Apakšprogrammas mērķis:

 1. nodrošināt ienākumu kompensāciju, iestājoties nelaimes gadījumam darbā vai arodslimībai, un citus pasākumus, veicinot indivīdu ātrāku un pēc iespējas kvalitatīvāku atgriešanos darba tirgū pēc darbnespējas perioda;
 2. paplašināt sabiedrības zināšanas un paaugstināt sabiedrības informētības līmeni par darba aizsardzības jautājumiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt 2020. gada oktobrī veiktās atlīdzību indeksācijas izmaksas 2021. gadā, kā arī atlīdzību indeksāciju 2021. gada oktobrī, ja indeksācijas koeficients pārsniegs skaitli “1”;
 2. nodrošināt slimības pabalstu izmaksas apdrošinātām personām, ja pārejošas darba nespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība (pabalsta vidējais apmērs 1 559,74 euro mēnesī, 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par laiku no darba nespējas 11. dienas (arodslimības gadījumā slimības pabalstu izmaksā sākot ar dienu, kad konstatēta arodslimība), bet ne ilgāku par 26 nedēļām, ja darba nespēja ir nepārtraukta, vai nav ilgāka par 52 nedēļām triju gadu periodā, ja darba nespēja atkārtojas ar pārtraukumiem;
 3. nodrošināt atlīdzību par darbspēju zaudējumu izmaksas (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 381,02 euro, kas ir atkarīgs no saņēmēja vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas noteiktā periodā un darbspēju zaudējuma pakāpes procentos), tai skaitā ar 2021. gada 1. janvāri nodrošinot atlīdzību izmaksas minimālā apmērā personām ar I invaliditātes grupu 217,60 euro mēnesī, personām ar II invaliditātes grupu 190,40 euro mēnesī un personām ar III invaliditātes grupu 136 euro mēnesī;
 4. nodrošināt atlīdzību par apgādnieka zaudējumu izmaksas (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 378,30 euro, kas ir atkarīgs no apgādnieka vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas noteiktā periodā un apgādībā bijušo personu skaita), tai skaitā ar 2021. gada 1. janvāri nodrošinot atlīdzību izmaksas minimālā apmērā bērniem līdz 7 gadu vecumam 136 euro mēnesī un bērniem no 7 gadu vecuma 163 euro mēnesī;
 5. nodrošināt apbedīšanas pabalstu izmaksas darba negadījumā cietušās personas apbedīšanai divkāršas mēneša vidējās apdrošināšanas atlīdzības apmērā (pabalsta apmērs 1 352,52 euro vidēji mēnesī);
 6. nodrošināt atlīdzību par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu izmaksām, pavadoņu pakalpojumu apmaksu un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksu;
 7. nodrošināt ES pensiju shēmas dalībnieka Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrātā pensijas kapitāla un obligāto iemaksu nodošanu ES pensiju shēmai;
 8. nodrošināt preventīvos pasākumus nelaimes gadījumu darbā un arodslimību novēršanai;
 9. nodrošināt VSAOI veikšanu valsts pensiju speciālajā budžetā pensiju apdrošināšanai 20% apmērā no slimības pabalsta un atlīdzības par darbspēju zaudējumu, kuru saņem nestrādājošas personas ar invaliditāti, ja šo personu invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība;
 10. nodrošināt VSAOI veikšanu nodarbinātības speciālajā budžetā apdrošināšanai bezdarba gadījumam Ministru kabineta noteiktā apmērā no slimības pabalsta, ja šo personu pārejošas darbnespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība;
 11. nodrošināt transferta pārskaitījumu uz VSAA speciālo budžetu darba negadījumu speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: VSAA.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta ienākumu kompensācija, ja ciests nelaimes gadījumā darbā vai iegūta arodslimība, sekmējot ātrāku un kvalitatīvāku atgriešanos darba tirgū pēc darbnespējas perioda (saņēmēju skaits (vidēji mēnesī))

Slimības pabalsts

463

495

603

658

658

Atlīdzība par darbspēju zaudējumu

10 307

10 875

11 636

12 336

13 076

Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu

59

65

66

67

68

Apbedīšanas pabalsts

3

4

4

4

4

Pārējie pabalsti

515

522

537

553

570

Īstenoti pasākumi sabiedrības zināšanu un informētības uzlabošanai, lai mazinātu risku ciest nelaimes gadījumā darbā vai iegūt arodslimību

Informatīvi semināri (skaits)

44

43

45

45

45

Informatīvi materiāli darba aizsardzības jomā, t.sk.:

 

 

 

 

 

 bukleti un brošūras (skaits)

5

5

3

3

3

 plakāti (skaits)

29

20

10

10

10

videosižeti/ videofilmas (skaits)

7

3

5

5

5

Informatīvās kampaņas (skaits)

1

1

1

1

1

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie ieņēmumi, euro

56 815 503

62 821 620

68 843 285

85 111 343

94 181 265

Kopējie izdevumi, euro

54 316 658

62 331 896

73 649 947

82 902 548

91 775 014

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8 015 238

11 318 051

9 252 601

8 872 466

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,8

18,2

12,6

10,7

Finansiālā bilance, euro

2 498 845

489 724

-4 806 662

2 208 795

2 406 251

Naudas līdzekļi

-2 498 845

-489 724

4 806 662

-2 208 795

-2 406 251

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

-2 498 845

-489 724

4 806 662

-2 208 795

-2 406 251

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

890

11 318 941

11 318 051

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

901 052

901 052

Prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” īstenošana (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts), saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta programmas 04.00.00 “Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai”, tai skaitā:

1. apakšpasākuma “Ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un pensiju apmēru pārskatīšanu saistītie pakalpojumi” īstenošana 891 230 euro apmērā, tai skaitā:

- slimības pabalsta (maksimālā izmaksas apmērā) izmaksām 151 632 euro apmērā, nodrošinot 41 pabalsta saņēmējam vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 308,20 euro (no 1 532,66  euro līdz 1 840,86 euro);

- minimālās atlīdzības par darbspēju zaudējumu izmaksām 440 508 euro apmērā, nodrošinot 1 339 minimālās atlīdzības saņēmējiem vidēji mēnesī atlīdzības vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 27,42 euro (no 115,63 euro līdz 143,05 euro);

- atlīdzības par darbspēju zaudējumu  (maksimālā izmaksas apmērā) izmaksām 258 617 euro apmērā, nodrošinot 90 atlīdzības saņēmējiem vidēji mēnesī atlīdzības vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 239,46 euro (no 1 573,16 euro līdz 1 812,62 euro);

- pārējo pabalstu – atlīdzības par ārstēšanās izdevumiem (maksimālā izmaksas apmērā) izmaksām 40 473 euro apmērā, nodrošinot 3 pabalsta saņēmējiem vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 1 124,25 euro (no 1 600,75 euro līdz 2 725 euro);

 2. apakšpasākuma “Atbalsts bērniem apgādnieka nāves gadījumā” īstenošana 9 822 euro apmērā minimālās atlīdzības par apgādnieka zaudējumu izmaksām, nodrošinot 26 minimālās atlīdzības saņēmējiem vidēji mēnesī atlīdzības vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 31,48 euro (no 131,52 euro līdz 163 euro)

-

901 052

901 052

Citas izmaiņas

890

10 417 889

10 416 999

1. Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas

-

9 163 877

9 163 877

1.1. Palielinājums slimības pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 108 personām vidēji mēnesī (no 495 personām līdz 603 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 141,85 euro (no 1 396,93 euro līdz 1 538,78 euro)

-

2 836 848

2 836 848

1.2. Palielinājums atlīdzības par darbspēju zaudējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 761 personu vidēji mēnesī (no 10 875 personām līdz 11 636 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 20,85 euro (no 355,17 euro līdz 376,02 euro). Plānoti izdevumi 2020. gada atlīdzību indeksācijai 2021. gadā 1 348 845 euro apmērā.

-

6 154 868

6 154 868

1.3. Palielinājums atlīdzības par apgādnieka zaudējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 personu vidēji mēnesī (no 65 personām līdz 66 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 17,35 euro (no 348,55 euro līdz 365,90 euro). Plānoti izdevumi 2020. gada atlīdzību indeksācijai 2021. gadā 7 595 euro apmērā.

-

17 926

17 926

1.4. Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 129,62 euro (no 1 222,90 euro līdz 1 352,52 euro)

-

6 222

6 222

1.5. Palielinājums pārējo pabalstu  (atlīdzības par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu, pavadoņu apmaksa un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksa) izmaksām saistībā ar pieprasīto pakalpojumu saņēmēju skaita prognozēto palielinājumu par 15 personām vidēji mēnesī (no 522 personām līdz 537 personām) un  pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 15,64 euro (no 253,13 euro līdz 268,77 euro)

-

146 305

146 305

1.6. Palielinājums pārmaksāto VSAOI atmaksām saistībā ar darba negadījumu speciālā budžeta īpatsvara palielināšanos no 1,56% līdz 2,01%

-

1 708

1 708

2. Valsts budžeta transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

890

1 254 012

1 253 122

2.1. Valsts budžeta transferti no darba negadījumu speciālā budžeta uz VSAA speciālo budžetu, t.sk.:

- palielinājums saistībā ar:

- kopējās atskaitījumu summas palielināšanos (474 euro);

- prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana”  īstenošanu (162 euro)  atbilstoši MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punktam;

- pasākuma “Kvalitātes paaugstināšana nozares iestādēs klientiem sniegto pakalpojumu nodrošināšanai” īstenošanu (19 960 euro) atbilstoši MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 22.2.apakšpunktam;

- VSAA informācijas sistēmas (SAIS) pielāgošanu, lai nodrošinātu 11.12.2020. izsludinātajā  likumā “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” un likumā “Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā” paredzētā pasākuma īstenošanu – VSAOI minimālā objekta ieviešanu (8 650 euro);

- darba negadījumu speciālā budžeta īpatsvara palielināšanos no 1,56% līdz 2,01% (89 191 euro);

- samazinājums saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam), (890 euro).

890

118 437

117 547

2.2. Palielinājums darba negadījumu speciālā budžeta izdevumiem VSAOI uz nodarbinātības speciālo budžetu apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras saņem slimības pabalstu, ja šo personu slimības cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, saistībā ar personu, par kurām veicamas VSAOI, skaita prognozēto palielināšanos par 216 personām vidēji mēnesī (no 990 personām līdz 1 206 personām) un VSAOI vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 3,29 euro (no 12,85 euro līdz 16,14 euro)

-

80 946

80 946

2.3. Palielinājums darba negadījumu speciālā budžeta izdevumiem VSAOI uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem slimības pabalstu, ja šo personu slimības cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, un par nestrādājošiem invalīdiem, ja šo personu invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, saistībā ar personu, par kurām veicamas VSAOI, skaita prognozēto palielināšanos par 362 personām vidēji mēnesī (no 4 120 personām līdz 4 482 personām) un VSAOI vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 11,85 euro (no 96,07 euro līdz 107,92 euro)

-

1 054 629

1 054 629

Finansēšana 2021. gada plānā (eiro)

Pasākums

2021. gada plāns

Finansēšana – kopā

4 806 662

t. sk.:

Naudas līdzekļi

4 806 662

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

4 806 662