Apakšprogrammas mērķis:

 • kompensēt sociāli apdrošinātām personām ienākumu zaudējumu, iestājoties pensionēšanās vecumam un aizejot pensijā, zaudējot apgādnieku.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt 2019. gada oktobrī veiktās pensiju un piemaksas pie vecuma pensijas apmēra par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, indeksācijas izmaksas 2020. gadā, kā arī plānoto pensiju, tai skaitā piemaksas pie vecuma pensijas, indeksāciju 2020. gada oktobrī;
 2. nodrošināt no personas apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma un apdrošināšanas stāža atkarīgu vecuma pensiju izmaksas (pensijas apmērs 398,85 euro vidēji mēnesī), tai skaitā piemaksu, kas laika periodā no 2006. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim piešķirta pie vecuma pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim (piemaksas apmērs 40,55 euro vidēji mēnesī). Ar 2012. gada 1. janvāri piemaksas piešķiršana ir pārtraukta, tomēr, piešķirot invaliditātes pensijas vietā vecuma pensiju, piemaksa, kas līdz 2012. gadam bija piešķirta pie invaliditātes pensijas, uz invaliditātes laiku tiek saglabāta. Sākot ar 2014. gadu piemaksas pie vecuma pensijas tiek finansētas no valsts pamatbudžeta, valsts pensiju speciālajā budžetā saņemot dotāciju no valsts pamatbudžeta. Sākot ar 2014. gada 1. janvāri tiek paaugstināts gan vispārējais, gan priekšlaicīgās pensionēšanās vecums – par 3 mēnešiem ik gadu – līdz 2025. gada 1. janvārī vispārējais pensionēšanās vecums būs 65 gadi, bet priekšlaicīgās – 63 gadi, kā arī minimālais apdrošināšanas stāžs tiesību iegūšanai uz vecuma pensiju – no 10 uz 15 gadiem. 2020. gadā pensionēšanās vecums ir 63 gadi un 9 mēneši, priekšlaicīgai pensionēšanai – 61 gads un 9 mēneši;
 3. nodrošināt no personas apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma, apdrošināšanas stāža un apgādājamo skaita atkarīgu pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksas (pensijas apmērs 211,48 euro vidēji mēnesī);
 4. nodrošināt no personas apdrošināšanas iemaksu algas un apdrošināšanas stāža atkarīgu izdienas pensiju izmaksas (pensijas apmērs 477,97 euro vidēji mēnesī);
 5. nodrošināt apbedīšanas pabalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā izmaksas (pabalsta apmērs tiek noteikts mirušā pensijas saņēmēja divu mēnešu pensijas, ieskaitot pie tās piešķirto piemaksu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, apmērā (pabalsta apmērs 674,41 euro vidēji mēnesī));
 6. nodrošināt pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, kas arī ir pensijas saņēmējs, 12 mēnešus pabalstu 50 procentu apmērā no mirušā laulātā pensijas, ieskaitot pie tās piešķirto piemaksu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim (pabalsta apmērs 197,01 euro vidēji mēnesī);
 7. nodrošināt Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksas (pensijas apmērs tiek noteikts 80% apmērā no Saeimas deputāta mēnešalgas (pensijas apmērs 2 370,40 euro vidēji mēnesī));
 8. nodrošināt pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksas – (apgādībā bijušajiem darbnespējīgiem ģimenes locekļiem par mirušu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku, kuram noteikta invaliditāte vai darbspēju zaudējums 10–25% apmērā) – apmērs atkarīgs no ģimenes locekļu skaita, kuram ir piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija (pensijas apmērs 6,58 euro vidēji mēnesī);
 9. nodrošināt kaitējuma atlīdzību Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksas – atlīdzības apmērs atkarīgs no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī un dalībniekam noteiktā darbspēju zaudējuma pakāpes (procentos), (atlīdzības apmērs 325,87 euro vidēji mēnesī);
 10. nodrošināt Eiropas Savienības pensiju shēmas dalībnieka Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrātā pensijas kapitāla un obligāto iemaksu nodošanu Eiropas Savienības pensiju shēmai;
 11. nodrošināt transferta pārskaitījumu uz VSAA speciālo budžetu valsts pensiju speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Noteiktām iedzīvotāju grupām, pārtraucot aktīvās darba gaitas vai zaudējot apgādnieku, nodrošināta ienākumu kompensācija (saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)) 1

Vecuma pensija

448 174

444 281

440 428

437 345

434 264

Pensija apgādnieka zaudējuma gadījumā

15 149

15 010

15 039

15 025

14 988

Apbedīšanas pabalsts

1 962

2 000

2 000

2 000

2 000

Pabalsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam

453

3 250

6 000

6 000

6 000

Izdienas pensija

2 425

2 248

2 068

1 902

1 749

Augstākās Padomes deputāta pensija

96

110

110

115

115

Pensija saskaņā ar speciāliem lēmumiem

25

30

24

24

24

Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām

32

28

33

33

33

Piezīmes.

1Rādītāja nosaukums ar 2020.gadu redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie ieņēmumi, euro

2 056 181 926

2 262 199 957

2436953 441

2566893 426

2677019 695

Kopējie izdevumi, euro

1 915 358 245

2 043 980 948

2205322 532

2329996 651

2446727 351

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

128 622 703

161341 584

124674 119

116 730 700

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,7

7,9

5,7

5,0

Finansiālā bilance, euro

140 823 681

218 219 009

231630 909

236896 775

230292 344

Naudas līdzekļi

-140 823 681

-218 219 009

-231630 909

-236896 775

-230292 344

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

-140 823 681

-218 219 009

-231630 909

-236896 775

-230292 344

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

19477 018

180818 602

161341 584

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1799 279

1799 279

Prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu līmeņa palielināšanai” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punktam, tai skaitā:

- vecuma pensijas izmaksām 1769081 euro apmērā, nodrošinot 20494 minimālās vecuma pensijas saņēmējiem vidēji mēnesī pensijas vidējā apmēra (bez piemaksas) mēnesī palielināšanos par 7,19 euro (no 91,92 euro līdz 99,11 euro);

- apbedīšanas pabalsta izmaksām 17256 euro, nodrošinot 100 apbedīšanas pabalsta saņēmējiem vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra (bez piemaksas) mēnesī palielināšanos par 14,38 euro (no 169,81 euro līdz 184,19 euro);

- pabalsta pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksām 12942 euro, nodrošinot 300 pabalsta saņēmējiem vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra (bez piemaksas) mēnesī palielināšanos par 3,60 euro (no 45,96 euro līdz 49,56 euro).

-

1799 279

1799 279

Citas izmaiņas

19477 018

179019 323

159542 305

1. Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas

19477 018

177525 664

158048 646

1.1. Vecuma pensija, t.sk.:

- palielinājums izmaksām saistībā ar vecuma pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 30,99 euro (no 367,52 euro līdz 398,51 euro). Plānoti izdevumi 2019.gada pensiju indeksācijai 2020.gadā 144601321euro apmērā un pensiju indeksācijai 2020.gada 1.oktobrī 29712 332 euro apmērā, tai skaitā izdevumi 2019.gada piemaksu pie vecuma pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, indeksācijai 2020.gadā 10663462 euro apmērā un piemaksu pie vecuma pensijas indeksācijai 2020.gada 1.oktobrī 2131 926 euro apmērā;

- samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 3 853 personām vidēji mēnesī (no 444 281 personas līdz 440428 personām).

18425 564

165222 056

146796 492

1.2. Palielinājums pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 29 personām vidēji mēnesī (no 15010 personām līdz 15 039 personām) un pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 12,58 euro (no 198,90 euro līdz 211,48 euro). Plānoti izdevumi 2019.gada pensiju indeksācijai 2020.gadā 2416 467 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2020.gada 1.oktobrī 493 707 euro apmērā.

-

2338 814

2338 814

1.3. Palielinājums Augstākās Padomes deputātu pensijas izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 171,20 euro (no 2199,20 euro līdz 2370,40 euro)

-

225 984

225 984

1.4. Samazinājums pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 6 personām vidēji mēnesī (no 30 personām līdz 24 personām) un pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,53 euro (no 7,11 euro līdz 6,58 euro). Plānoti izdevumi 2019.gada pensiju indeksācijai 2020.gadā 121 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2020.gada 1.oktobrī 25 euro apmērā.

666

-

-666

1.5. Izdienas pensija, t.sk.:

- palielinājums izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 36,79 euro (no 441,18 euro līdz 477,97euro). Plānoti izdevumi 2019.gada pensiju indeksācijai 2020.gadā 571 761 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2020.gada 1.oktobrī 122879 euro apmērā;

- samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 180 personām vidēji mēnesī (no 2248 personām līdz 2 068 personām).

1032 418

992 483

-39 935

1.6. Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 54,02 euro (no 619,67 euro līdz 673,69 euro). Plānoti izdevumi 2019.gada pensiju indeksācijai 2020.gadā 971760 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2020.gada 1.oktobrī 204 571 euro apmērā.

-

1296 554

1296 554

1.7. Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām, t.sk.:

- palielinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 5 personām vidēji mēnesī (no 28 personām līdz 33 personām);

- samazinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 54,67 euro (no 380,54 euro līdz 325,87 euro).

18 370

19 552

1 182

1.8. Palielinājums pabalsta pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 2 750 personām vidēji mēnesī (no 3250 personām līdz 6 000 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 23,98euro (no 172,85euro līdz 196,83euro). Plānoti izdevumi 2019.gada pensiju indeksācijai 2020.gadā 800 640 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2020.gada 1.oktobrī 182856 euro apmērā.

 

7430 221

7430 221

2. Valsts budžeta transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

-

1493 659

1493 659

2.1. Palielinājums valsts budžeta transfertam no valsts pensiju speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu saistībā ar kopējās atskaitījumu summas palielināšanos, t.sk.:

- saistībā ar prioritārā pasākuma “Pensiju, pabalstu un atlīdzības piegādes saņēmēja dzīvesvietā samaksas pieauguma kompensēšana” īstenošanas nodrošināšanu (1475 788 euro) atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 19.2.apakšpunktam;

saistībā ar prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanas nodrošināšanu (2039 euro) atbilstoši priekšlikumam Nr.97 un Nr.51 2.lasījumam.

-

1493 659

1493 659

 

Finansēšana 2020.gada plānā

Pasākums

2020.gada plāns

Finansēšana – kopā

-231630 909

t. sk.:

Naudas līdzekļi

-231630 909

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

-231630 909