Apakšprogrammas mērķis:

 1. nodrošināt ienākumu kompensāciju, iestājoties nelaimes gadījumam darbā vai arodslimībai, un citus pasākumus, veicinot indivīdu ātrāku un pēc iespējas kvalitatīvāku atgriešanos darba tirgū pēc darbnespējas perioda;
 2. paplašināt sabiedrības zināšanas un paaugstināt sabiedrības informētības līmeni par darba aizsardzības jautājumiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt 2018.gada oktobrī veiktās pensiju indeksācijas izmaksas 2019.gadā, kā arī plānoto pensiju indeksāciju 2019.gada oktobrī;
 2. nodrošināt slimības pabalstu izmaksas apdrošinātām personām, ja pārejošas darba nespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība (pabalsta vidējais apmērs 1 312,10 euro mēnesī, 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par laiku no darba nespējas 11.dienas līdz darbspēju atgūšanas dienai vai līdz laikam, kad sāk izmaksāt atlīdzību par darbspēju zaudējumu (arodslimības gadījumā slimības pabalstu izmaksā sākot ar dienu, kad konstatēta arodslimība līdz izveseļošanās vai darbspēju zaudējuma pakāpes noteikšanai), bet ne ilgāku par 26 nedēļām, ja darba nespēja ir nepārtraukta, vai nav ilgāka par 52 nedēļām triju gadu periodā, ja darba nespēja atkārtojas ar pārtraukumiem);
 3. nodrošināt atlīdzību par darbspēju zaudējumu izmaksas (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 338,74 euro, kas ir atkarīgs no saņēmēja vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas noteiktā periodā un darbspēju zaudējuma pakāpes procentos);
 4. nodrošināt atlīdzību par apgādnieka zaudējumu izmaksas (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 325,02 euro, kas ir atkarīgs no apgādnieka vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas noteiktā periodā un apgādībā bijušo bērnu skaita);
 5. nodrošināt apbedīšanas pabalstu izmaksas darba negadījumā cietušās personas apbedīšanai divkāršas mēneša vidējās apdrošināšanas atlīdzības apmērā (pabalsta apmērs 1 105,71 euro vidēji mēnesī);
 6. nodrošināt atlīdzību par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu izmaksām, pavadoņu pakalpojumu apmaksu un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksu;
 7. nodrošināt preventīvos pasākumus nelaimes gadījumu darbā un arodslimību novēršanai;
 8. nodrošināt iemaksu veikšanu valsts pensiju speciālajā budžetā pensiju apdrošināšanai 20% apmērā no slimības pabalsta un atlīdzības par darbspēju zaudējumu, kuru saņem nestrādājošas personas ar invaliditāti, ja šo personu invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība;
 9. nodrošināt iemaksu veikšanu nodarbinātības speciālajā budžetā apdrošināšanai bezdarba gadījumam Ministru kabineta noteiktā apmērā no slimības pabalsta, ja šo personu pārejošas darbnespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība;
 10. nodrošināt transferta pārskaitījumu uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu darba negadījumu speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta ienākumu kompensācija, ja ciests nelaimes gadījumā darbā vai iegūta arodslimība, sekmējot ātrāku un kvalitatīvāku atgriešanos darba tirgū pēc darbnespējas perioda

Rezultatīvais rādītājs – saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)

 1. Slimības pabalsts

363

376

443

488

536

 1. Atlīdzība par darbspēju zaudējumu

8 741

9 405

10 136

10 761

11 432

 1. Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu

68

73

69

70

71

 1. Apbedīšanas pabalsts

5

4

4

4

4

 1. Pārējie pabalsti

477

420

430

440

450

Īstenoti pasākumi sabiedrības zināšanu un informētības uzlabošanai, lai mazinātu risku ciest nelaimes gadījumā darbā vai iegūt arodslimību

1. Informatīvi semināri (skaits)

41

35

45

43

44

2. Informatīvi materiāli darba aizsardzības jomā:

 

 

 

 

 

    2.1. bukleti un brošūras (skaits)

13

10

5

5

5

    2.2. plakāti (skaits)

16

15

20

20

21

    2.3. videosižeti/ videofilmas (skaits)

10

10

5

5

7

3. Informatīvās kampaņas (skaits)

-

1

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie ieņēmumi, euro

38 708 242

47 568 027

55 511 416

61 630 413

69 124 811

Kopējie izdevumi, euro

40 921 879

48 582 392

55 012 285

62 256 941

70 395 505

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7 660 513

6 429 893

7 244 656

8 138 564

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18,7

13,2

13,2

13,1

Finansiālā bilance, euro

-2 213 637

-1 014 365

499 131

-626 528

-1 270 694

Naudas līdzekļi

2 213 637

1 014 365

-499 131

626 528

1 270 694

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

2 213 637

1 014 365

-499 131

626 528

1 270 694

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

66 899

6 496 792

6 429 893

t. sk.:

Citas izmaiņas

66 899

6 496 792

6 429 893

1. Palielinājums pārskaitījumiem medicīnas iestādēm par personas ārstēšanos, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, par protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu, pavadoņu apmaksu un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksu saistībā ar izmaksas vidējā apmēra gadā prognozēto palielināšanos par 17,27 euro (no 392,57 euro līdz 409,84 euro)

-

17 098

17 098

2. Sociālie pabalsti

57 827

5 940 240

5 882 413

2.1. Slimības pabalsts, t.sk.:

- palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 67 personām vidēji mēnesī (no 376 personām līdz 443  personām);

- samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta  vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 7,63 euro (no 1 319,73 euro līdz 1 312,10 euro).

34 426

1 054 928

1 020 502

2.2. Palielinājums atlīdzības par darbspējas zaudējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 731 personu vidēji mēnesī (no 9 405 personām līdz 10 136 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 15,66 euro (no 323,08 euro līdz 338,74 euro). Plānoti izdevumi 2018.gada atlīdzību indeksācijai 2019.gadā 1 823 264 euro apmērā un atlīdzību indeksācijai 2019.gada 1.oktobrī 547 098 euro apmērā.

-

4 739 134

4 739 134

2.3. Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu, t.sk.:

- palielinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 19,50 euro (no 305,52 euro līdz 325,02 euro). Plānoti izdevumi 2018.gada atlīdzību indeksācijai 2019.gadā 12 230 euro apmērā un atlīdzību indeksācijai 2019.gada 1.oktobrī 3 581 euro apmērā;

- samazinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 4 personām vidēji mēnesī (no 73 personām līdz 69 personām).

15 601

17 086

1 485

2.4. Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 105,92 euro (no 999,79 euro līdz 1 105,71 euro)

-

5 084

5 084

2.5. Palielinājums pārējo pabalstu izmaksām (atlīdzības par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu, pavadoņu apmaksa un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksa) saistībā ar pieprasīto pakalpojumu saņēmēju skaita prognozēto palielinājumu par 10 personām vidēji mēnesī (no 420 personām līdz 430 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 17,91 euro (no 263,27 euro līdz 281,18 euro)

-

124 008

124 008

2.6. Samazinājums pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām saistībā ar pārmaksu kopsummas prognozēto samazināšanos, ņemot vērā iepriekšējo periodu izpildes tendenci

7 800

-

-7 800

3. Valsts budžeta transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

9 072

539 454

530 382

3.1. Samazinājums valsts budžeta transfertam no darba negadījuma speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu saistībā ar kopējās atskaitījumu summas samazināšanos

 8 438

-

-8 438

3.2. Darba negadījumu speciālā budžeta izdevumi iemaksām uz nodarbinātības speciālo budžetu apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras saņem slimības pabalstu, ja šo personu slimības cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, t.sk.:

- palielinājums saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 134 personām vidēji mēnesī (no 752 personām līdz 886 personām);

 - samazinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,07 euro (no 12,14 euro līdz 12,07 euro).

634

19 411

18 777

3.3. Palielinājums darba negadījumu speciālā budžeta izdevumiem iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem slimības pabalstu, ja šo personu slimības cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, un par nestrādājošiem invalīdiem, ja šo personu invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 311 personām vidēji mēnesī (no 3 511 personām līdz 3 822 personām) un iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 4,35 euro (no 85,96 euro līdz 90,31 euro)

-

520 043

520 043

 

Finansēšana 2019.gada plānā, euro

Pasākums

2019. gada plāns

Finansēšana – kopā

-499 131

t. sk.:

Naudas līdzekļi

-499 131

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

-499 131