Apakšprogrammas mērķis:

 1. nodrošināt ienākumu kompensāciju, iestājoties nelaimes gadījumam darbā vai arodslimībai, un citus pasākumus, veicinot indivīdu ātrāku un pēc iespējas kvalitatīvāku atgriešanos darba tirgū pēc darbnespējas perioda;
 2. paplašināt sabiedrības zināšanas un paaugstināt sabiedrības informētības līmeni par darba aizsardzības jautājumiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt 2016.gada oktobrī veiktās pensiju indeksācijas izmaksas 2017.gadā, kā arī plānoto pensiju indeksāciju 2017.gada oktobrī;
 2. nodrošināt slimības pabalstu izmaksas apdrošinātām personām, ja pārejošas darba nespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība (pabalsta vidējais apmērs 1 188,99 euro mēnesī, 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par laiku no darba nespējas 11.dienas līdz darbspēju atgūšanas dienai vai līdz laikam, kad sāk izmaksāt atlīdzību par darbspēju zaudējumu (arodslimības gadījumā slimības pabalstu izmaksā sākot ar dienu, kad konstatēta arodslimība līdz izveseļošanās vai darbspēju zaudējuma pakāpes noteikšanai), bet ne ilgāku par 26 nedēļām, ja darba nespēja ir nepārtraukta, vai nav ilgāka par 52 nedēļām triju gadu periodā, ja darba nespēja atkārtojas ar pārtraukumiem);
 3. nodrošināt atlīdzību par darbspēju zaudējumu izmaksas (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 298,41 euro, kas ir atkarīgas no saņēmēja vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas noteiktā periodā un darbspēju zaudējuma pakāpes procentos);
 4. nodrošināt atlīdzību par apgādnieka zaudējumu izmaksas (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 288,91 euro, kas ir atkarīgs no apgādnieka vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas noteiktā periodā un apgādībā bijušo bērnu skaita);
 5. nodrošināt apbedīšanas pabalstu izmaksas darba negadījumā cietušās personas apbedīšanai divkāršas mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas apmērā (pabalsta apmērs 879,50 euro vidēji mēnesī);
 6. nodrošināt atlīdzību par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu izmaksām, pavadoņu pakalpojumu apmaksu un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksu;
 7. nodrošināt preventīvos pasākumus nelaimes gadījumu darbā un arodslimību novēršanai;
 8. nodrošināt iemaksu veikšanu valsts pensiju speciālajā budžetā pensiju apdrošināšanai 20% apmērā no slimības pabalsta un atlīdzības par darbspēju zaudējumu, kuru saņem nestrādājošas personas ar invaliditāti, ja šo personu invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība;
 9. nodrošināt iemaksu veikšanu nodarbinātības speciālajā budžetā apdrošināšanai bezdarba gadījumam Ministru kabineta noteiktā apmērā no slimības pabalsta, ja šo personu pārejošas darbnespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība;
 10. nodrošināt transferta pārskaitījumu uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu darba negadījumu speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta ienākumu kompensācija, ja ciests nelaimes gadījumā darbā vai iegūta arodslimība, sekmējot ātrāku un kvalitatīvāku atgriešanos darba tirgū pēc darbnespējas perioda

Rezultatīvais rādītājs – saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)

 1. Slimības pabalsts

280

298

339

373

410

 1. Atlīdzība par darbspēju zaudējumu

7 574

7 629

8 316

8 487

8 569

 1. Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu

74

78

78

79

80

 1. Apbedīšanas pabalsts

3

3

3

3

3

 1. Pārējie pabalsti

384

400

410

420

430

Īstenoti pasākumi sabiedrības zināšanu un informētības uzlabošanai, lai mazinātu risku ciest nelaimes gadījumā darbā vai iegūt arodslimību

1. Informatīvi semināri (skaits)

40

44

40

35

35

2. Informatīvi materiāli darba aizsardzības jomā:

 

 

 

 

 

    2.1. prakses standarti nozarēm (skaits)

2

2

1

1

1

    2.2. bukleti un brošūras (skaits)

10

10

10

10

10

    2.3. plakāti (skaits)

15

15

15

15

15

    2.4. videosižeti/ videofilmas (skaits)

8

11

10

10

10

3. Informatīvās kampaņas (skaits)

1

1

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie ieņēmumi, euro

37 304 438

40 263 680

38 593 343

41 412 508

43 788 400

Kopējie izdevumi, euro

32 107 510

34 322 104

39 863 197

43 728 897

47 297 847

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 214 594

5 541 093

3 865 700

3 568 950

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,9

16,1

9,7

8,2

Finansiālā bilance, euro

5 196 928

5 941 576

-1 269 854

-2 316 389

-3 509 447

Naudas līdzekļi

-5 196 928

-5 941 576

1 269 854

2 316 389

3 509 447

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

-5 196 928

-5 941 576

1 269 854

2 316 389

3 509 447

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

23 518

5 564 611

5 541 093

t. sk.:

Citas izmaiņas

23 518

5 564 611

5 541 093

1. Palielinājums pārskaitījumiem medicīnas iestādēm par personas ārstēšanos, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, par protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu, pavadoņu apmaksu un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksu saistībā ar pieprasīto pakalpojumu saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 110 personām vidēji gadā (no 770 personām līdz 880 personām) un izmaksas vidējā apmēra gadā prognozēto palielināšanos par 5,63 euro (no 375,09 euro līdz 380,72 euro)

-

46 212

46 212

2. Sociālie pabalsti

19 598

5 053 244

5 033 646

2.1. Palielinājums slimības pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 41 personu vidēji mēnesī (no 298 personām līdz 339 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 93,61 euro (no 1 095,38 euro līdz 1 188,99 euro)

-

919 732

919 732

2.2. Palielinājums atlīdzības par darbspējas zaudējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 687 personām vidēji mēnesī (no 7 629 personām līdz 8 316 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 16,55 euro (no 281,86 euro līdz 298,41 euro), tai skaitā saistībā ar izmaiņām pensijas aprēķinā atbilstoši 2016.gada 22.martā izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” (83 537 euro). Plānoti izdevumi 2016.gada atlīdzību indeksācijai 2017.gadā 382 203 euro apmērā un atlīdzību indeksācijai 2017.gada 1.oktobrī 248 857 euro apmērā.

-

3 975 277

3 975 277

2.3. Palielinājums atlīdzības par apgādnieka zaudējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 55,72 euro (no 233,19 euro līdz 288,91 euro), tai skaitā saistībā ar izmaiņām pensijas aprēķinā atbilstoši 2016.gada 22.martā izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” (773 euro). Plānoti izdevumi 2016.gada atlīdzību indeksācijai 2017.gadā 3 641 euro apmērā un atlīdzību indeksācijai 2017.gada 1.oktobrī 2 304 euro apmērā.

-

52 157

52 157

2.4. Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 41,89 euro (no 837,61 euro līdz 879,50 euro)

-

1 508

1 508

2.5. Palielinājums pārējo pabalstu izmaksām (atlīdzības par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu, pavadoņu apmaksa un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksa) saistībā ar pieprasīto pakalpojumu saņēmēju skaita prognozēto palielinājumu par 10 personām vidēji mēnesī (no 400 personām līdz 410 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 15,62 euro (no 231,00 euro līdz 246,62 euro)

-

104 570

104 570

2.6. Samazinājums pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām saistībā ar kopējās pārmaksu summas prognozēto samazināšanos, ņemot vērā, ka ar 2016.gada 1.janvāri stājās spēkā Solidaritātes nodokļa likums, kas ietekmēs izmaksājamo pārmaksu summu (par 2016.gadu un turpmākajiem gadiem pārmaksu summas vairs netiek atmaksātas)

19 598

-

-19 598

3. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

3 920

465 155

461 235

3.1. Valsts budžeta transferts no darba negadījuma speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu, t.sk.:

- samazinājums saistībā ar darba negadījumu speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvara samazināšanos no 1,60% līdz 1,41%;

- palielinājums saistībā ar jaunās politikas iniciatīvas “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” ieviešanas nodrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punktam (izmaiņām SAIS sistēmā), (635 euro) un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbinieku zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanas nodrošināšanu ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 22.punktam (1 953 euro);

- palielinājums saistībā ar 2016.gada 10.decembrī izsludinātajā Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā paredzēto pasākumu īstenošanas nodrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 29.septembra sēdes protokola Nr.49 8.§ 3.punktam (izmaiņām SAIS sistēmā), (2 487 euro)

3 229

5 075

1 846

3.2. Darba negadījumu speciālā budžeta izdevumi iemaksām uz nodarbinātības speciālo budžetu apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras saņem slimības pabalstu, ja šo personu slimības cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, tai skaitā:

- samazinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,09 euro (no 11,39 euro līdz 11,30 euro);

- palielinājums saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 82 personām vidēji mēnesī (no 596 personām līdz 678 personām)

691

11 115

10 424

3.3. Palielinājums darba negadījumu speciālā budžeta izdevumiem iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem slimības pabalstu, ja šo personu slimības cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, un par nestrādājošiem invalīdiem, ja šo personu invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 270 personām vidēji mēnesī (no 2 841 personas līdz 3 111 personām) un  iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 5,65 euro (no 73,44 euro līdz 79,09 euro)

-

448 965

448 965

 

Finansēšana 2017. gada plānā

Pasākums

2017. gada plāns

Finansēšana – kopā

1 269 854

t. sk.:

Naudas līdzekļi

1 269 854

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

1 269 854