Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšana;
  2. apcietinājuma kā drošības līdzekļa nodrošināšana;
  3. īslaicīgas brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ieslodzījuma vietu pārvalde.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma izpilde

Ieslodzīto skaits (tūkst.), tai skaitā:

4,5

4,6

4,4

4,3

4,2

Apcietināto skaits (tūkst.)

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

Notiesāto skaits (tūkst.)

3,2

3,2

3,0

2,9

2,8

Vietu limits ieslodzījuma vietās (tūkst.)

5,9

5,9

6,0

6,0

6,0

Izdevumi uz vienu ieslodzīto dienā (euro)

24,62

27,42

33,51

33,86

34,67

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mainība (%)

-

-

10,2

9,8

9,5

Nodrošināta ieslodzīto resocializācija

Notiesāto skaits, kam nodrošināta risku un vajadzību izvērtēšana brīvības atņemšanas iestādēs (tūkst.)

2,0

2,1

2,2

2,3

2,3

Ieslodzīto skaits, kuriem sniegti sociālā darbinieka pakalpojumi (tūkst.)

-

-

4,2

4,2

4,2

Ieslodzīto personu skaits, kas nodarbināti ieslodzījuma laikā (tūkst.)1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Izglītības programmās iesaistīto ieslodzīto skaits (tūkst.)2

1,7

1,6

1,7

1,8

1,8

Resocializācijas programmās iesaistīto ieslodzīto  skaits (tūkst.) 3

0,5

0,7

0,7

0,7

0,7

Psiholoģiskās aprūpes pasākumos iesaistīto ieslodzīto skaits (tūkst.)

-

-

2,4

2,4

2,4

Atkarības mazināšanas programmās Atkarīgo centrā iesaistīto notiesāto skaits

-

-

200

230

250

Nodrošināta veselības aprūpe

Reģistrēto infekciju slimību skaits

2

3

3

3

3

Ar HIV inficēto ieslodzīto skaits

317

380

330

320

320

Analīžu skaits gada laikā hepatīta noteikšanai

176

300

1 400

1 200

1 100

Narkotisko un psihotropo vielu ātrās noteikšanas testa pozitīvo rezultātu skaits

110

95

95

95

95

Nodrošināta ieslodzījuma vietu droša darbība

Konvojēto ieslodzīto skaits (tūkst.)

2,7

3,1

3,0

3,0

3,0

Nodrošināta soda izciešana cilvēktiesību standartiem atbilstošos apstākļos

Ieslodzīto īpatsvars (%), kas izvietoti kamerās vai dzīvojamās telpās, kurās uz vienu ieslodzīto ir vismaz 4 m² telpas, no kopējo ieslodzīto skaita

90,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Kriminālprocesa dalībnieku nodrošināšana ar tulka pakalpojumiem

Kriminālprocesu skaits, kuros nodrošināts tulkojums ieslodzītajiem

1184

1 000

1 150

1 250

1 300

Rakstisko tulkojumu gadījumu skaits ieslodzītajiem (tūkst.).

0,7

0,9

0,9

0,9

0,9

Mutisko tulkojumu gadījumu skaits ieslodzītajiem (tūkst)

1

0,9

1,0

1,1

1,2

Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Notiesāto personu skaits, kas nodarbināti ieslodzījuma laikā (tūkst.)”

Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Izglītības programmās iesaistīto notiesāto skaits (tūkst.)”

Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Resocializācijas programmās iesaistīto notiesāto skaits (tūkst.)”

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

41 010 603

46 879 429

54 523 139

53 855 323

53 855 323

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 868 826

7 643 710

-667 816

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,3

16,3

-1,2

-

Atlīdzība, euro

30 597 016

36 305 253

44 139 693

44 139 693

44 139 693

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2 808

2 806

2 841*

2 841

2 841

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

884

1 050

1 268

1 268

1 268

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

712 005

828 616

809 282

809 282

809 282

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

12

12

11

11

11

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

690

760

784

784

784

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

12

12

11

11

11

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

690

760

784

784

784

* No apakšprogrammas 03.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” ir pārdalītas 34 amata vietas, lai nodrošinātu Atkarīgo centra uzturēšanu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes kapacitātes stiprināšanu

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

726 163

8 369 873

7 643 710

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

4 344 949

4 344 949

Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. Gada 18.augusta  Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

18 983

18 983

Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. Gada 18.augusta Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

65 148

65 148

Palielināti izdevumi jaunas darba samaksas sistēmas ieviešanai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, ievērojot 2016. Gada 16.augusta  Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.40 59.§) nolemto

-

4 260 818

4 260 818

Citas izmaiņas

726 163

4 024 924

3 298 761

Palielināti izdevumi 2014.gadā uzsāktās JPI  “Notiesātās personas resocializācijas procesa īstenošanai” turpināšanai, ievērojot 2013.gada 27.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.46 102.§ 1.punkts) nolemto

-

395 131

395 131

Palielināti izdevumi 2015.gadā uzsāktās JPI   “Uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības nodrošināšanai Ieslodzījumu vietu pārvaldei, tai skaitā ārstniecības personām” turpināšanai, ievērojot 2014.gada 12.novembra Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.62 2.§) nolemto

-

381 992

381 992

Palielināti izdevumi sakarā ar piecu ierēdņu pārcelšanu no Valsts ieņēmumu dienesta uz Ieslodzījuma vietu pārvaldi, ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija sēdē ( protokola Nr.28 29.§) nolemto

-

97 601

97 601

Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma  “Papildu atlīdzības nodrošināšana Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” turpināšanai, ievērojot 2015.gada 27.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.42 3.§ 6.10. apakšpunkts) nolemto

-

605 115

605 115

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2016.gada 16.jūnija sprieduma lietā Nr.A420535212 izpildi, ievērojot 2016.gada 23.novembra Saeimā otrajā lasījumā atbalstītos priekšlikumus, izskatot likumprojektu "Par valsts budžetu 2017.gadam"

-

2 545 085

2 545 085

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

726 163

-

-726 163

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu

42 000

-

-42 000

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai daļēji risinātu situāciju ar Tieslietu ministrijas darbinieku atlīdzības izlīdzināšanu, ievērojot 2016.gada 16.augusta Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.40 59.§ 28. apakšpunkts) nolemto

79 048

-

-79 048

Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 04.02.00 Ieslodzījuma vietu būvniecība” ilgtermiņa saistību pasākumam „Jauna cietuma būvniecība Liepājā”, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam” tika pārdalīti , lai nodrošinātu jaunas darba samaksas sistēmas ieviešanu Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, ievērojot 2015.gada 27.augusta  Ministru kabineta sēdē (protokola Nr.42 3.§ 6.10. apakšpunkts) nolemto

605 115

-

-605 115