Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšana;
  2. apcietinājuma kā drošības līdzekļa nodrošināšana;
  3. īslaicīgas brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ieslodzījuma vietu pārvalde.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gada (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma izpilde

Ieslodzīto skaits (tūkst.), tai skaitā:

3,6

3,6

3,5

3,5

3,5

Apcietināto skaits (tūkst.)

0,96

1,2

1,0

1,0

1,0

Notiesāto skaits (tūkst.)

2,7

2,4

2,5

2,5

2,5

Izdevumi uz vienu ieslodzīto dienā (euro)

40,96

46,95

43,16

42,56

42,39

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mainība (%)

8,95

10,0

9,0

9,0

9,0

Nodrošināta ieslodzīto resocializācija

Notiesāto skaits, kam nodrošināta risku un vajadzību izvērtēšana brīvības atņemšanas iestādēs (tūkst.)

2,6

2,4

2,6

2,7

2,7

Ieslodzīto skaits, kuriem sniegti sociālā darbinieka pakalpojumi (tūkst.)

7,4

4,1

6,0

6,0

6,0

Ieslodzīto personu skaits, kas nodarbināti ieslodzījuma laikā (tūkst.)

0,9

0,9

0,8

0,8

0,8

Izglītības programmās iesaistīto ieslodzīto skaits (tūkst.)

1,8

1,8

1,6

1,6

1,6

Resocializācijas programmās iesaistīto ieslodzīto skaits (tūkst.)

0,62

0,7

0,6

0,6

0,6

Psiholoģiskās aprūpes pasākumos iesaistīto ieslodzīto skaits (tūkst.)

6

2,4

5,5

5,5

5,5

Nodrošināta veselības aprūpe

Ar HIV inficēto ieslodzīto skaits

284

290

290

290

280

Apmeklējumu skaits gada laikā pie ieslodzījuma vietas ārsta vai ārsta palīga (tūkst.)

-

-

63,6

63,6

63,6

Ārstēto HIV/AIDS pacientu aptvere ar HART terapiju (%)

-

-

65,0

70,0

75,0

Izārstēto C vīrushepatīta pacientu skaits gada laikā

-

-

30

40

40

Nodrošināta ieslodzījuma vietu droša darbība

Konvojēto ieslodzīto skaits (tūkst.)

2,9

3

-

-

-

Veselības aprūpei pārvesto ieslodzīto skaits (tūkst.)1

-

-

3,0

3,0

3,0

Renovēto telpu platība (m²)

3242,5

1 800

2900

2300

-

Nodrošināta soda izciešana cilvēktiesību standartiem atbilstošos apstākļos

Ieslodzīto īpatsvars (%), kas izvietoti kamerās vai dzīvojamās telpās, kurās uz vienu ieslodzīto ir vismaz 4 m2 telpas, no kopējo ieslodzīto skaita

96

95,0

-

-

-

Ieslodzīto īpatsvars (%), kas izvietoti kamerās vai dzīvojamās telpās, kurās uz vienu ieslodzīto ir vismaz 4 mdzīvojamās platības, no kopējo ieslodzīto skaita2

-

-

96,0

96,0

96,5

Kriminālprocesa dalībnieku nodrošināšana ar tulka pakalpojumiem

Kriminālprocesu skaits, kuros nodrošināts tulkojums ieslodzītajiem

831

1300

1000

1000

1000

Rakstisko tulkojumu gadījumu skaits ieslodzītajiem (tūkst.)

0,4

0,7

0,3

0,3

0,3

Mutisko tulkojumu gadījumu skaits ieslodzītajiem (tūkst.)

0,7

1,2

0,8

0,8

0,8

Piezīmes.

1Iepriekšējais nosaukums līdz 2020.gadam "Konvojēto ieslodzīto skaits (tūkst.)".

Iepriekšējais nosaukums līdz 2020.gadam "Ieslodzīto īpatsvars (%), kas izvietoti kamerās vai dzīvojamās telpās, kurās uz vienu ieslodzīto ir vismaz 4 m² telpas, no kopējo ieslodzīto skaita".

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

55200891

61620396

59525767

58732378

57013427

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6419505

-2094629

-793389

-1718951

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,6

-3,4

-1,3

-2,9

Atlīdzība, euro

44088361

50660990

46902459

47109070

46890119

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2713

2706

25031

2503

2503

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1328

1535

1536

1538

1531

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

770922

729626

672442

807428

807428

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

7

7

6,5

6,5

6,5

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1167

1170

1319

1319

1319

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

11

11

11

11

11

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

727

 

744

751

751

751

Piezīmes.

1Samazinātas 6 amata vietas saistībā ar Valsts pārvaldes reformu plāna 2020.gada īstenošanu, 189 amata vietas sakarā ar Brasas cietuma likvidāciju ar 2019.gada 1.aprīli. Uz apakšprogrammu 04.03.00 Probācijas īstenošana ir pārdalītas 3 amata vietas, lai nodrošinātu izvērtēšanas ziņojumu sastādīšanu nepilngadīgajām personām un uz apakšprogrammu 09.02.00 Fizisko personu datu aizsardzība ir pārdalītas 5 amata vietas, lai nodrošinātu fizisko personu pamattiesības saistībā ar personas datu apstrādi.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5242887

3148258

-2094629

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

3148258

3148258

Atlīdzības palielinājums Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi

-

1387239

1387239

Ieslodzījuma vietu infrastruktūras uzturēšana

-

1500000

1500000

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

-

255393

255393

Finansējums no 2019.gada 1.septembra palielinātās pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes līdz 750 euro nodrošināšanai pilnam gadam

-

5626

5626

Citas izmaiņas

5242887

-

-5242887

Samazināti izdevumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu norises nodrošināšanai ieslodzījuma vietās 2019.gadā

7166

-

-7166

Samazināti izdevumi Ieslodzījumu vietu pārvaldes atlīdzībai ārstniecības personām, kuras sniedz no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus (MK 18.12.2018.prot. Nr.60 88.§ 5.2.p.)

10888

-

-10888

Samazināti izdevumi, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2019.gadam” tika palielināti izdienas pabalstu izmaksai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.panta 4.daļā noteikto un un atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra prot.Nr.5 30.§ 14.2.punktam

5224728

-

-5224728

Samazināti izdevumi, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2019.gadam” tika pārdalīti, lai nodrošinātu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanu 2018./2019.mācību gada otrajā semestrī Ieslodzījuma vietu pārvaldē

105

-

-105