Apakšprogrammas mērķis:

īstenot valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšana;
  2. apcietinājuma kā drošības līdzekļa nodrošināšana;
  3. īslaicīgas brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ieslodzījuma vietu pārvalde.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma izpilde

Ieslodzītie (skaits tūkst.), tai skaitā:

3,2

3,3

3,2

3,2 

3,2

Apcietinātie (skaits tūkst.)

0,8

0,8

0,8

0,8 

0,8

Notiesātie (skaits tūkst.)

2,4

2,5

2,4

2,4

2,4

Izdevumi uz vienu ieslodzīto dienā (euro)

48,93

48,61 

48,75

48,65

52,94

Nodrošināta ieslodzīto resocializācija

Notiesātie, kam nodrošināta risku un vajadzību izvērtēšana brīvības atņemšanas iestādēs (skaits tūkst.)

2,4

2,5

2,4

 2,4

2,4

Ieslodzītie, kuriem sniegti sociālā darbinieka pakalpojumi (skaits tūkst.)

6,4

6,7

6,7

6,7 

6,7

Ieslodzītās personu, kas nodarbinātas ieslodzījuma laikā (skaits tūkst.)

0,8

0,8

0,8

0,8 

0,8

Izglītības programmās iesaistītie ieslodzītie (skaits tūkst.)

1,6

1,6

1,6

1,6 

1,6

Resocializācijas programmās iesaistītie ieslodzītie (skaits tūkst.)

0,4

0,5

0,4

0,4 

0,4

Psiholoģiskās aprūpes pasākumos iesaistītie ieslodzītie (skaits tūkst.)

4

7

4

 4

4,5

Nodrošināta veselības aprūpe

Apmeklējumi gada laikā pie ieslodzījuma vietas ārsta vai ārsta palīga (skaits tūkst.)

64,6

63,6

63,6

64,0 

63,3

Izārstēti C vīrushepatīta pacienti gada laikā (skaits)

112

65

70

 80

75

Nodrošināta ieslodzījuma vietu droša darbība 

Veselības aprūpei pārvesti ieslodzītie (skaits tūkst.)

1,8

3,0

2,0

 2,5 

2,5

Nodrošināta soda izciešana cilvēktiesību standartiem atbilstošos apstākļos 

Ieslodzīto īpatsvars, kas izvietoti kamerās vai dzīvojamās telpās, kurās uz vienu ieslodzīto ir vismaz 4 m2 dzīvojamās platības, no kopējo ieslodzīto skaita (%)

96,0

96,0

96,5

97,0 

97,0

Kriminālprocesa dalībnieku nodrošināšana ar tulka pakalpojumiem

Kriminālprocesi, kuros nodrošināts tulkojums ieslodzītajiem (skaits)

847

1 000

1 000

1 000 

1 000 

Rakstisko tulkojumu gadījumi ieslodzītajiem (skaits tūkst.)

0,3

0,3

0,3

0,3 

0,3

Mutisko tulkojumu gadījumi ieslodzītajiem (skaits tūkst.)

0,7

0,8

0,8

0,8  

0,8

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

58 404 903

59 160 856

57 681 959

57 572 515

62 750 052

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

755 953

-1 478 897

-109 444

5 177 537

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,3

-2,5

-0,2

9,0

Atlīdzība, euro

46 888 990

47 537 548

47 096 705

47 033 270

52 210 807

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2 494

2 493

2 4681

2 468

2 468

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 540

1 560

1 566

1 563

1 738

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

687 859

775 508

629 349

629 349

629 349

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

6

7

6

6

6

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1 358

1 191

1 422

1 422

1 422

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

11

11

11

11

11

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

741

758

776

776

776

Piezīmes.

1 Samazinātas 25 amata vietas saistībā ar Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 īstenošanu.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 661 168

182 271

-1 478 897

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

132 912

132 912

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā

-

2 265

2 265

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

-

130 647

130 647

Citas izmaiņas

1 661 168

49 359

-1 611 809

Samazināti izdevumi 2020.gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Ieslodzījuma vietu infrastruktūras uzturēšana”

1 500 000

-

-1 500 000

Samazināti izdevumi izdienas pabalstu izmaksai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.panta 4.daļā noteikto

161 168

-

-161 168

Palielināti izdevumi 2021.gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā”

-

2 719

2 719

Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citiem pašu ieņēmumu atlikuma uz 2022. gada 1. janvāri izmantošanai 2022. gadā ilgstošās satikšanās telpu inventāra un sadzīves tehnikas atjaunošanai

-

46 009

46 009

Palielināti izdevumi, kas ar likumu “Par valsts budžetu 2021.gadam” tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

-

631

631