Apakšprogrammas mērķis:

īstenot valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšana;
  2. apcietinājuma kā drošības līdzekļa nodrošināšana;
  3. īslaicīgas brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ieslodzījuma vietu pārvalde.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gada (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

Nodrošināta brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma izpilde

Ieslodzītie (skaits tūkst.), tai skaitā:

3,5

3,5

3,3

3,3

3,3 

Apcietinātie (skaits tūkst.)

1,0

1,0

0,8

0,8

0,8 

Notiesātie (skaits tūkst.)

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5 

Izdevumi uz vienu ieslodzīto dienā (euro)

47,85

43,16

48,61 

47,24

47,18

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mainība (%)

12,2

9,0

9,0

9,0

 9,0 

Nodrošināta ieslodzīto resocializācija

Notiesātie, kam nodrošināta risku un vajadzību izvērtēšana brīvības atņemšanas iestādēs (skaits tūkst.)

2,4

2,6

2,5

2,5

 2,5

Ieslodzītie, kuriem sniegti sociālā darbinieka pakalpojumi (skaits tūkst.)

6,9

6,0

6,7

6,7

6,7 

Ieslodzītās personu, kas nodarbinātas ieslodzījuma laikā (skaits tūkst.)

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8 

Izglītības programmās iesaistītie ieslodzītie (skaits tūkst.)

1,7

1,6

1,6

1,6

1,6 

Resocializācijas programmās iesaistītie ieslodzītie (skaits tūkst.)

0,5

0,6

0,5

0,5

0,5 

Psiholoģiskās aprūpes pasākumos iesaistītie ieslodzītie (skaits tūkst.)

6,8

5,5

7

7

 7

Nodrošināta veselības aprūpe

Ar HIV inficētie ieslodzītie (skaits)

285

290

290

280

 270

Apmeklējumi gada laikā pie ieslodzījuma vietas ārsta vai ārsta palīga (skaits tūkst.)

-

63,6

63,6

63,6

64,0 

Izārstēti C vīrushepatīta pacienti gada laikā (skaits)

-

30

65

70

 80

Nodrošināta ieslodzījuma vietu droša darbība 

Veselības aprūpei pārvesti ieslodzītie (skaits tūkst.)

2,8

3,0

3,0

3,0

 3,0 

Renovētas telpas (platība m²)

4986

2 900

2 300

-

Nodrošināta soda izciešana cilvēktiesību standartiem atbilstošos apstākļos 

Ieslodzīto īpatsvars, kas izvietoti kamerās vai dzīvojamās telpās, kurās uz vienu ieslodzīto ir vismaz 4 m2 dzīvojamās platības, no kopējo ieslodzīto skaita (%)

100,0

96,0

96,0

96,5

97,0 

Kriminālprocesa dalībnieku nodrošināšana ar tulka pakalpojumiem

Kriminālprocesi, kuros nodrošināts tulkojums ieslodzītajiem (skaits)

953

1 000

1 000

1 000

1 000 

Rakstisko tulkojumu gadījumi ieslodzītajiem (skaits tūkst.)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3 

Mutisko tulkojumu gadījumi ieslodzītajiem (skaits tūkst.)

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8  

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

61 076 386

59 525 767

59 160 856

57 507 618

57 439 901

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 550 619

-364 911

-1 653 238

-67 717

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2,5

-0,6

-2,8

-0,1

Atlīdzība, euro

49 165 970

46 902 459

47 537 548

47 384 310

47 316 593

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2 554

2 503

2 4931

2 493

2 493

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 580

1 536

1 560

1 555

1 552

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

644 368

672 442

775 508

775 508

775 508

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

7

6,5

7

7

7

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1 174

1 319

1 191

1 224

1 224

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

11

11

11

11

11

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

747

751

758

779

779

Piezīmes.
1 Samazinātas 10 amata vietas saistībā ar Valsts pārvaldes reformu plāna 2020.gada īstenošanu.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu  ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 189 555

824 644

-364 911

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

683 296

683 296

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

-

677 393

677 393

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā

-

5 903

5 903

Citas izmaiņas

1 189 555

141 348

-1 048 207

Samazināti izdevumi 2018.gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam "Ieslodzījuma vietu infrastruktūras remontdarbi un uzlabojumi"

1 000 000

-

-1 000 000

Palielināti izdevumi 2020.gadā atbastītajam prioritārajam pasākumam "Minimālās algas palielināšana līdz 500 eiro ar 2021.gada 1.janvāri" (MK  17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 2.p.)

-

134 986

134 986

Palielināti izdevumi izdienas pabalstu izmaksai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.panta 4.daļā noteikto

-

6 362

6 362

 Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

189 555

-

-189 555