Apakšprogrammas mērķis:

  1. kompensēt ienākumu zaudējumu bezdarba gadījumā;
  2. īstenot un administrēt aktīvās darba tirgus politikas pasākumus, t.sk. aktīvos nodarbinātības pasākumus (nodrošināt bezdarbnieku apmācību, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu, neformālās izglītības ieguvi, kā arī materiāli atbalstīt bezdarbniekus apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas, neformālās izglītības ieguves un algoto pagaidu sabiedrisko darbu laikā, veicināt bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū) un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt bezdarbnieka pabalstu izmaksas atkarībā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas, apdrošināšanas stāža un bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilguma (maksimālais bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums ˗ 9 mēneši), (pabalsta apmērs vidēji mēnesī 345,00 euro);
  2. nodrošināt bezdarbniekiem un darba meklētājiem paredzētos aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, tai skaitā: pasākumus komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, pasākumus: „Pasākums noteiktām personu grupām”, „Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”, „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” un „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”;
  3. nodrošināt apbedīšanas pabalstu bezdarbnieka nāves gadījumā izmaksas trīskārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā (pabalsta apmērs vidēji mēnesī 192,09 euro);
  4. nodrošināt iemaksu veikšanu valsts pensiju speciālajā budžetā pensiju apdrošināšanai (20% apmērā no bezdarbnieka pabalsta);
  5. nodrošināt transferta pārskaitījumu uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu nodarbinātības speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (nodrošina pabalstu izmaksas) un Nodarbinātības valsts aģentūra (organizē un administrē aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba mazināšanas pasākumus).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Reģistrētiem bezdarbniekiem nodrošināta ienākumu kompensācija darba zaudējuma gadījumā un atbalsts bezdarbnieka nāves gadījumā

Rezultatīvais rādītājs – saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)

1. Bezdarbnieka pabalsts

35 205

36 148

31 471

30 758

30 149

2. Apbedīšanas pabalsts, ja miris bezdarbnieks

12

12

12

12

12

Nodrošinātas iespējas bezdarbnieku pārkvalifikācijai un kvalifikācijas paaugstināšanai, veicināta bezdarbnieku atgriešanās darba tirgū

Aktīvajos darba tirgus politikas pasākumos atbalstīto bezdarbnieku un darba meklētāju skaits66

18 455

14 709

14 824

14 809

14 809

66plānots no jauna iesaistāmo personu skaits

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie ieņēmumi, euro

149 820 007

162 136 179

163 010 427

164 918 591

170 600 687

Kopējie izdevumi, euro

145 542 111

163 683 333

166 058 291

171 603 980

178 167 421

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18 141 222

2 374 958

5 545 689

6 563 441

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,5

1,5

3,3

3,8

Atlīdzība, euro

1 043 550

1 054 447

1 054 447

1 054 447

1 054 447

Finansiālā bilance, euro

4 277 896

-1 547 154

-3 047 864

-6 685 389

-7 566 734

Naudas līdzekļi

-4 277 896

1 547 154

3 047 864

6 685 389

7 566 734

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

-4 277 896

1 547 154

3 047 864

6 685 389

7 566 734

Vidējais amata vietu skaits gadā

87

93

93

93

93

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

999,6

944,8

944,8

944,8

944,8

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

24 742 011

27 116 969

2 374 958

t. sk.:

Citas izmaiņas

24 742 011

27 116 969

2 374 958

1. Izdevumu palielinājums aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai saistībā ar vidējās izmaksas plānoto palielināšanos par vienu pasākumā iesaistāmo personu no 214,71 euro uz 238,62 euro

-

119 550

119 550

2. Izdevumu samazinājums aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanai saistībā ar pasākumā iesaistāmo personu plānoto samazinājumu par 3 854 personām

190 238

-

-190 238

3. Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai” īstenošana, t.sk.:

- izdevumu palielinājums saistībā ar pasākuma ietvaros vienreizējās komercdarbības dotācijas palielināšanu no 3 000 euro uz 5 000 euro atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumiem Nr.839 “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem””;

- izdevumu samazinājums  saistībā ar pasākumā iesaistāmo personu plānoto samazinājumu par 50 personām.

182 625

373 354

190 729

4. Izdevumu samazinājums aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākums noteiktām personu grupām” īstenošanai, jo saistībā ar ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” īstenošanu turpmāka subsidēto darba vietu izveide plānota, izmantojot ES struktūrfondu līdzfinansējumu

140 122

-

-140 122

5. Sociālie pabalsti

19 389 454

22 075 631

2 686 177

5.1. Bezdarbnieka pabalsts, t.sk.:

- palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 50,85 euro (no 294,15 euro līdz  345,00 euro);

- samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 4 677 personām vidēji mēnesī (no 36 148 personām līdz 31 471 personai).

19 362 554

22 055 550

2 692 996

5.2. Samazinājums pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām saistībā ar pārmaksu kopsummas prognozēto samazināšanos, ņemot vērā iepriekšējo periodu izpildes tendenci

26 900

-

-26 900

5.3. Palielinājums nodarbināto personu atlīdzības reģionālās mobilitātes veicināšanai izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 2 personām vidēji mēnesī (no 27 personām līdz 29 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 9,05 euro (no 77,99 euro līdz 87,04 euro)

-

20 081

20 081

6. Valsts budžeta transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

4 839 572

4 548 434

-291 138

6.1. Nodarbinātības speciālā budžeta izdevumi iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai, t.sk.:

- palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 10,17 euro (no 58,83 euro līdz 69,00 euro);

- samazinājums saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto samazinājumu par 5 810 personām vidēji mēnesī (no 37 281 personas līdz 31 471 personai).

4 810 471

4 548 434

-262 037

6.2. Samazinājums valsts budžeta transfertam no nodarbinātības speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu saistībā ar kopējās atskaitījumu summas samazināšanos

29 101

-

-29 101

 

Finansēšana 2019.gada plānā, euro

Pasākums

2019. gada plāns

Finansēšana – kopā

3 047 864

t. sk.:

Naudas līdzekļi

3 047 864

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

3 047 864