Apakšprogrammas mērķis:

 • kompensēt sociāli apdrošinātām personām ienākumu zaudējumu, iestājoties pensionēšanās vecumam un aizejot pensijā, zaudējot apgādnieku.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt 2018.gada oktobrī veiktās pensiju indeksācijas izmaksas 2019.gadā, kā arī plānoto pensiju, tai skaitā piemaksas pie vecuma pensijām par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, indeksāciju 2019.gada oktobrī;
 2. nodrošināt no personas apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma un apdrošināšanas stāža atkarīgu vecuma pensiju izmaksas (pensijas apmērs 367,52 euro vidēji mēnesī), tai skaitā piemaksu, kas laika periodā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim piešķirta pie vecuma pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim (piemaksas apmērs 38,56 euro vidēji mēnesī). Ar 2012.gada 1.janvāri piemaksas piešķiršana ir pārtraukta, tomēr, piešķirot invaliditātes pensijas vietā vecuma pensiju, piemaksa, kas līdz 2012.gadam bija piešķirta pie invaliditātes pensijas, uz invaliditātes laiku tiek saglabāta. Sākot ar 2014.gadu piemaksas pie vecuma pensijas tiek finansētas no valsts pamatbudžeta, valsts pensiju speciālajā budžetā saņemot dotāciju no valsts pamatbudžeta. Sākot ar 2014.gada 1.janvāri tiek paaugstināts gan vispārējais, gan priekšlaicīgās pensionēšanās vecums – par 3 mēnešiem ik gadu – līdz 2025.gada 1.janvārī vispārējais pensionēšanās vecums būs 65 gadi, bet priekšlaicīgās – 63 gadi, kā arī minimālais apdrošināšanas stāžs tiesību iegūšanai uz vecuma pensiju – no 10 uz 15 gadiem. 2019.gadā pensionēšanās vecums ir 63 gadi un 6 mēneši, priekšlaicīgai pensionēšanai - 61 gads un 6 mēneši;
 3. nodrošināt no personas apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma, apdrošināšanas stāža un apgādājamo skaita atkarīgu pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksas (pensijas apmērs 198,90 euro vidēji mēnesī);
 4. nodrošināt no personas apdrošināšanas iemaksu algas un apdrošināšanas stāža atkarīgu izdienas pensiju izmaksas (pensijas apmērs 441,18 euro vidēji mēnesī);
 5. nodrošināt apbedīšanas pabalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā izmaksas (pabalsta apmērs tiek noteikts mirušā pensijas saņēmēja divu mēnešu pensijas, ieskaitot pie tās piešķirto piemaksu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, apmērā (pabalsta apmērs 619,67 euro vidēji mēnesī));
 6. nodrošināt pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, kas arī ir pensijas saņēmējs, 12 mēnešus pabalstu 50 procentu apmērā no mirušā laulātā pensijas, ieskaitot pie tās piešķirto piemaksu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim. Šī norma attieksies uz gadījumiem, kad pensijas saņēmēja nāve iestājusies pēc 2019.gada 1.janvāra (pabalsta apmērs 172,85 euro vidēji mēnesī). Ja pensijas saņēmēja nāve ir iestājusies līdz 2018.gada 31.decembrim, nodrošināt vienreizēju pabalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksas (pabalsta apmērs tiek noteikts mirušā laulātā divu mēnešu pensijas apmērā);
 7. nodrošināt Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksas (pensijas apmērs tiek noteikts 80% apmērā no Saeimas deputāta mēnešalgas (2 199,20 euro vidēji mēnesī));
 8. nodrošināt pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksas – (apgādībā bijušajiem darbnespējīgiem ģimenes locekļiem par mirušu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku, kuram noteikta invaliditāte vai darbspēju zaudējums 10–25% apmērā) – apmērs atkarīgs no ģimenes locekļu skaita, kuram ir piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija, (pensijas apmērs 7,11 euro vidēji mēnesī);
 9. nodrošināt kaitējuma atlīdzību Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksas – atlīdzības apmērs atkarīgs no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī un dalībniekam noteiktā darbspēju zaudējuma pakāpes (procentos), (atlīdzības apmērs 380,54 euro vidēji mēnesī);
 10. nodrošināt Eiropas Savienības pensiju shēmas dalībnieka Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrātā pensijas kapitālu nodošanu Eiropas Savienības pensiju shēmai;
 11. nodrošināt transferta pārskaitījumu uz VSAA speciālo budžetu valsts pensiju speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Noteiktām iedzīvotāju grupām, pārtraucot aktīvās darba gaitas vai zaudējot apgādnieku, nodrošināta ienākumu kompensācija

Rezultatīvais rādītājs – saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)

1. Vecuma pensija

452 773

448 255

44 281

440 428

437 345

2. Pensija apgādnieka zaudējuma gadījumā

15 363

15 386

15 010

14 855

14 708

3. Apbedīšanas pabalsts

1 968

2 000

2 000

2 000

2 000

4. Pabalsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam

471

500

3 250

6 000

6 000

5. Izdienas pensija

2 684

2 483

2 248

2 068

1 902

6. Augstākās Padomes deputāta pensija

95

110

110

115

115

7. Pensija saskaņā ar speciāliem lēmumiem

29

43

30

30

30

8. Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām

29

29

28

27

27

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie ieņēmumi, euro

1 865 342 234

2 069 139 794

2 262 199 957

2 393 940 420

2 509 396 860

Kopējie izdevumi, euro

1 768 184 865

1 928 205 545

2 043 980 948

2 220 621 136

2 343 301 799

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

160 020 680

115 775 403

176 640 188

122 680 663

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,0

6,0

8,6

5,5

Finansiālā bilance, euro

97 157 369

  140 934 249

218 219 009

173 319 284

 166 095 061

Naudas līdzekļi

-97 157 369

-140 934 249

-218 219 00

-173 319 284

-166 095 061

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

-97 157 369

-140 934 249

-218 219 00

-173 319 284

-166 095 061

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

23 434 154

139 209 557

115 775 403

t. sk.:

Citas izmaiņas

23 434 154

139 209 557

115 775 403

1. Sociālie pabalsti

23 045 398

139 209 557

116 164 159

1.1. Vecuma pensija, t.sk.:

- palielinājums izmaksām saistībā ar vecuma pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 23,87 euro (no 343,65 euro līdz 367,52 euro), tai skaitā saistībā ar piemaksas pie vecuma pensijām par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, palielināšanu personām, kurām vecuma pensija piešķirta līdz 1996.gada 31.decembrim, atbilstoši 2018.gada 3.maijā izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” (1 913 571 euro).  Plānoti izdevumi 2018.gada pensiju indeksācijai 2019.gadā 97 724 049 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2019.gada 1.oktobrī 34 644 082 euro apmērā, tai skaitā saistībā ar izmaiņām pensiju indeksācijai piemērotajos indeksācijas koeficientos vecuma pensijas saņēmējiem ar apdrošināšanas stāžu 45 gadi un vairāk (963 514 euro) un saistībā ar piemaksas pie vecuma pensijām par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, indeksēšanu (2 408 988 euroatbilstoši 2018.gada 4.oktobrī izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””;

- samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 3 974 personām vidēji mēnesī (no 448 255 personām līdz 444 281 personai).

17 526 326

128 397 140

110 870 814

1.2. Pensija apgādnieka zaudējuma gadījumā, t.sk.:

- palielinājums izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 6,44 euro (no 192,46 euro līdz 198,90 euro). Plānoti izdevumi 2018.gada pensiju indeksācijai 2019.gadā 1 867 844 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2019.gada 1.oktobrī 547 617 euro apmērā;

- samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 376 personām vidēji mēnesī (no 15 386 personām līdz 15 010 personām).

897 435

1 188 103

290 668

1.3. Palielinājums Augstākās Padomes deputātu pensijas izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 104,80 euro (no 2 094,40 euro līdz 2 199,20 euro)

-

138 336

138 336

1.4. Samazinājums pensijām saskaņā ar speciāliem lēmumiem saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 13 personām vidēji mēnesī (no 43 personām līdz 30  personām) un pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 41,92 euro (no 49,03 euro līdz 7,11 euro). Plānoti izdevumi 2018.gada pensiju indeksācijai 2019.gadā 115 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2019.gada 1.oktobrī 40 euro apmērā.

22 738

-

-22 738

1.5. Izdienas pensija, t.sk.:

- palielinājums izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 40,55 euro (no 400,63 euro līdz 441,18 euro). Plānoti izdevumi 2018.gada pensiju indeksācijai 2019.gadā 438 090 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2019.gada 1.oktobrī 142 783 euro apmērā;

- samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 235 personām vidēji mēnesī (no  2 483 personām līdz 2 248 personām).

1 244 128

1 208 101

-36 027

1.6. Palielinājums apbedīšanas pabalstiem saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 106,94 euro (no 512,73 euro līdz 619,67 euro), tai skaitā saistībā ar piemaksas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, iekļaušanu apbedīšanas pabalsta apmērā atbilstoši 2018.gada 3.maijā  izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” (1 821 210 euro). Plānoti izdevumi 2018.gada pensiju indeksācijai 2019.gadā 718 560 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2019.gada 1.oktobrī 226 667 euro apmērā.

-

2 566 568

2 566 568

1.7. Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām, t.sk.:

- palielinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 20,51 euro (no 360,03 euro līdz 380,54 euro);

- samazinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 1 personu vidēji mēnesī (no 29 personām līdz 28 personām).

4 567

7 141

2 574

1.8. Pabalsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam, t.sk.:

- palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 2 750 personām vidēji mēnesī (no 500 personām  līdz 3 250 personām), tai skaitā saistībā ar izmaiņām pabalsta piešķiršanas periodā un pabalsta aprēķinā atbilstoši 2018.gada 3.maijā  izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” (3 048 064 euro);

 - samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 415,15 euro (no 588,00 euro līdz 172,85 euro). Plānotie izdevumi 2018.gada pensiju indeksācijai 2019.gadā 416 910 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2019.gada 1.oktobrī 104 233 euro apmērā.

2 490 854

5 704 168

3 213 314

1.9. Samazinājums pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām saistībā ar pārmaksu kopsummas prognozēto samazināšanos, ņemot vērā iepriekšējo periodu izpildes tendenci

359 350

-

-359 350

1.10. Samazinājums Eiropas Savienības pensiju shēmai nododamam pensiju kapitālam saistībā ar iepriekšējo periodu izpildes tendenci

500 000

-

-500 000

2. Valsts budžeta transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

388 756

-

-388 756

2.1. Samazinājums valsts budžeta transfertam no valsts pensiju speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu saistībā ar kopējās atskaitījumu summas samazināšanos

388 756

-

-388 756

 

Finansēšana 2019.gada plānā

Pasākums

2019. gada plāns

Finansēšana – kopā

-218 219 009

t. sk.:

Naudas līdzekļi

 -218 219 009

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

 -218 219 009