Apakšprogrammas mērķis:

  1. kompensēt ienākumu zaudējumu bezdarba gadījumā;
  2. īstenot un administrēt aktīvās darba tirgus politikas pasākumus, t.sk. aktīvos nodarbinātības pasākumus (nodrošināt bezdarbnieku apmācību, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu, neformālās izglītības ieguvi, kā arī materiāli atbalstīt bezdarbniekus apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas, neformālās izglītības ieguves un algoto pagaidu sabiedrisko darbu laikā, veicināt bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū) un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt bezdarbnieka pabalstu izmaksas atkarībā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas, apdrošināšanas stāža un bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilguma (ar 2020.gada 1.janvāri maksimālais bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums ˗ 8 mēneši), (pabalsta apmērs 342,10 euro vidēji mēnesī);
  2. nodrošināt bezdarbniekiem un darba meklētājiem paredzētos aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, tai skaitā: pasākumus komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, pasākumus: „Pasākums noteiktām personu grupām”, „Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”, „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, “Neformālās izglītības programma “Valsts valoda bez starpniekvalodas”” un „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”;
  3. nodrošināt apbedīšanas pabalstu bezdarbnieka nāves gadījumā izmaksas trīskārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā (pabalsta apmērs 192,09 euro vidēji mēnesī);
  4. nodrošināt iemaksu veikšanu valsts pensiju speciālajā budžetā pensiju apdrošināšanai (20% apmērā no bezdarbnieka pabalsta);
  5. nodrošināt Eiropas Savienības pensiju shēmas dalībnieka Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrātā pensijas kapitāla un obligāto iemaksu nodošanu Eiropas Savienības pensiju shēmai;
  6. nodrošināt transferta pārskaitījumu uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu nodarbinātības speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (nodrošina pabalstu izmaksas) un Nodarbinātības valsts aģentūra (organizē un administrē aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba mazināšanas pasākumus).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Reģistrētiem bezdarbniekiem nodrošināta ienākumu kompensācija darba zaudējuma gadījumā un atbalsts bezdarbnieka nāves gadījumā (saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)) 1

Bezdarbnieka pabalsts

32 283

31 471

30 275

30 002

28 234

Apbedīšanas pabalsts, ja miris bezdarbnieks

12

12

12

12

12

Nodrošinātas iespējas bezdarbnieku pārkvalifikācijai un kvalifikācijas paaugstināšanai, veicināta bezdarbnieku atgriešanās darba tirgū

Aktīvajos darba tirgus politikas pasākumos atbalstīto bezdarbnieku un darba meklētāju skaits2

18 951

14 824

15 107

15 315

15 315

Piezīmes.

1Rādītāja nosaukums ar 2020.gadu redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

2 Plānots no jauna iesaistāmo personu skaits.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie ieņēmumi, euro

160 563 601

163 010 427

155304 464

163549 646

164261 929

Kopējie izdevumi, euro

152 009 389

166 058 291

158970 982

168866 291

170479 981

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14 048 902

-7 087 309

9 895 309

1 613 690

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,2

-4,3

6,2

1,0

Atlīdzība, euro

1 054 447

1 054 447

1 054 447

1 054 447

1 054 447

Finansiālā bilance, euro

8 554 212

-3 047 864

-3666 518

-5316 645

-6218 052

Naudas līdzekļi

-8 554 212

3 047 864

3666 518

5316 645

6218 052

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

-8 554 212

3 047 864

3666 518

5316 645

6218 052

Vidējais amata vietu skaits gadā

85,4

93

891

89

89

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1028,9

944,8

987,3

987,3

987,3

Piezīmes.

1Pārskatot pakalpojuma sniegšanas procesus, samazinātas 4 amata vietas (finansējumu novirzot iestādes darbinieku atlīdzības palielināšanai), nodrošinot Valsts pārvaldes reformu plāna 2020.gadam ieviešanu.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

14171 194

7083 885

-7087 309

t. sk.:

Citas izmaiņas

14171 194

7083 885

-7087 309

1. Izdevumu palielinājums aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai saistībā ar pasākumā iesaistāmo personu plānoto palielinājumu par 907 personām

-

276 105

276 105

2. Izdevumu samazinājums aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanai saistībā ar pasākumā iesaistāmo personu plānoto samazinājumu par 592 personām

356 175

-

-356 175

3. Izdevumu palielinājums aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai” īstenošanai saistībā ar 2019. gadā uzņemto līgumsaistību segšanai nepieciešamā finansējuma palielinājumu, jo iepirkuma par konsultāciju sniegšanu apstrīdēšanas dēļ dalībnieku iesaiste pasākumā 2019.gadā notika vēlāk nekā sākotnēji tika plānots, attiecīgi palielinoties uz 2020.gadu pārejošo saistību apmēram

-

53 514

53 514

4. Izdevumu palielinājums, uzsākot jauna aktīvā nodarbinātības pasākuma “Neformālā izglītības programma „Valsts valoda bez starpniekvalodas” īstenošanu, pasākumā no jauna iesaistot 40 personas

-

 

26 570

26 570

5. Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas

12615 147

6615 883

-5999 264

5.1. Bezdarbnieka pabalsts, t.sk.:

- samazinājums saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 1 196 personām vidēji mēnesī (no 31 471 personas līdz 30 275 personām), t.sk. samazinājums par 1 132 personām, vienlaikus ņemot vērā arī pabalsta vidējā apmēra mēnesī samazināšanos par 20,40 euro (no 362,50 euro līdz 342,10 euro), saistībā ar bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilguma un apmēra samazināšanu (12 336 730 euro) atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 28.punktam;

- palielinājums bezdarbnieka pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 17,50 euro (no 345,00 euro līdz 362,50 euro).

12 615 133

6 611 883

-6 003 250

5.2. Palielinājums Eiropas Savienības pensiju shēmai pārskaitītajam pensijas kapitālam un obligāto iemaksu nodošanai citai dalībvalstij, ņemot vērā 2019.gada izpildes tendenci

-

4 000

4 000

5.3. Samazinājums nodarbināto personu atlīdzības reģionālās mobilitātes veicināšanai izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos

14

-

-14

6. Valsts budžeta transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

1199 872

111 813

-1088 059

6.1. Samazinājums nodarbinātības speciālā budžeta izdevumiem iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto samazinājumu par 1 196 personām vidēji mēnesī (no 31 471 personām līdz 30 275 personām) un iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,58 euro (no 69,00 euro līdz 68,42 euro)

1199 872

-

-1199 872

6.2. Palielinājums valsts budžeta transfertam no nodarbinātības speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu saistībā ar kopējās atskaitījumu summas palielināšanos, t.sk.:

- saistībā ar prioritārā pasākuma “Pensiju, pabalstu un atlīdzības piegādes saņēmēja dzīvesvietā samaksas pieauguma kompensēšana” īstenošanas nodrošināšanu (110474 euro) atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 19.2.apakšpunktam;

- saistībā ar prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanas nodrošināšanu (153 euro) atbilstoši priekšlikumam Nr.98 un Nr.52 2.lasījumam.

-

111 813

111 813

 

Finansēšana 2020.gada plānā

Pasākums

2020.gada plāns

Finansēšana – kopā

3666 518

t. sk.:

Naudas līdzekļi

3666 518

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

3666 518