Apakšprogrammas mērķis:

uzlabot sabiedrības drošību (veidot drošu ieslodzījuma vietu infrastruktūru, pilnveidot ieslodzījuma vietu darbinieku darba vides apstākļus un uzlabot ieslodzīto resocializācijas iespējas), nodrošinot jauna cietuma Liepājā darbības uzsākšanu 2024.gadā.

Galvenā aktivitāte:

jaunā cietuma Liepājā būvniecības procesa nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

 
 

Jaunā cietuma Liepājā būvniecības procesa nodrošināšana

Noslēgts līgums par jaunā Liepājas cietuma būvniecību (skaits)

-

-

1

-

-

Ar pieņemšanas nodošanas aktu pieņemti paveiktie jaunā Liepājas cietuma būvniecības darbi (skaits)

-

-

-

-

1

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

6 158 652

39 396 846

90 193 596 

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

6 158 652

33 238 194

50 796 750

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

100,0

539,7

128,9

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

6 158 652

6 158 652

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

6 158 652

6 158 652

Izdevumu izmaiņas jaunā  cietuma būvniecībai Liepājā (MK 24.08.2021. sēdes prot.Nr.57 52§ 44.p.)

-

6 158 652

6 158 652