Apakšprogrammas mērķis:

  1. kompensēt ienākumu zaudējumu bezdarba gadījumā;
  2. īstenot un administrēt aktīvās darba tirgus politikas pasākumus, t.sk. aktīvos nodarbinātības pasākumus (nodrošināt bezdarbnieku apmācību, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu, neformālās izglītības ieguvi, kā arī materiāli atbalstīt bezdarbniekus apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas, neformālās izglītības ieguves un algoto pagaidu sabiedrisko darbu laikā, veicināt bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū) un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt bezdarbnieka pabalstu izmaksas atkarībā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas, apdrošināšanas stāža un bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilguma (maksimālais bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums ˗ 9 mēneši), (pabalsta apmērs vidēji mēnesī 294,15 euro);
  2. nodrošināt bezdarbniekiem un darba meklētājiem paredzētos aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, tai skaitā: pasākumus komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, pasākumus: „Pasākums noteiktām personu grupām”, „Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”, „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” un „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”;
  3. nodrošināt apbedīšanas pabalstu bezdarbnieka nāves gadījumā izmaksas trīskārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā (pabalsta apmērs vidēji mēnesī 192,09 euro);
  4. nodrošināt iemaksu veikšanu valsts pensiju speciālajā budžetā pensiju apdrošināšanai (20% apmērā no bezdarbnieka pabalsta);
  5. nodrošināt transferta pārskaitījumu uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu nodarbinātības speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (nodrošina pabalstu izmaksas) un Nodarbinātības valsts aģentūra (organizē un administrē aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba mazināšanas pasākumus).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Reģistrētiem bezdarbniekiem nodrošināta ienākumu kompensācija darba zaudējuma gadījumā un atbalsts bezdarbnieka nāves gadījumā

Rezultatīvais rādītājs – saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)

1. Bezdarbnieka pabalsts

39 130

38 163

36 148

35 057

34 189

2. Apbedīšanas pabalsts, ja miris bezdarbnieks

12

13

12

12

12

Nodrošinātas iespējas bezdarbnieku pārkvalifikācijai un kvalifikācijas paaugstināšanai, veicināta bezdarbnieku atgriešanās darba tirgū

Aktīvajos darba tirgus politikas pasākumos atbalstīto bezdarbnieku un darba meklētāju skaits*

15 551

15 494

14 709

14 809

14 809

*plānots no jauna iesaistāmo personu skaits

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie ieņēmumi, euro

147 567 669

150 486 972

162 136 179

164 512 621

168 315 072

Kopējie izdevumi, euro

145 206 409

157 818 673

163 683 333

169 966 588

174 937 600

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12 612 264

5 864 660

6 283 255

4 971 012

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,7

3,7

3,8

2,9

Atlīdzība, euro

 -

1 054 447

1 054 447

1 054 447

1 054 447

Finansiālā bilance, euro

2 361 260

-7 331 701

-1 547 154

-5 453 967

-6 622 528

Naudas līdzekļi

-2 361 260

7 331 701

1 547 154

5 453 967

6 622 528

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

-2 361 260

7 331 701

1 547 154

5 453 967

6 622 528

Vidējais amata vietu skaits gadā

 -

93

93

93

93

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

 -

944,8

944,8

944,8

944,8

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

11 333 736

17 198 396

5 864 660

t. sk.:

Citas izmaiņas

11 333 736

17 198 396

5 864 660

1. Izdevumu palielinājums aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai saistībā ar pasākumā iesaistāmo personu prognozēto palielināšanos par 1 000 personām, kā arī saistībā ar vidējās izmaksas plānoto palielināšanos par vienu pasākumā iesaistāmo personu no 207,92 euro uz 214,71 euro

-

241 550

241 550

2. Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošana, t.sk.:

- izdevumu palielinājums saistībā ar pasākumā iesaistāmo personu plānoto palielinājumu par 2 284 personām;

- izdevumu samazinājums saistībā ar apdrošināšanas (nelaimes gadījumu apdrošināšana) izmaksas plānoto samazinājumu par vienu pasākumā iesaistāmo personu.

205

1 007 499

1 007 294

3. Izdevumu palielinājums aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai” īstenošanai atbilstoši pasākumā iesaistīto personu skaitam

-

13 090

13 090

4. Izdevumu samazinājums aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākums noteiktām personu grupām” īstenošanai, jo saistībā ar ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” īstenošanu turpmāka subsidēto darba vietu izveide plānota, izmantojot ES struktūrfondu līdzfinansējumu

1 294 581

-

-1 294 581

5. Sociālie pabalsti

7 114 864

13 015 040

5 900 176

5.1. Samazinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 1 personu vidēji mēnesī (no 13 personām līdz 12 personām)

2 305

-

- 2 305

5.2. Bezdarbnieka pabalsts, t.sk.:

- samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 2 015 personām vidēji mēnesī (no 38 163 personām līdz 36 148 personām);

 - palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 28,35 euro (no 265,80 euro līdz  294,15 euro)

7 112 559

12 981 690

5 869 131

5.3. Palielinājums pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām saistībā ar nodarbinātības speciālā budžeta izdevumu īpatsvara palielināšanos no 5,30% līdz 5,38%

-

703

703

5.4. Palielinājums nodarbināto personu atlīdzības reģionālās mobilitātes veicināšanai izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 8 personām vidēji mēnesī (no 19 personām līdz 27 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 2,96 euro (no 75,03 euro līdz 77,99 euro)

-

32 647

32 647

6. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

2 924 086

2 921 217

- 2 869

6.1. Nodarbinātības speciālā budžeta izdevumi iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai, t.sk.:

- samazinājums saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto samazinājumu par 4 142 personām vidēji mēnesī (no 41 423 personām līdz 37 281 personām);

- palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 5,67 euro (no 53,16 euro līdz 58,83 euro)

2 924 086

2 818 421

-105 665

6.2. Palielinājums valsts budžeta transfertam no nodarbinātības speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu saistībā ar:

- nodarbinātības speciālā budžeta izdevumu īpatsvara palielināšanos no 5,30% līdz 5,38% (14 306 euro);

- prioritārā pasākuma “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administratīvās kapacitātes stiprināšana” ieviešanas nodrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punktam (86 080 euro);

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumu par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam (2 410 euro).

-

102 796

102 796

 

Finansēšana 2018.gada plānā, euro

Pasākums

2018. gada plāns

Finansēšana – kopā

1 547 154

t. sk.:

Naudas līdzekļi

1 547 154

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

1 547 154