Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšana;
  2. apcietinājuma kā drošības līdzekļa nodrošināšana;
  3. īslaicīgas brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ieslodzījuma vietu pārvalde.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gada (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma izpilde

Ieslodzīto skaits (tūkst.), tai skaitā:

4

4

3,6

3,6

3,6

Apcietināto skaits (tūkst.)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Notiesāto skaits (tūkst.)

2,8

2,8

2,4

2,4

2,4

Vietu limits ieslodzījuma vietās (tūkst.)

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

Izdevumi uz vienu ieslodzīto dienā (euro)

36,39

37,66

46,95

42,80

42,20

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mainība (%)

11,2

10,0

10,0

9,8

10,0

Nodrošināta ieslodzīto resocializācija

Notiesāto skaits, kam nodrošināta risku un vajadzību izvērtēšana brīvības atņemšanas iestādēs (tūkst.)

2,3

2,3

2,4

2,5

2,5

Ieslodzīto skaits, kuriem sniegti sociālā darbinieka pakalpojumi (tūkst.)

6,2

4,2

4,1

4,0

4,0

Ieslodzīto personu skaits, kas nodarbināti ieslodzījuma laikā (tūkst.)

0,9

1

0,9

0,8

0,8

Izglītības programmās iesaistīto ieslodzīto skaits (tūkst.)

1,7

1,8

1,8

1,6

1,6

Resocializācijas programmās iesaistīto ieslodzīto  skaits (tūkst.)

0,7

0,7

0,7

0,6

0,6

Psiholoģiskās aprūpes pasākumos iesaistīto ieslodzīto skaits (tūkst.)

5,6

2,4

2,4

2,4

2,4

Atkarības mazināšanas programmās Atkarīgo centrā iesaistīto notiesāto skaits

120

230

200

200

200

Nodrošināta veselības aprūpe

Reģistrēto infekciju slimību skaits

3

3

3

3

3

Ar HIV inficēto ieslodzīto skaits

308

300

290

280

270

Analīžu skaits gada laikā hepatīta noteikšanai

1 423

1 400

1 200

1 100

1 000

Narkotisko un psihotropo vielu ātrās noteikšanas testa pozitīvo rezultātu skaits

48

85

80

75

75

Nodrošināta ieslodzījuma vietu droša darbība

Konvojēto ieslodzīto skaits (tūkst.)

2,9

3

3

3

2,9

Renovēto telpu platība (m²)

-

2 100

1 800

2 200

1800

Nodrošināta soda izciešana cilvēktiesību standartiem atbilstošos apstākļos

Ieslodzīto īpatsvars (%), kas izvietoti kamerās vai dzīvojamās telpās, kurās uz vienu ieslodzīto ir vismaz 4 m² telpas, no kopējo ieslodzīto skaita

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Kriminālprocesa dalībnieku nodrošināšana ar tulka pakalpojumiem

Kriminālprocesu skaits, kuros nodrošināts tulkojums ieslodzītajiem

1035

1 250

1 300

1 300

1 200

Rakstisko tulkojumu gadījumu skaits ieslodzītajiem (tūkst.)

0,4

0,9

0,7

0,7

0,6

Mutisko tulkojumu gadījumu skaits ieslodzītajiem (tūkst.)

0,9

1,1

1,2

1,2

1,1

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

54 172 215

54 907 399

61 620 396

56 377 509

55 449 134

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

735 184

6 712 997

-5 242 887

-928 375

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

1,4

12,2

-8,5

-1,6

Atlīdzība, euro

43 463 797

44 341 769

50 660 990

45 425 374

45 496 999

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2 756

2 739

2 70611

2 505

2 505

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 288

1 321

1 535

1 484

1 486

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

769 103

828 641

729 626

729 626

729 626

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

7

11

7

7

7

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1 142

786

1 170

1 170

1 170

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

11

11

11

11

11

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

727

786

744

744

744

11Samazinātas 7 amata vietas, jo tika veikti optimizācijas pasākumi sakarā ar ieslodzīto skaita samazināšanos, 2 amata vietas, jo Liepājas cietumā, Rīgas Centrālcietumā un Olaines cietumā (Latvijas cietumu slimnīcā) ēdināšanas pakalpojumus nodrošinās komersanti, 5 amata vietas, jo Olaines cietuma Latvijas Cietumu slimnīcas laboratorijas pakalpojums nodrošina komersanti, 10 amata vietas, jo darba aizsardzības pakalpojumus nodrošina komersants un 9 amata vietas sakarā ar resursu vadības sistēmas Horizon pašapkalpošanās sistēmas ieviešanu.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

56 848

6 769 845

6 712 997

t. sk.:

Citas izmaiņas

56 848

6 769 845

6 712 997

1. Samazināti izdevumisaistībā ar grozījumiem Ministru kabineta 27.07.2011. rīkojumā Nr.347 “Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu “Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai””

1 000

-

-1 000

2. Palielināti izdevumi kas ar likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam" tika novirzīti apakšprogrammai 04.03.00 "Probācijas īstenošana", lai no 2018.gada 1.februāra Valsts probācijas dienests varētu līdzfinansēt probācijas klientiem uzraudzības ietvaros paredzētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

-

50 000

50 000

3. Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu atlīdzības palielinājumu ārstniecības personām ievērojot Ministru kabineta 2017.gada 5.janvāra sēdē (prot. Nr.60 30.§ 3..punkts) nolemto

-

458 441

458 441

4. Palielināti izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētā projekta Nr.LV0099 "Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību" ietvaros veikto kapitālieguldījumu turpmākai uzturēšanai

-

16 130

16 130

5. Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu atlīdzības palielinājumu pedagogiem ievērojot Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra sēdē (prot. Nr.42 37.§ 7.punkts) nolemto

-

4 221

4 221

6. Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu izdienas pabalstu izmaksu Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.panta 4.daļā noteikto un un atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra prot.Nr.5 30.§ 14.2.punktam

-

5 704 640

5 704 640

7. Palielināti izdevumi Ieslodzījumu vietu pārvaldes ārstniecības personu, kuras sniedz no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, darba samaksas palielināšanai atbilstoši 2018.gada 19.decembrī. izsludinātajam likumam "Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā" ievērojot Ministru kabineta 2018. gada 18.decembra sēdē (protokola Nr.60 88.§ 5.2. punkts) nolemto.

-

536 308

536 308

8. Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanu 2018./2019.mācību gada otrajā semestrī Ieslodzījuma vietu pārvaldē saskaņā ar Finanšu ministrijas 2019.gada 8.februāra rīkojumu Nr.55 (transferts no Kultūras ministrijas)

-

105

105

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

55 848

-

-55 848

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana", lai nodrošinātu izdevumu apmaksu, kurus veic Tieslietu ministrija saistībā ar Ieslodzījumu vietu pārvaldē notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanas aktu pārbaudi, pirms akta reģistrācijas Tieslietu ministrijā.

2 000

-

-2 000

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana", lai nodrošinātu Ieslodzījuma vietu pārvaldes iegādāto RVS Horizon HoP licenču centralizēto uzturēšanu.

10 648

-

-10 648

Līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 04.03.00 “Probācijas īstenošana”, lai atbilstoši Valsts probācijas dienesta likuma 10.1.panta pirmajai daļai Valsts probācijas dienests nodrošinātu probācijas klientiem  uzraudzības ietvaros paredzētos rehabilitācijas pakalpojumus

43 200

-

-43 200