Apakšprogrammas mērķis:

kompensēt sociāli apdrošinātām personām ienākumu zaudējumu, iestājoties pensionēšanās vecumam un aizejot pensijā, zaudējot apgādnieku.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt 2021. gada oktobrī veiktās pensiju un piemaksas pie vecuma pensijas apmēra par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, indeksācijas izmaksas 2022. gadā, kā arī plānoto pensiju, tai skaitā piemaksas pie vecuma pensijas, indeksāciju 2022. gada oktobrī;
 2. nodrošināt no personas apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma un apdrošināšanas stāža atkarīgu vecuma pensiju izmaksas (pensijas apmērs 435,63 euro vidēji mēnesī), tai skaitā:
 • piemaksu, kas laika periodā no 2006. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim piešķirta pie vecuma pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim (piemaksas apmērs 41,79 euro vidēji mēnesī). Ar 2012. gada 1. janvāri piemaksas piešķiršana ir pārtraukta, tomēr, piešķirot invaliditātes pensijas vietā vecuma pensiju, piemaksa, kas līdz 2012. gadam bija piešķirta pie invaliditātes pensijas, uz invaliditātes laiku tiek saglabāta. Sākot ar 2014. gadu piemaksas pie vecuma pensijas tiek finansētas no valsts pamatbudžeta, valsts pensiju speciālajā budžetā saņemot dotāciju no valsts pamatbudžeta;
 • minimālās vecuma pensijas nodrošināšanu (minimālās vecuma pensijas apmērs ir noteikts ne mazāks kā 149,60 euro mēnesī, personām ar invaliditāti kopš bērnības – 179,30 euro mēnesī).

Sākot ar 2014. gada 1. janvāri tiek paaugstināts gan vispārējais, gan priekšlaicīgās pensionēšanās vecums – par 3 mēnešiem ik gadu – līdz 2025. gada 1. janvārī vispārējais pensionēšanās vecums būs 65 gadi, bet priekšlaicīgās – 63 gadi, kā arī minimālais apdrošināšanas stāžs tiesību iegūšanai uz vecuma pensiju – no 10 uz 15 gadiem. 2022. gadā pensionēšanās vecums ir 64 gadi un 3 mēneši, priekšlaicīgai pensionēšanai – 62 gadi un 3 mēneši;

 1. nodrošināt no personas apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma, apdrošināšanas stāža un apgādājamo skaita atkarīgu pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksas (pensijas apmērs 257,15 euro vidēji mēnesī), tai skaitā nodrošinot minimālās pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksas bērniem līdz 7 gadu vecumam 136 euro mēnesī un bērniem no 7 gadu vecuma 163 euro mēnesī;
 2. nodrošināt no personas apdrošināšanas iemaksu algas un apdrošināšanas stāža atkarīgu izdienas pensiju izmaksas (pensijas apmērs 524,74 euro vidēji mēnesī);
 3. nodrošināt apbedīšanas pabalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā izmaksas (pabalsta apmērs tiek noteikts mirušā pensijas saņēmēja divu mēnešu pensijas, ieskaitot pie tās piešķirto piemaksu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, apmērā (pabalsta apmērs 762,85 euro vidēji mēnesī)), tai skaitā nodrošinot apbedīšanas pabalsta izmaksas minimālās vecuma pensijas saņēmēja nāves gadījumā ne mazākas kā 299,20 euro un minimālās vecuma pensijas saņēmēja (personas ar invaliditāti kopš bērnības) nāves gadījumā– 358,60 euro;
 4. nodrošināt pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, kas arī ir pensijas saņēmējs, 12 mēnešus pabalstu 50 procentu apmērā no mirušā laulātā pensijas, ieskaitot pie tās piešķirto piemaksu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim (pabalsta apmērs 216,68 euro vidēji mēnesī), tai skaitā nodrošinot pabalsta izmaksas minimālās vecuma pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam ne mazākas kā 74,80 euro mēnesī un minimālās vecuma pensijas saņēmēja (personas ar invaliditāti kopš bērnības) nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam ne mazākas kā 89,65 euro mēnesī;
 5. nodrošināt Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksas (pensijas apmērs tiek noteikts 80% apmērā no Saeimas deputāta mēnešalgas (pensijas apmērs 2 370,40 euro vidēji mēnesī));
 6. nodrošināt kaitējuma atlīdzību ČAES avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksas – atlīdzības apmērs atkarīgs no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī un dalībniekam noteiktā darbspēju zaudējuma pakāpes (procentos), (atlīdzības apmērs 411,01 euro vidēji mēnesī);
 7. nodrošināt ES pensiju shēmas dalībnieka Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrātā pensijas kapitāla un obligāto iemaksu nodošanu ES pensiju shēmai;
 8. nodrošināt transferta pārskaitījumu uz VSAA speciālo budžetu valsts pensiju speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: VSAA.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Noteiktām iedzīvotāju grupām, pārtraucot aktīvās darba gaitas vai zaudējot apgādnieku, nodrošināta ienākumu kompensācija

Vecuma pensijas saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

441 597

439 908

438 449

437 241

436 247

Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

14 822

14 507

14 757

14 725

14 693

Apbedīšanas pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

2 003

2 000

2 000

2 000

2 000

Pabalsta pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

5 488

6 000

6 000

6 000

6 000

Izdienas pensijas saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

1 954

1 859

1 670

1 573

1 486

Augstākās Padomes deputāta pensijas saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

95

110

110

110

110

Kaitējuma atlīdzības ČAES avārijas rezultātā cietušajām personām saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

30

33

33

33

33

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie ieņēmumi, euro

2 346 237 024

2 315 669 668

2 492 891 538

2 665 593 272

2 791 359 417

Kopējie izdevumi, euro

2 171 572 259

2 275 012 306

2 400 013 011

2 515 408 717

2 686 179 984

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

103 440 047

125 000 705

   115 395 706

   170 771 267

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,8

5,5

4,8

6,8

Finansiālā bilance, euro

174 664 765

40 657 362

92 878 527

150 184 555

105 179 433

Naudas līdzekļi

-174 664 765

-40 657 362

-92 878 527

-150 184 555

-105 179 433

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

-174 664 765

-40 657 362

-92 878 527

-150 184 555

-105 179 433

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

9 246 937

134 247 642

125 000 705

t. sk.:

Citas izmaiņas

9 246 937

134 247 642

125 000 705

1. Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas

8 818 535

133 895 072

125 076 537

1.1. Vecuma pensija, t.sk.:

- palielinājums izmaksām saistībā ar vecuma pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 24,35 euro (no 411,28 euro līdz 435,63 euro). Plānoti izdevumi 2021. gada pensiju indeksācijai 2022. gadā 84 603 119  euro apmērā un pensiju indeksācijai 2022. gada 1. oktobrī 12 088 026 euro, tai skaitā izdevumi piemaksu pie vecuma pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, 2021. gada indeksācijai 2022. gadā 5 832 247 euro apmērā un piemaksu pie vecuma pensijas indeksācijai 2022. gada 1. oktobrī 871 708 euro;

-samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 1 459 personām vidēji mēnesī (no 439 908 personām līdz 438 449 personām).

7 627 048

128 576 322

  120 949  274

1.2. Palielinājums pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 250 personām vidēji mēnesī (no 14 507 personām līdz 14 757 personām) un pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 10,80 euro (no 246,35 euro līdz 257,15 euro). Plānoti izdevumi 2021. gada pensiju indeksācijai 2022. gadā 1 487 506 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2022. gada 1. oktobrī 230 557 euro

-

2 651 768

2 651 768

1.3. Izdienas pensija, t.sk.:

- palielinājums izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 32,86 euro (no 491,88 euro līdz 524,74 euro). Plānoti izdevumi 2021. gada pensiju indeksācijai 2022. gadā 296 792 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2022. gada 1. oktobrī 48 175 euro;

- samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 189 personām vidēji mēnesī (no 1 859 personām līdz 1 670 personām).

1 190 120

733 178

-456 942

1.4. Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 49,54 euro (no 713,31 euro līdz 762,85 euro). Plānoti izdevumi 2021. gada pensiju indeksācijai 2022. gadā 589 200 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2022. gada 1. oktobrī 84 705 euro

-

1 188 939

1 188 939

1.5. Palielinājums kaitējuma atlīdzības ČAES avārijas rezultātā cietušajām personām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 10,84 euro (no 400,17 euro līdz 411,01 euro)

-

4 294

4 294

1.6. Palielinājums pabalsta pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 10,28 euro (no 206,40 euro līdz 216,68 euro). Plānoti izdevumi 2021. gada pensiju indeksācijai 2022. gadā 511 920 euro apmērā un  pensiju indeksācijai 2022. gada 1. oktobrī 73 843 euro

-

740 571

740 571

1.7. Samazinājums pārmaksāto VSAOI atmaksām saistībā ar valsts pensiju speciālā budžeta īpatsvara samazināšanos no 70,82% līdz 70,46%

1 367

-

-1 367

2. Valsts budžeta transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

428 402

352 570

-75 832

Valsts budžeta transferti no valsts pensiju speciālā budžeta uz VSAA speciālo budžetu, t.sk.:

- palielinājums saistībā ar:

- prioritārā pasākuma “Pensiju, pabalstu un atlīdzības piegādes saņēmēja dzīvesvietā samaksas pieauguma kompensēšana” īstenošanu (334 986 euro) (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts);

- prioritārā pasākuma “Valsts apmaksāto darbnespējas dienu skaita palielināšana” īstenošanu (17 584 euro) (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts, priekšlikums Nr.111 un Nr.82 2.lasījumam);

- samazinājums saistībā ar kopējās atskaitījumu summas samazināšanos un valsts pensiju speciālā budžeta īpatsvara samazināšanos no 70,82% līdz 70,46% (428 402 euro).

428 402

352 570

-75 832

Finansēšana 2022. gada plānā

Euro

Pasākums

2022. gada plāns

Finansēšana – kopā

-92 878 527

t. sk.:

Naudas līdzekļi

-92 878 527

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

-92 878 527