Apakšprogrammas mērķis:

 1. nodrošināt ienākumu kompensāciju, iestājoties nelaimes gadījumam darbā vai arodslimībai, un citus pasākumus, veicinot indivīdu ātrāku un pēc iespējas kvalitatīvāku atgriešanos darba tirgū pēc darbnespējas perioda;
 2. paplašināt sabiedrības zināšanas un paaugstināt sabiedrības informētības līmeni par darba aizsardzības jautājumiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt 2019.gada oktobrī veiktās pensiju indeksācijas izmaksas 2020.gadā, kā arī plānoto pensiju indeksāciju 2020.gada oktobrī;
 2. nodrošināt slimības pabalstu izmaksas apdrošinātām personām, ja pārejošas darba nespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība (pabalsta vidējais apmērs 1396,93 euro mēnesī, 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par laiku no darba nespējas 11.dienas līdz darbspēju atgūšanas dienai vai līdz laikam, kad sāk izmaksāt atlīdzību par darbspēju zaudējumu (arodslimības gadījumā slimības pabalstu izmaksā sākot ar dienu, kad konstatēta arodslimība līdz izveseļošanās vai darbspēju zaudējuma pakāpes noteikšanai), bet ne ilgāku par 26 nedēļām, ja darba nespēja ir nepārtraukta, vai nav ilgāka par 52 nedēļām triju gadu periodā, ja darba nespēja atkārtojas ar pārtraukumiem);
 3. nodrošināt atlīdzību par darbspēju zaudējumu izmaksas (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 355,17 euro, kas ir atkarīgs no saņēmēja vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas noteiktā periodā un darbspēju zaudējuma pakāpes procentos);
 4. nodrošināt atlīdzību par apgādnieka zaudējumu izmaksas (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 348,55 euro, kas ir atkarīgs no apgādnieka vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas noteiktā periodā un apgādībā bijušo bērnu skaita);
 5. nodrošināt apbedīšanas pabalstu izmaksas darba negadījumā cietušās personas apbedīšanai divkāršas mēneša vidējās apdrošināšanas atlīdzības apmērā (pabalsta apmērs 1222,90 euro vidēji mēnesī);
 6. nodrošināt atlīdzību par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu izmaksām, pavadoņu pakalpojumu apmaksu un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksu;
 7. nodrošināt Eiropas Savienības pensiju shēmas dalībnieka Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrātā pensijas kapitāla un obligāto iemaksu nodošanu Eiropas Savienības pensiju shēmai;
 8. nodrošināt preventīvos pasākumus nelaimes gadījumu darbā un arodslimību novēršanai;
 9. nodrošinātiemaksu veikšanu valsts pensiju speciālajā budžetā pensiju apdrošināšanai 20% apmērā no slimības pabalsta un atlīdzības par darbspēju zaudējumu, kuru saņem nestrādājošas personas ar invaliditāti, ja šo personu invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība;
 10. nodrošināt iemaksu veikšanu nodarbinātības speciālajā budžetā apdrošināšanai bezdarba gadījumam Ministru kabineta noteiktā apmērā no slimības pabalsta, ja šo personu pārejošas darbnespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība;
 11. nodrošināt transferta pārskaitījumu uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu darba negadījumu speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta ienākumu kompensācija, ja ciests nelaimes gadījumā darbā vai iegūta arodslimība, sekmējot ātrāku un kvalitatīvāku atgriešanos darba tirgū pēc darbnespējas perioda (saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)) 1

Slimības pabalsts

400

443

495

545

600

Atlīdzība par darbspēju zaudējumu

9 462

10 136

10 875

11 536

12 236

Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu

64

69

65

66

67

Apbedīšanas pabalsts

4

4

4

4

4

Pārējie pabalsti

492

430

522

537

553

Īstenoti pasākumi sabiedrības zināšanu un informētības uzlabošanai, lai mazinātu risku ciest nelaimes gadījumā darbā vai iegūt arodslimību

Informatīvi semināri (skaits)

46

45

43

44

46

Informatīvi materiāli darba aizsardzības jomā, t.sk.:

 

 

 

 

 

bukleti un brošūras (skaits)

9

5

5

5

5

plakāti (skaits)

16

29

20

21

19

videosižeti/ videofilmas (skaits)

3

8

3

3

6

Informatīvās kampaņas (skaits)

0

1

1

1

1

Piezīmes.

1Rādītāja nosaukums ar 2020.gadu redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie ieņēmumi, euro

47 497 518

55 511 416

62821 620

71027 624

79455 413

Kopējie izdevumi, euro

47 053 002

55 012 285

62331 896

70521 443

79665 475

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7 959 283

7 319 611

8 189 547

9 144 032

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16,9

13,3

13,1

13,0

Finansiālā bilance, euro

444 516

499 131

489 724

506 181

-210 062

Naudas līdzekļi

-444 516

-499 131

-489 724

-506 181

210 062

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

-444 516

-499 131

-489 724

-506 181

210 062

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

161 443

7481054

7319 611

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

17 004

17 004

Prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu līmeņa palielināšanai” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punktam (atlīdzības par darbspēju zaudējumu izmaksām, nodrošinot 218 minimālās atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmējiem vidēji mēnesī atlīdzības vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 6,50 euro (no 76,60 euro līdz 83,10 euro)

-

17 004

17 004

Citas izmaiņas

161 443

7464 050

7302 607

1. Palielinājums pārskaitījumiem medicīnas iestādēm par personas ārstēšanos, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, par protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu, pavadoņu apmaksu un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksu saistībā ar pakalpojuma saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 90 personām vidēji gadā (no 990 personām līdz 1 080 personām) un izmaksas vidējā apmēra gadā prognozēto palielināšanos par 3,42 euro (no 409,84 euro līdz 413,26 euro)

-

40 579

40 579

2. Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas

161 443

6759 061

6597 618

2.1. Palielinājums slimības pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 52 personām vidēji mēnesī (no 443 personām līdz 495 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 84,83 euro (no 1312,10 euro līdz 1396,93 euro)

-

1322 640

1322 640

2.2. Palielinājums atlīdzības par darbspējas zaudējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 739 personām vidēji mēnesī (no 10 136 personām līdz 10 875 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 16,29 euro (no 338,74 euro līdz 355,03 euro). Plānoti izdevumi 2019.gada atlīdzību indeksācijai 2020.gadā 2642 625 euro apmērā un atlīdzību indeksācijai 2020.gada 1.oktobrī 534 596 euro apmērā.

-

5129 859

5129 859

2.3. Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu, t.sk.:

- palielinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 23,53 euro (no 325,02 euro līdz 348,55 euro). Plānoti izdevumi 2019.gada atlīdzību indeksācijai 2020.gadā 15 265 euro apmērā un atlīdzību indeksācijai 2020.gada 1.oktobrī 3 129 euro apmērā;

- samazinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 4 personām vidēji mēnesī (no 69 personām līdz 65 personām).

16 730

19 476

2 746

2.4. Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 117,19 euro (no 1105,71 euro līdz 1222,90 euro)

-

5 625

5 625

2.5. Pārējie pabalsti (atlīdzības par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu, pavadoņu apmaksa un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksa), t.sk.:

- palielinājums izmaksām saistībā ar pieprasīto pakalpojumu saņēmēju skaita prognozēto palielinājumu par 92 personām vidēji mēnesī (no 430 personām līdz 522 personām);

- samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 28,05 euro (no 281,18 euro līdz 253,13 euro).

144 713

279 461

134 748

2.6. Palielinājums Eiropas Savienības pensiju shēmai pārskaitītajam pensijas kapitālam un obligāto iemaksu nodošanai citai dalībvalstij, ņemot vērā 2019.gada izpildes tendenci

-

2 000

2 000

3. Valsts budžeta transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

-

664 410

664 410

3.1. Palielinājums valsts budžeta transfertam no darba negadījuma speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu saistībā ar kopējās atskaitījumu summas palielināšanos, t.sk.:

- saistībā ar prioritārā pasākuma “Pensiju, pabalstu un atlīdzības piegādes saņēmēja dzīvesvietā samaksas pieauguma kompensēšana” īstenošanas nodrošināšanu (32 033 euro) atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 19.2.apakšpunktam;

- saistībā ar prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanas nodrošināšanu (44 euro) atbilstoši priekšlikumam Nr.99 un Nr.53 2.lasījumam.

-

32 421

32 421

3.2. Palielinājums darba negadījumu speciālā budžeta izdevumiem iemaksām uz nodarbinātības speciālo budžetu apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras saņem slimības pabalstu, ja šo personu slimības cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 104 personām vidēji mēnesī (no 886 personām līdz 990 personām) un iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,78 euro (no 12,07 euro līdz 12,85 euro)

-

24 337

24 337

3.3. Palielinājums darba negadījumu speciālā budžeta izdevumiem iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem slimības pabalstu, ja šo personu slimības cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, un par nestrādājošiem invalīdiem, ja šo personu invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 298 personām vidēji mēnesī (no 3 822 personām līdz 4 120 personām) un iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 5,76 euro (no 90,31 euro līdz 96,07 euro)

-

607 652

607 652

 

Finansēšana 2020.gada plānā

Pasākums

2020.gada plāns

Finansēšana – kopā

-489 724

t. sk.:

Naudas līdzekļi

-489 724

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

-489 724