Apakšprogrammas mērķis:

  1. kompensēt ienākumu zaudējumu bezdarba gadījumā;
  2. īstenot un administrēt aktīvās darba tirgus politikas pasākumus, t.sk. aktīvos nodarbinātības pasākumus (nodrošināt bezdarbnieku apmācību, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu, neformālās izglītības ieguvi, kā arī materiāli atbalstīt bezdarbniekus apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas, neformālās izglītības ieguves un algoto pagaidu sabiedrisko darbu laikā, veicināt bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū) un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt bezdarbnieka pabalstu izmaksas atkarībā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas, apdrošināšanas stāža un bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilguma (maksimālais bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums ˗ 8 mēneši), (pabalsta apmērs 373,46 euro vidēji mēnesī), tai skaitā nodrošinot bezdarbnieka pabalsta izmaksas minimālā apmērā – 130,80 euro mēnesī –  personām, kurām visā pabalsta aprēķina periodā netiek izmantota personas iemaksu alga;
  2. nodrošināt bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām paredzētos aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, tai skaitā: pasākumus komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, pasākumus: „Pasākums noteiktām personu grupām”, „Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”, „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, “Neformālās izglītības programma “Valsts valoda bez starpniekvalodas”” un „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”;
  3. nodrošināt apbedīšanas pabalstu bezdarbnieka nāves gadījumā izmaksas trīskārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā (pabalsta apmērs 327 euro);
  4. nodrošināt iemaksu veikšanu valsts pensiju speciālajā budžetā pensiju apdrošināšanai (20% apmērā no bezdarbnieka pabalsta);
  5. nodrošināt ES pensiju shēmas dalībnieka Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrātā pensijas kapitāla un obligāto iemaksu nodošanu ES pensiju shēmai;
  6. nodrošināt transferta pārskaitījumu uz VSAA speciālo budžetu nodarbinātības speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītāji: VSAA (nodrošina pabalstu izmaksas) un NVA (organizē un administrē aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba mazināšanas pasākumus).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Reģistrētiem bezdarbniekiem nodrošināta ienākumu kompensācija darba zaudējuma gadījumā un atbalsts bezdarbnieka nāves gadījumā saņēmēju

Bezdarbnieka pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

39 478

40 881

33 555

28 545

26 787

Apbedīšanas pabalsta, ja miris bezdarbnieks, saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

16

12

12

12

12

Nodrošinātas iespējas bezdarbnieku pārkvalifikācijai un kvalifikācijas paaugstināšanai, veicināta bezdarbnieku atgriešanās darba tirgū

Aktīvajos darba tirgus politikas pasākumos atbalstītie bezdarbnieki un darba meklētāji (skaits)1

12 659

13 108

11 945

11 945

11 945

Piezīmes.

1 Plānots no jauna iesaistāmo personu skaits.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie ieņēmumi, euro

235 592 751

218 480 685

137 057 993

184 782 040

175 800 437

Kopējie izdevumi, euro

189 836 150

226 688 542

191 990 429

173 069 770

170 838 851

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

36 852 392

-34 698 113

-18 920 659

-2 230 919

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19,4

-15,3

-9,9

-1,3

Atlīdzība, euro

1 054 447

1 240 614

1 240 614

1 240 614

1 240 614

Finansiālā bilance, euro

45 756 601

-8 207 857

-54 932 436

11 712 270

4 961 586

Naudas līdzekļi

-45 756 601

8 207 857

54 932 436

-11 712 270

-4 961 586

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

-45 756 601

8 207 857

54 932 436

-11 712 270

-4 961 586

Vidējais amata vietu skaits gadā

83,1

89

89

89

89

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 057,4

1 161,6

1 161,6

1 161,6

1 161,6

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

45 202 523

10 504 410

-34 698 113

t. sk.:

Citas izmaiņas

45 202 523

10 504 410

-34 698 113

1. Izdevumu palielinājums aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības programma "Valsts valoda bez starpniekvalodas”” īstenošanai saistībā ar dalības vidējo izmaksu plānoto pieaugumu par 140,90 euro uz vienu pasākumā iesaistāmo personu

-

5 636

5 636

2. Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošana, t.sk.:

- palielinājums izmaksām saistībā ar dalības vidējo izmaksu plānoto pieaugumu par 210,49 euro uz vienu pasākumā iesaistāmo personu;

- samazinājums izmaksām saistībā ar pasākumā iesaistāmo personu plānoto samazinājumu par 1 163 personām.

961 045

955 409

-5 636

3. Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas

32 842 271

7 720 970

-25 121 301

3.1. Bezdarbnieka pabalsts, t.sk.:

- palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 15,74 euro (no 357,72 euro līdz 373,46 euro;

- samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 7 326 personām vidēji mēnesī (no 40 881 personas līdz 33 555 personām), tai skaitā samazinājums bezdarbnieka pabalsta izmaksām saistībā ar bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaita vidēji mēnesī prognozēto samazināšanos (8 967 884 euro) (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 3.punkts).

32 831 756

7 720 970

-25 110 786

3.2. Samazinājums pārmaksāto VSAOI atmaksām saistībā ar nodarbinātības speciālā budžeta  īpatsvara samazināšanos no 6,25% līdz 3,48%

10 515

-

-10 515

4. Valsts budžeta transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

11 399 207

1 822 395

-9 576 812

4.1. Nodarbinātības speciālā budžeta izdevumi iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai, t.sk.:

- palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 3,16 euro (no 71,53 euro līdz 74,69  euro);

- samazinājums saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto samazinājumu par  12 086 personām vidēji mēnesī (no 47 642  personām līdz 35 556 personām).

10 832 546

1 804 981

-9 027 565

4.2. Valsts budžeta transferti no nodarbinātības speciālā budžeta uz VSAA speciālo budžetu, t.sk.:

- palielinājums saistībā ar:

- prioritārā pasākuma “Pensiju, pabalstu un atlīdzības piegādes saņēmēja dzīvesvietā samaksas pieauguma kompensēšana” īstenošanu (16 545 euro) (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts);

- prioritārā pasākuma “Valsts apmaksāto darbnespējas dienu skaita palielināšana” īstenošanu (869 euro) (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts, priekšlikums Nr.112 un Nr.83 2.lasījumam);

- samazinājums saistībā ar kopējās atskaitījumu summas samazināšanos un nodarbinātības speciālā budžeta īpatsvara samazināšanos no 6,25% līdz 3,48% (566 661 euro).

566 661

17 414

-549 247

Finansēšana 2022. gada plānā

Euro

Pasākums

2022. gada plāns

Finansēšana – kopā

54 932 436

t. sk.:

Naudas līdzekļi

54 932 436

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

54 932 436