

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020.gads (izpilde)

2021.gada plāns

2022.gada plāns

2023.gada plāns

2024.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

658 778

655 740

3 620 540

229 250

229 250

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3 038

2 964 800

-3 391 290

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,5

452,1

-93,7

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

2 964 800

2 964 800

t.sk.

Ilgtermiņa saistības

-

2 964 800

2 964 800

Transferts no Aizsardzības ministrijas ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla (ĀSVEST) paplašināšanai Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vajadzībām (2021. gada 15. aprīļa MK rīkojuma Nr.251 “Par finanšu līdzekļu pārdali ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla paplašināšanai” īstenošanai)

-

2 964 800

2 964 800