Apakšprogrammas mērķis:

 • kompensēt sociāli apdrošinātām personām ienākumu zaudējumu, iestājoties pensionēšanās vecumam un aizejot pensijā, zaudējot apgādnieku.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt 2016.gada oktobrī veiktās pensiju indeksācijas izmaksas 2017.gadā, kā arī plānoto pensiju indeksāciju 2017.gada oktobrī;
 2. nodrošināt no personas apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma un apdrošināšanas stāža atkarīgu vecuma pensiju izmaksas (pensijas apmērs 310,38 euro vidēji mēnesī), tai skaitā piemaksu, kas laika periodā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim piešķirta pie vecuma pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim (piemaksas apmērs 31,64 euro vidēji mēnesī). Ar 2012.gada 1.janvāri piemaksas piešķiršana ir pārtraukta, tomēr, piešķirot invaliditātes pensijas vietā vecuma pensiju, piemaksa, kas līdz 2012.gadam bija piešķirta pie invaliditātes pensijas, uz invaliditātes laiku tiek saglabāta. Sākot ar 2014.gadu piemaksas pie vecuma pensijas tiek finansētas no valsts pamatbudžeta, valsts pensiju speciālajā budžetā saņemot dotāciju no valsts pamatbudžeta. Sākot ar 2014.gada 1.janvāri tiek paaugstināts gan vispārējais, gan priekšlaicīgās pensionēšanās vecums – par 3 mēnešiem ik gadu – līdz 2025.gada 1.janvārī vispārējais pensionēšanās vecums būs 65 gadi, bet priekšlaicīgās – 63 gadi, kā arī minimālais apdrošināšanas stāžs tiesību iegūšanai uz vecuma pensiju – no 10 uz 15 gadiem;
 3. nodrošināt no personas apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma, apdrošināšanas stāža un apgādājamo skaita atkarīgu pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksas (pensijas apmērs 170,85 euro vidēji mēnesī);
 4. nodrošināt no personas apdrošināšanas iemaksu algas un apdrošināšanas stāža atkarīgu izdienas pensiju izmaksas (pensijas apmērs 373,24 euro vidēji mēnesī);
 5. nodrošināt apbedīšanas pabalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā izmaksas (pabalsta apmērs tiek noteikts mirušā pensijas saņēmēja divu mēnešu pensijas apmērā (484,83 euro vidēji mēnesī));
 6. nodrošināt vienreizēju pabalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksas (pabalsta apmērs tiek noteikts mirušā laulātā divu mēnešu pensijas apmērā (532,23 euro vidēji mēnesī));
 7. nodrošināt Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksas (pensijas apmērs tiek noteikts 80% apmērā no Saeimas deputāta mēnešalgas (1 958,40 euro vidēji mēnesī));
 8. nodrošināt pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksas – (apgādībā bijušajiem darbnespējīgiem ģimenes locekļiem par mirušu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku, kuram noteikta invaliditāte vai darbspēju zaudējums 10–25% apmērā) – apmērs atkarīgs no ģimenes locekļu skaita, kuram ir piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija (pensijas apmērs 46,19 euro vidēji mēnesī);
 9. nodrošināt kaitējuma atlīdzību Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksas – atlīdzības apmērs atkarīgs no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī un dalībniekam noteiktā darbspēju zaudējuma pakāpes (procentos), (atlīdzības apmērs 302,23 euro vidēji mēnesī);
 10. nodrošināt Eiropas Savienības pensiju shēmas dalībnieka Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrātā pensijas kapitālu nodošanu Eiropas Savienības pensiju shēmai;
 11. nodrošināt transferta pārskaitījumu uz VSAA speciālo budžetu valsts pensiju speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Noteiktām iedzīvotāju grupām, pārtraucot aktīvās darba gaitas vai zaudējot apgādnieku, nodrošināta ienākumu kompensācija

Rezultatīvais rādītājs – saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)

1. Vecuma pensija

463 511

461 612

454 548

451 261

448 338

2. Pensija apgādnieka zaudējuma gadījumā

16 783

17 017

16 070

15 867

15 772

3. Apbedīšanas pabalsts

1 982

2 000

1 977

1 975

1 973

4. Pabalsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam

477

500

500

500

500

5. Izdienas pensija

3 181

3 071

2 690

2 474

2 277

6. Augstākās Padomes deputāta pensija

94

105

105

110

115

7. Pensija saskaņā ar speciāliem lēmumiem

39

45

45

43

43

8. Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām

36

48

32

30

28

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie ieņēmumi, euro

1 715 753 574

1 707 808 728

1 859 407 187

1 988 619 701

2 097 138 745

Kopējie izdevumi, euro

1 669 741 693

1 698 583 016

1 767 635 185

1 875 953 621

2 001 819 751

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

28 841 323

69 052 169

108 318 436

125 866 130

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,7

4,1

6,1

6,7

Finansiālā bilance, euro

46 011 881

9 225 712

91 772 002

112 666 080

95 318 994

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

1 168 880

-

-

-

-

Naudas līdzekļi

-47 180 761

-9 225 712

-91 772 002

-112 666 080

-95 318 994

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

-46 011 881

-9 225 712

-91 772 002

-112 666 080

-95 318 994

Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 168 880

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

30 708 458

99 760 627

69 052 169

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

3 736 730

3 736 730

 Prioritārā pasākuma “Atbalsta palielināšana apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējiem” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40, 59.§ 2.punktam (pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā vidējais apmērs mēnesī palielināsies par 19,38 euro)

-

3 736 730

3 736 730

Citas izmaiņas

30 708 458

96 023 897

65 315 439

1. Sociālie pabalsti

30 708 458

94 453 268

63 744 810

1.1. Vecuma pensija, t.sk.:

 • palielinājums izmaksām saistībā ar vecuma pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 16,44 euro (no 293,94 euro līdz 310,38 euro), tai skaitā saistībā ar izmaiņām pensijas aprēķinā atbilstoši 2016.gada 1.jūlijā izsludinātajam likumam “Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā” (80 584 euro) un izmaiņām pensijas aprēķinā atbilstoši 2016.gada 22.martā izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” (5 151 683 euro). Plānoti izdevumi 2016.gada pensiju indeksācijai 2017.gadā 22 800 128 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2017.gada 1.oktobrī 14 320 461 euro apmērā;
 • samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 7 064 personām vidēji mēnesī (no 461 612 personām līdz 454 548 personām)

26 310 308

91 056 531

64 746 223

1.2. Pensija apgādnieka zaudējuma gadījumā, t.sk.:

 • palielinājums izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 5,71 euro (no 145,76 euro līdz 151,47 euro), tai skaitā saistībā ar izmaiņām pensijas aprēķinā atbilstoši 2016.gada 22.martā izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” (97 509 euro). Plānoti izdevumi 2016.gada pensiju indeksācijai 2017.gadā 470 530 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2017.gada 1.oktobrī 290 483 euro apmērā;
 • samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 947 personām vidēji mēnesī (no 17 017 personām līdz 16 070 personām)

1 721 301

1 166 774

-554 527

1.3. Palielinājums Augstākās Padomes deputātu pensijas izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 125,60 euro (no 1 832,80 euro līdz 1 958,40 euro)

-

158 256

158 256

1.4. Palielinājums pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 18,55 euro (no 27,64 euro līdz 46,19 euro), tai skaitā saistībā ar izmaiņām pensijas aprēķinā atbilstoši 2016.gada 1.jūlijā izsludinātajam likumam “Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā” (9 788 euro) un izmaiņām pensijas aprēķinā atbilstoši 2016.gada 22.martā izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” (54 euro). Plānoti izdevumi 2016.gada pensiju indeksācijai 2017.gadā 259 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2017.gada 1.oktobrī 160 euro apmērā.

-

10 019

10 019

1.5. Izdienas pensija, t.sk.:

 • palielinājums izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 35,30 euro (no 337,94 euro līdz 373,24 euro), tai skaitā saistībā ar izmaiņām pensijas aprēķinā atbilstoši 2016.gada 22.martā izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” (31 660 euro). Plānoti izdevumi 2016.gada pensiju indeksācijai 2017.gadā 148 165 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2017.gada 1.oktobrī 94 319 euro apmērā;
 • samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 381 personu vidēji mēnesī (no 3 071 personas līdz 2 690 personām)

1 706 454

1 300 956

-405 498

11.1 Apbedīšanas pabalsts, t.sk.:

 • palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 22,54 euro (no 462,29 euro līdz 484,83 euro), tai skaitā saistībā ar izmaiņām pensijas aprēķinā atbilstoši 2016.gada 22.martā izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” (40 686 euro). Plānoti izdevumi 2016.gada pensiju indeksācijai 2017.gadā 193 351 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2017.gada 1.oktobrī 121 206 euro apmērā;
 • samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 23 personām vidēji mēnesī (no 2 000 personām līdz 1 977 personām)

133 813

540 851

407 038

1.7. Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām, t.sk.:

 • palielinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 195,89 euro (no 106,34 euro līdz 302,23 euro), tai skaitā saistībā ar izmaiņām atlīdzības aprēķinā atbilstoši 2016.gada 1.jūlijā izsludinātajam likumam “Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā” (70 641 euro);
 • samazinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 16 personām vidēji mēnesī (no 48 personām līdz 32 personām)

58 028

112 832

54 804

1.8. Palielinājums pabalsta pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 17,84 euro (no 514,39 euro līdz 532,23 euro), tai skaitā saistībā ar izmaiņām pensijas aprēķinā atbilstoši 2016.gada 22.martā izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” (11 296 euro). Plānoti izdevumi 2016.gada pensiju indeksācijai 2017.gadā 53 700 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2017.gada 1.oktobrī 33 651 euro apmērā.

-

107 049

107 049

1.9. Samazinājums pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām saistībā ar kopējās pārmaksu summas prognozēto samazināšanos, ņemot vērā, ka ar 2016.gada 1.janvāri stājās spēkā Solidaritātes nodokļa likums, kas ietekmēs izmaksājamo pārmaksu summu (par 2016.gadu un turpmākajiem gadiem pārmaksu summas vairs netiek atmaksātas)

778 554

-

-778 554

2.  Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

-

1 570 629

1 570 629

Palielinājums valsts budžeta transfertam no valsts pensiju speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu saistībā ar:

 • valsts pensiju speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvara palielināšanos no 70,80% līdz 72,47% (1 309 822 euro);
 • jaunās politikas iniciatīvas “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” ieviešanu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punktam (izmaiņām SAIS sistēmā), (32 611 euro);
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbinieku zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanas nodrošināšanu ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta  sēdes protokola Nr.41 5.§ 22.punktam (100 359 euro);
 • 2016.gada 10.decembrī izsludinātajā Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā paredzēto pasākumu īstenošanas nodrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 29.septembra sēdes protokola Nr.49 8.§ 3.punktam (izmaiņām SAIS sistēmā), (127 837 euro)

-

1 570 629

1 570 629

 

Finansēšana 2017. gada plānā

Pasākums

2017. gada plāns

Finansēšana – kopā

 -91 772 002

t. sk.:

Naudas līdzekļi

 -91 772 002

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

 -91 772 002