Apakšprogrammas mērķis:

  1. kompensēt ienākumu zaudējumu bezdarba gadījumā;
  2. īstenot un administrēt aktīvās darba tirgus politikas pasākumus, t.sk. aktīvos nodarbinātības pasākumus (nodrošināt bezdarbnieku apmācību, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu, neformālās izglītības ieguvi, kā arī materiāli atbalstīt bezdarbniekus apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas, neformālās izglītības ieguves un algoto pagaidu sabiedrisko darbu laikā, veicināt bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū) un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt bezdarbnieka pabalstu izmaksas atkarībā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas, apdrošināšanas stāža un bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilguma (maksimālais bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums ˗ 8 mēneši), (pabalsta apmērs 357,72 euro vidēji mēnesī), tai skaitā ar 2021. gada 1. janvāri nodrošinot bezdarbnieka pabalsta izmaksas minimālā apmērā – 130,80 euro mēnesī –  personām, kurām visā pabalsta aprēķina periodā netiek izmantota personas iemaksu alga;
  2. nodrošināt bezdarbniekiem un darba meklētājiem paredzētos aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, tai skaitā: pasākumus komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, pasākumus: “Pasākums noteiktām personu grupām”, “Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”, “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, “Neformālās izglītības programma “Valsts valoda bez starpniekvalodas”” un “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”;
  3. nodrošināt apbedīšanas pabalstu bezdarbnieka nāves gadījumā izmaksas trīskārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā (pabalsta apmērs ar 2021. gada 1. janvāri 327 euro);
  4. nodrošināt VSAOI veikšanu valsts pensiju speciālajā budžetā pensiju apdrošināšanai (20% apmērā no bezdarbnieka pabalsta);
  5. nodrošināt ES pensiju shēmas dalībnieka Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrātā pensijas kapitāla un obligāto iemaksu nodošanu ES pensiju shēmai;
  6. nodrošināt transferta pārskaitījumu uz VSAA speciālo budžetu nodarbinātības speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītāji: VSAA (nodrošina pabalstu izmaksas) un NVA (organizē un administrē aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba mazināšanas pasākumus).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Reģistrētiem bezdarbniekiem nodrošināta ienākumu kompensācija darba zaudējuma gadījumā un atbalsts bezdarbnieka nāves gadījumā saņēmēju (saņēmēju skaits (vidēji mēnesī))

Bezdarbnieka pabalsts

32 472

30 275

40 881

31 833

27 585

Apbedīšanas pabalsts, ja miris bezdarbnieks

10

12

12

12

12

Nodrošinātas iespējas bezdarbnieku pārkvalifikācijai un kvalifikācijas paaugstināšanai, veicināta bezdarbnieku atgriešanās darba tirgū

Aktīvajos darba tirgus politikas pasākumos atbalstīto bezdarbnieku un darba meklētāju skaits1

15 080

15 107

13 108

13 108

13 108

Piezīmes.
1 Plānots no jauna iesaistāmo personu skaits.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie ieņēmumi, euro

165 866 263

155 304 464

218 480 685

215 309 703

209 963 060

Kopējie izdevumi, euro

166 281 047

158 970 982

226 688 542

189 299 626

173 731 924

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-7 310 065

67 717 560

-37 388 916

-15 567 702

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,4

42,6

-16,5

-8,2

Atlīdzība, euro

1 054 447

1 054 447

1 240 614

1 240 614

1 240 614

Finansiālā bilance, euro

-414 784

-3 666 518

-8 207 857

26 010 077

36 231 136

Naudas līdzekļi

414 784

3 666 518

8 207 857

-26 010 077

-36 231 136

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

414 784

3 666 518

8 207 857

-26 010 077

-36 231 136

Vidējais amata vietu skaits gadā

83,6

89

89

89

89

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 051,1

987,3

1 161,6

1 161,6

1 161,6

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

560 677

68 278 237

67 717 560

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

271 726

271 726

Prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” apakšpasākuma “Ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un pensiju apmēru pārskatīšanu saistītie pakalpojumi” īstenošana (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts), saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta programmas 04.00.00 “Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai”, tai skaitā:

- apbedīšanas pabalsta, kas piešķirts bezdarbnieka pabalsta saņēmēja nāves gadījumā, izmaksām 19 427 euro  apmērā, nodrošinot 12 pabalsta saņēmējiem vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 134,91 euro (no 192,09 euro līdz 327 euro);

- bezdarbnieka pabalsta minimālā apmērā izmaksām 210 259 euro apmērā, nodrošinot 476 pabalsta saņēmējiem vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 36,81 euro (no 52,41 euro līdz 89,22 euro);

- VSAOI uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai 42 040 euro apmērā par bezdarbnieka pabalsta minimālā apmērā saņēmējiem, nodrošinot 476 personām, par kurām veicamas VSAOI, vidēji mēnesī VSAOI vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 7,36 euro (no 10,48 euro līdz 17,84 euro).

-

271 726

271 726

Citas izmaiņas

560 677

68 006 511

67 445 834

1. Izdevumu palielinājums aktīvā nodarbinātības pasākuma “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai saistībā ar pasākumā iesaistāmo personu plānoto palielinājumu par 1 031 personu, kā arī saistībā ar minimālās darba algas palielināšanu līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri

-

547 593

547 593

2.  Izdevumu samazinājums aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanai saistībā ar pasākumā iesaistāmo personu plānoto samazinājumu par 3 030 personām

553 359

-

-553 359

3.  Izdevumu palielinājums aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai” īstenošanai saistībā ar minimālās darba algas palielināšanu līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri

-

5 766

5 766

4. Izdevumu palielinājums pasākuma “Kvalitātes paaugstināšana nozares iestādēs klientiem sniegto pakalpojumu nodrošināšanai” īstenošanai, nodrošinot to kā fiskāli neitrālu pasākumu, samazinot izdevumus bezdarbnieka pabalsta izmaksām speciālā budžeta apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 22.1.apakšpunkts)

-

186 167

186 167

5. Izdevumu samazinājums saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

4 249

-

-4 249

6. Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas

-

50 996 707

50 996 707

6.1. Palielinājums bezdarbnieka pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 10 606 personām vidēji mēnesī (no 30 275 personām līdz 40 881 personai) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 15,19 euro (no 342,10 euro līdz 357,29 euro), tai skaitā samazinājums bezdarbnieka pabalsta izmaksām saistībā ar bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaita vidēji mēnesī prognozēto samazināšanos atbilstoši MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 20.punktam (17 515 603 euro), 22.punktam (1 465 635 euro) un 36.punktam (10 006 865 euro)

-

50 993 404

50 993 404

6.2. Palielinājums pārmaksāto VSAOI atmaksām saistībā ar nodarbinātības speciālā budžeta  īpatsvara palielināšanos no 5,38% līdz 6,25%

-

3 303

3 303

7. Valsts budžeta transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

3 069

16 270 278

16 267 209

7.1. Palielinājums nodarbinātības speciālā budžeta izdevumiem VSAOI uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai saistībā ar personu, par kurām veicamas VSAOI, skaita prognozēto palielinājumu par  17 367 personām vidēji mēnesī (no 30 275 personām līdz 47 642 personām) un VSAOI vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 3,04 euro (no 68,42 euro līdz 71,46  euro)

-

15 996 982

15 996 982

7.2. Valsts budžeta transferti no nodarbinātības speciālā budžeta uz VSAA speciālo budžetu, t.sk.:

- palielinājums saistībā ar:

- kopējās atskaitījumu summas palielināšanos (1 634 euro);

- prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana”  īstenošanu (558 euro)  atbilstoši MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punktam;

- pasākuma “Kvalitātes paaugstināšana nozares iestādēs klientiem sniegto pakalpojumu nodrošināšanai” īstenošanu (68 835 euro) atbilstoši MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 22.2.apakšpunktam;

- VSAA informācijas sistēmas (SAIS) pielāgošanu, lai nodrošinātu 11.12.2020. izsludinātajā  likumā “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” un likumā “Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā” paredzētā pasākuma īstenošanu – VSAOI minimālā objekta ieviešanu (29 831 euro);

- nodarbinātības speciālā budžeta īpatsvara palielināšanos no 5,38% līdz 6,25% (172 438 euro)

- samazinājums saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam), (3 069 euro).

3 069

273 296

270 227

Finansēšana 2021. gada plānā (eiro)

Pasākums

2021. gada plāns

Finansēšana – kopā

8 207 857

t. sk.:

Naudas līdzekļi

8 207 857

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

8 207 857