Apakšprogrammas mērķis:

 1. nodrošināt ienākumu kompensāciju, iestājoties nelaimes gadījumam darbā vai arodslimībai, un citus pasākumus, veicinot indivīdu ātrāku un pēc iespējas kvalitatīvāku atgriešanos darba tirgū pēc darbnespējas perioda;
 2. paplašināt sabiedrības zināšanas un paaugstināt sabiedrības informētības līmeni par darba aizsardzības jautājumiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt 2017.gada oktobrī veiktās pensiju indeksācijas izmaksas 2018.gadā, kā arī plānoto pensiju indeksāciju 2018.gada oktobrī;
 2. nodrošināt slimības pabalstu izmaksas apdrošinātām personām, ja pārejošas darba nespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība (pabalsta vidējais apmērs 1 319,73 euro mēnesī, 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par laiku no darba nespējas 11.dienas līdz darbspēju atgūšanas dienai vai līdz laikam, kad sāk izmaksāt atlīdzību par darbspēju zaudējumu (arodslimības gadījumā slimības pabalstu izmaksā sākot ar dienu, kad konstatēta arodslimība līdz izveseļošanās vai darbspēju zaudējuma pakāpes noteikšanai), bet ne ilgāku par 26 nedēļām, ja darba nespēja ir nepārtraukta, vai nav ilgāka par 52 nedēļām triju gadu periodā, ja darba nespēja atkārtojas ar pārtraukumiem);
 3. nodrošināt atlīdzību par darbspēju zaudējumu izmaksas (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 323,08 euro, kas ir atkarīgs no saņēmēja vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas noteiktā periodā un darbspēju zaudējuma pakāpes procentos);
 4. nodrošināt atlīdzību par apgādnieka zaudējumu izmaksas (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 305,52 euro, kas ir atkarīgs no apgādnieka vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas noteiktā periodā un apgādībā bijušo bērnu skaita);
 5. nodrošināt apbedīšanas pabalstu izmaksas darba negadījumā cietušās personas apbedīšanai divkāršas mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas apmērā (pabalsta apmērs 999,79 euro vidēji mēnesī);
 6. nodrošināt atlīdzību par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu izmaksām, pavadoņu pakalpojumu apmaksu un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksu;
 7. nodrošināt preventīvos pasākumus nelaimes gadījumu darbā un arodslimību novēršanai;
 8. nodrošināt iemaksu veikšanu valsts pensiju speciālajā budžetā pensiju apdrošināšanai 20% apmērā no slimības pabalsta un atlīdzības par darbspēju zaudējumu, kuru saņem nestrādājošas personas ar invaliditāti, ja šo personu invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība;
 9. nodrošināt iemaksu veikšanu nodarbinātības speciālajā budžetā apdrošināšanai bezdarba gadījumam Ministru kabineta noteiktā apmērā no slimības pabalsta, ja šo personu pārejošas darbnespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība;
 10. nodrošināt transferta pārskaitījumu uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu darba negadījumu speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta ienākumu kompensācija, ja ciests nelaimes gadījumā darbā vai iegūta arodslimība, sekmējot ātrāku un kvalitatīvāku atgriešanos darba tirgū pēc darbnespējas perioda

Rezultatīvais rādītājs – saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)

 1. Slimības pabalsts

307

339

376

414

455

 1. Atlīdzība par darbspēju zaudējumu

8 071

8 316

9 405

10 005

10 605

 1. Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu

68

78

73

74

75

 1. Apbedīšanas pabalsts

4

3

4

4

4

 1. Pārējie pabalsti

414

410

420

430

440

Īstenoti pasākumi sabiedrības zināšanu un informētības uzlabošanai, lai mazinātu risku ciest nelaimes gadījumā darbā vai iegūt arodslimību

1. Informatīvi semināri (skaits)

42

40

35

35

35

2. Informatīvi materiāli darba aizsardzības jomā:

 

 

 

 

 

    2.1. prakses standarti nozarēm (skaits)

2

1

1

1

1

    2.2. bukleti un brošūras (skaits)

9

10

10

10

10

    2.3. plakāti (skaits)

18

15

15

15

15

    2.4. videosižeti/ videofilmas (skaits)

11

10

10

10

10

3. Informatīvās kampaņas (skaits)

1

1

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie ieņēmumi, euro

40 620 648

38 593 343

47 568 027

53 032 752

59 149 002

Kopējie izdevumi, euro

35 666 763

39 863 197

48 582 392

55 166 480

61 995 599

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 196 434

8 719 195

6 584 088

6 829 119

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,8

21,9

13,6

12,4

Finansiālā bilance, euro

4 953 885

-1 269 854

-1 014 365

-2 133 728

-2 846 597

Naudas līdzekļi

-4 953 885

1 269 854

1 014 365

2 133 728

2 846 597

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

-4 953 885

1 269 854

1 014 365

2 133 728

2 846 597

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

18 331

8 737 526

8 719 195

t. sk.:

Citas izmaiņas

18 331

8 737 526

8 719 195

1. Palielinājums pārskaitījumiem medicīnas iestādēm par personas ārstēšanos, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, par protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu, pavadoņu apmaksu un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksu saistībā ar pieprasīto pakalpojumu saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 110 personām vidēji gadā (no 880 personām līdz 990 personām) un izmaksas vidējā apmēra gadā prognozēto palielināšanos par 11,85 euro (no 380,72 euro līdz 392,57 euro)

-

53 609

53 609

2. Sociālie pabalsti

18 331

7 948 545

7 930 214

2.1. Palielinājums slimības pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 37 personām vidēji mēnesī (no 339 personām līdz 376 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 130,74 euro (no 1 188,99 euro līdz 1 319,73 euro)

-

1 117 811

1 117 811

2.2. Palielinājums atlīdzības par darbspējas zaudējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 089 personām vidēji mēnesī (no 8 316 personām līdz 9 405 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 24,67 euro (no 298,41 euro līdz 323,08 euro). Plānoti izdevumi 2017.gada atlīdzību indeksācijai 2018.gadā 1 522 481 euro apmērā un atlīdzību indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 473 498 euro apmērā.

-

6 684 031

6 684 031

2.3. Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu, t.sk.:

- samazinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 5 personām vidēji mēnesī (no 78 personām līdz 73 personām);

- palielinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 16,61 euro (no 288,91 euro līdz 305,52 euro). Plānoti izdevumi 2017.gada atlīdzību indeksācijai 2018.gadā 11 406 euro apmērā un atlīdzību indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 3 567 euro apmērā.

18 331

15 544

-2 787

2.4. Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 personu vidēji mēnesī (no 3 personām līdz 4 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 120,29 euro (no 879,50 euro līdz 999,79 euro)

-

16 328

16 328

2.5. Palielinājums pārējo pabalstu izmaksām (atlīdzības par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu, pavadoņu apmaksa un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksa) saistībā ar pieprasīto pakalpojumu saņēmēju skaita prognozēto palielinājumu par 10 personām vidēji mēnesī (no 410 personām līdz 420 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 16,65 euro (no 246,62 euro līdz 263,27 euro)

-

113 511

113 511

2.6. Palielinājums pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām saistībā ar darba negadījumu speciālā budžeta izdevumu īpatsvara prognozēto palielināšanos no 1,41% līdz 1,56%

-

1 320

1 320

3. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

-

735 372

735 372

3.1. Palielinājums valsts budžeta transfertam no darba negadījuma speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu saistībā ar:

- darba negadījumu speciālā budžeta izdevumu īpatsvara palielināšanos no 1,41% līdz 1,56% (22 883 euro);

- prioritārā pasākuma “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administratīvās kapacitātes stiprināšana” ieviešanas nodrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punktam (24 960 euro);

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumu par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam (699 euro).

 -

48 542

48 542

3.2. Palielinājums darba negadījumu speciālā budžeta izdevumiem iemaksām uz nodarbinātības speciālo budžetu apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras saņem slimības pabalstu, ja šo personu slimības cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 74 personām vidēji mēnesī (no 678 personām līdz 752 personām) un iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,84 euro (no 11,30 euro līdz 12,14 euro)

-

17 666

17 666

3.3. Palielinājums darba negadījumu speciālā budžeta izdevumiem iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem slimības pabalstu, ja šo personu slimības cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, un par nestrādājošiem invalīdiem, ja šo personu invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 400 personām vidēji mēnesī (no 3 111 personām līdz 3 511 personām) un iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 6,87 euro (no 79,09 euro līdz 85,96 euro)

-

669 164

669 164

 

Finansēšana 2018.gada plānā, euro

Pasākums

2018. gada plāns

Finansēšana – kopā

1 014 365

t. sk.:

Naudas līdzekļi

1 014 365

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

1 014 365