Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšana;
  2. apcietinājuma kā drošības līdzekļa nodrošināšana;
  3. īslaicīgas brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ieslodzījuma vietu pārvalde.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma izpilde

Ieslodzīto skaits (tūkst.), tai skaitā:

4,3

4,4

4

3,9

3,9

Apcietināto skaits (tūkst.)

1,3

1,4

1,2

1,2

1,2

Notiesāto skaits (tūkst.)

3

3

2,8

2,7

2,7

Vietu limits ieslodzījuma vietās (tūkst.)

6

6

5,9

5,9

5,9

Izdevumi uz vienu ieslodzīto dienā (euro)

29,85

33,51

37,66

38,18

38,07

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mainība (%)

-

10,2

10,0

9,8

9,7

Nodrošināta ieslodzīto resocializācija

Notiesāto skaits, kam nodrošināta risku un vajadzību izvērtēšana brīvības atņemšanas iestādēs (tūkst.)

2,4

2,2

2,3

2,4

2,5

Ieslodzīto skaits, kuriem sniegti sociālā darbinieka pakalpojumi (tūkst.)

-

4,2

4,2

4,1

4

Ieslodzīto personu skaits, kas nodarbināti ieslodzījuma laikā (tūkst.)

1

1

1

0,9

0,9

Izglītības programmās iesaistīto ieslodzīto skaits (tūkst.)

1,6

1,7

1,8

1,8

1,8

Resocializācijas programmās iesaistīto ieslodzīto  skaits (tūkst.)

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

Psiholoģiskās aprūpes pasākumos iesaistīto ieslodzīto skaits (tūkst.)

-

2,4

2,4

2,4

2,4

Atkarības mazināšanas programmās Atkarīgo centrā iesaistīto notiesāto skaits

-

200

230

200

200

Nodrošināta veselības aprūpe

Reģistrēto infekciju slimību skaits

3

3

3

3

3

Ar HIV inficēto ieslodzīto skaits

325

330

300

290

280

Analīžu skaits gada laikā hepatīta noteikšanai

295

1 400

1 400

1 200

1 100

Narkotisko un psihotropo vielu ātrās noteikšanas testa pozitīvo rezultātu skaits

98

95

85

80

75

Nodrošināta ieslodzījuma vietu droša darbība

Konvojēto ieslodzīto skaits (tūkst.)

2,7

3

3

3

3

Renovēto telpu platība (m²)

-

-

2 100

1 800

2 200

Nodrošināta soda izciešana cilvēktiesību standartiem atbilstošos apstākļos

Ieslodzīto īpatsvars (%), kas izvietoti kamerās vai dzīvojamās telpās, kurās uz vienu ieslodzīto ir vismaz 4 m² telpas, no kopējo ieslodzīto skaita

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Kriminālprocesa dalībnieku nodrošināšana ar tulka pakalpojumiem

Kriminālprocesu skaits, kuros nodrošināts tulkojums ieslodzītajiem

1 100

1 150

1 250

1 300

1 300

Rakstisko tulkojumu gadījumu skaits ieslodzītajiem (tūkst.)

0,43

0,9

0,9

0,7

0,7

Mutisko tulkojumu gadījumu skaits ieslodzītajiem (tūkst.)

1

1

1,1

1,2

1,2

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

47 505 304

54 523 139

54 907 399

54 957 399

54 950 233

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7 017 835

384 260

50 000

-7 166

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,8

0,7

0,1

-

Atlīdzība, euro

36 339 068

44 139 693

44 341 769

44 341 769

44 341 769

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2 810

2 841

2 739*

2 734

2 734

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 052

1 268

1 321

1 323

1 323

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

754 440

809 282

828 641

828 641

828 641

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

11

11

11

11

11

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

741

784

786

786

786

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

11

11

11

11

11

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

741

784

786

786

786

* Uz apakšprogrammu 03.07.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana" ir pārdalītas 5 amata vietas, lai nodrošinātu Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā noteikto jauno normu īstenošanu un uz apakšprogrammu 04.03.00 "Probācijas īstenošana" ir pārdalīta 1 amata vieta elektroniskās uzraudzības centra darbības nodrošināšanai. Samazinātas 87 amata vietas, jo tika veikti optimizācijas pasākumi sakarā ar ieslodzīto skaita samazināšanos un 9 amata vietas, jo Liepājas cietumā un Olaines cietumā (Latvijas cietumu slimnīcā) ēdināšanas pakalpojumus nodrošinās komersanti.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

853 697

1 237 957

384 260

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 000 000

1 000 000

Ieslodzījuma vietu infrastruktūras remontdarbi un uzlabojumi

-

1 000 000

1 000 000

Ilgtermiņa saistības

28 715

-

-28 715

1. Samazināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākumam „Projekta "Ieslodzījuma vietu ēku standartu izstrādāšana" (LV0019) uzturēšanas fonds"

6 400

-

-6 400

2. Samazināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākumam „Projekta "Dzīvojamā korpusa renovācija Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem" (LV0067) uzturēšanas fonds"

9 587

-

-9 587

3. Samazināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākumam „Projekta "Ieslodzīto informācijas sistēmas izveide" (LV0069) uzturēšanas fonds"

12 728

-

-12 728

Citas izmaiņas

824 982

237 957

-587 025

1. Palielināti izdevumi projekta "Ieslodzījuma vietu ēku standartu izstrādāšana" (LV0019) rezultātu uzturēšanai

-

6 400

6 400

2. Palielināti izdevumi projekta „Projekta "Dzīvojamā korpusa renovācija Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem" (LV0067) uzturēšanas fonds" rezultātu uzturēšanai

-

9 587

9 587

3. Palielināti izdevumi projekta „Projekta "Ieslodzīto informācijas sistēmas izveide" (LV0069) uzturēšanas fonds" rezultātu uzturēšanai

-

12 728

12 728

4. Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, jo ar 2017.gada 1.janvāri tika likvidēts Vecumnieku cietums un samazinājies noslēgto nomas līgumu skaits, kā arī ņemot vērā iepriekšējo gadu pašu ieņēmumu plāna neizpildi.

100 000

-

-100 000

5. Samazināti izdevumi 2014.gadā uzsāktajai jaunajai politikas iniciatīvai "Notiesātās personas resocializācijas procesa īstenošanai"

674 982

-

-674 982

6. Palielināti izdevumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu un Saeimas vēlēšanu norises nodrošināšanai ieslodzījuma vietās

-

7 166

7 166

7. Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta prot. Nr.40 43.§ 9.punktā noteiktajam

-

95 837

95 837

8. Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta prot. Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam

-

106 239

106 239

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

50 000

-

-50 000

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 04.03.00 "Probācijas īstenošana", lai saskaņā ar likumprojekta "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" (reģ. Nr. 1039/Lp12)izskatīšanai otrajā lasījumā virzītajiem priekšlikumiem, no 2018.gada 1.februāra Valsts probācijas dienests varētu līdzfinansēt probācijas klientiem uzraudzības ietvaros paredzētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

50 000

-

-50 000