Apakšprogrammas mērķis:

  1. kompensēt ienākumu zaudējumu bezdarba gadījumā;
  2. īstenot un administrēt aktīvās darba tirgus politikas pasākumus, t.sk. aktīvos nodarbinātības pasākumus (nodrošināt bezdarbnieku apmācību, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu, neformālās izglītības ieguvi, kā arī materiāli atbalstīt bezdarbniekus apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas, neformālās izglītības ieguves un algoto pagaidu sabiedrisko darbu laikā, veicināt bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū) un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt bezdarbnieka pabalstu izmaksas atkarībā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas, apdrošināšanas stāža un bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilguma (maksimālais bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums ˗ 9 mēneši), (pabalsta apmērs vidēji mēnesī 265,80 euro);
  2. nodrošināt bezdarbniekiem un darba meklētājiem paredzētos aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, tai skaitā: pasākumus komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, pasākumus: „Pasākums noteiktām personu grupām”, „Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”, „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” un „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”;
  3. nodrošināt apbedīšanas pabalstu bezdarbnieka nāves gadījumā izmaksas trīskārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā (192,09 euro);
  4. nodrošināt iemaksu veikšanu valsts pensiju speciālajā budžetā pensiju apdrošināšanai (20% apmērā no bezdarbnieka pabalsta);
  5. nodrošināt transferta pārskaitījumu uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu nodarbinātības speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (nodrošina pabalstu izmaksas) un Nodarbinātības valsts aģentūra (organizē un administrē aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba mazināšanas pasākumus).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Reģistrētiem bezdarbniekiem nodrošināta ienākumu kompensācija darba zaudējuma gadījumā un atbalsts bezdarbnieka nāves gadījumā

Rezultatīvais rādītājs – saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)

1. Bezdarbnieka pabalsts

38 070

36 130

38 163

37 925

36 890

2. Apbedīšanas pabalsts, ja miris bezdarbnieks

14

14

13

12

12

Nodrošinātas iespējas bezdarbnieku pārkvalifikācijai un kvalifikācijas paaugstināšanai, veicināta bezdarbnieku atgriešanās darba tirgū

Aktīvajos darba tirgus politikas pasākumos atbalstīto bezdarbnieku un darba meklētāju skaits*

44 018

15 304

15 494

14 709

14 809

*plānots no jauna iesaistāmo personu skaits

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie ieņēmumi, euro

141 385 235

147 196 818

150 486 972

161 229 578

170 706 535

Kopējie izdevumi, euro

130 733 579

130 997 545

157 818 673

172 251 425

176 542 835

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

263 966

26 821 128

14 432 752

4 291 410

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,2

20,5

9,1

2,5

Atlīdzība, euro

-

-

1 054 447

1 054 447

1 054 447

Finansiālā bilance, euro

10 651 656

16 199 273

-7 331 701

-11 021 847

-5 836 300

Naudas līdzekļi

-10 651 656

-16 199 273

7 331 701

11 021 847

5 836 300

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

-10 651 656

-16 199 273

7 331 701

11 021 847

5 836 300

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

93

93

93

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

944,8

944,8

944,8

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

686 015

27 507 143

26 821 128

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

19 577

19 577

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 22.punktam

-

19 577

19 577

Citas izmaiņas

686 015

27 487 566

26 801 551

1. Izdevumu palielinājums atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 18.2.apakšpunktam, pārdalot no Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” 93 amata vietas (nepārdalot finansējumu), nepalielinot kopējo nozarei plānoto amata vietu skaitu

-

1 174 370

1 174 370

2. Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana, tai skaitā:

- izdevumu palielinājums saistībā ar plānoto apdrošināšanas izmaksas sadārdzinājumu 0,0185 euro apmērā par vienu pasākumā iesaistāmo personu (74 euro) un plānoto lielāku komersantu un biedrību pieteikumu skaitu par darbvietu izveidošanu, salīdzinot ar pašvaldības uzņēmumu pieteikumu skaitu (188 212 euro);

- izdevumu samazinājums saistībā ar plānoto mazāku pašvaldības uzņēmumu pieteikumu skaitu par darbvietu izveidošanu, salīdzinot ar komersantu un biedrību pieteikumu skaitu

174 486

188 286

13 800

3. Izdevumu palielinājums aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanai saistībā ar pasākumā iesaistāmo personu plānoto palielināšanos par 50 personām

-

281 718

281 718

4. Izdevumu palielinājums aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai” īstenošanai saistībā ar pasākumā iesaistīto personu prognozēto palielināšanos par 50 personām, jo 2017.gadā ESF Nr.7.2.1.1/15/I/001 projekta „Jauniešu garantija” ietvaros nav plānota bezdarbnieku iesaiste minētajā pasākumā

-

88 102

88 102

5. Izdevumu samazinājums aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākums noteiktām personu grupām” īstenošanai saistībā ar uzņemto līgumsaistību apjoma samazināšanos personām ar invaliditāti 

77 528

-

-77 528

6. Sociālie pabalsti

94 183

19 714 790

19 620 607

6.1. Samazinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 1 personu vidēji mēnesī (no 14 personām līdz 13 personām)

2 305

-

- 2 305

6.2. Palielinājums bezdarbnieka pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 2 033 personām vidēji mēnesī (no 36 130 personām līdz 38 163 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 30,51 euro (no 235,29 euro līdz 265,80 euro), tai skaitā ņemot vērā izdevumu samazinājumu 10 397 122 euro apmērā atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 18.1.apakšpunktam

-

19 714 790

19 714 790

6.3. Samazinājums pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām saistībā ar kopējās pārmaksu summas prognozēto samazināšanos, ņemot vērā, ka ar 2016.gada 1.janvāri stājās spēkā Solidaritātes nodokļa likums, kas ietekmēs izmaksājamo pārmaksu summu (par 2016.gadu un turpmākajiem gadiem pārmaksu summas vairs netiek atmaksātas)

66 981

-

-66 981

6.4. Samazinājums nodarbināto personu atlīdzības reģionālās mobilitātes veicināšanai izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 6 personām vidēji mēnesī (no 25 personām līdz 19 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 2,74 euro (no 77,77 euro līdz 75,03 euro)

24 897

-

-24 897

7. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

339 818

6 040 300

5 700 482

7.1. Palielinājums nodarbinātības speciālā budžeta izdevumiem iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto pieaugumu par 5 293 personām vidēji mēnesī (no 36 130 personām līdz 41 423 personām) un iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 6,10 euro (no 47,06 euro līdz 53,16 euro)

-

6 021 226

6 021 226

7.2. Valsts budžeta transferts no nodarbinātības speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu, t. sk.:

- samazinājums saistībā ar nodarbinātības speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvara samazināšanos no 5,68% līdz 5,30% (339 818 euro);

 - palielinājums saistībā ar jaunās politikas iniciatīvas “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” ieviešanas nodrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punktam (izmaiņām SAIS sistēmā), (2 385 euro) un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbinieku zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanas nodrošināšanu ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 22.punktam (7 340 euro);

- palielinājums saistībā ar 2016.gada 10.decembrī izsludinātajā Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā paredzēto pasākumu īstenošanas nodrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 29.septembra sēdes protokola Nr.49 8.§ 3.punktam (izmaiņām SAIS sistēmā), (9 349 euro)

339 818

19 074

-320 744

 

Finansēšana 2017. gada plānā, euro

Pasākums

2017. gada plāns

Finansēšana – kopā

7 331 701

t. sk.:

Naudas līdzekļi

7 331 701

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

7 331 701