Apakšprogrammas mērķis:

 1. nodrošināt ienākumu kompensāciju, iestājoties nelaimes gadījumam darbā vai arodslimībai, un citus pasākumus, veicinot indivīdu ātrāku un pēc iespējas kvalitatīvāku atgriešanos darba tirgū pēc darbnespējas perioda;
 2. paplašināt sabiedrības zināšanas un paaugstināt sabiedrības informētības līmeni par darba aizsardzības jautājumiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt 2021. gada oktobrī veiktās atlīdzību indeksācijas izmaksas 2022. gadā, kā arī atlīdzību indeksāciju 2022. gada oktobrī;
 2. nodrošināt slimības pabalstu izmaksas apdrošinātām personām, ja pārejošas darba nespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība (pabalsta vidējais apmērs 1 822,18 euro mēnesī, 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par laiku no darba nespējas 11. dienas (arodslimības gadījumā slimības pabalstu izmaksā sākot ar dienu, kad konstatēta arodslimība), bet ne ilgāku par 26 nedēļām, ja darba nespēja ir nepārtraukta, vai nav ilgāka par 52 nedēļām triju gadu periodā, ja darba nespēja atkārtojas ar pārtraukumiem;
 3. nodrošināt atlīdzību par darbspēju zaudējumu izmaksas (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 404,30 euro, kas ir atkarīgs no saņēmēja vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas noteiktā periodā un darbspēju zaudējuma pakāpes procentos), tai skaitā nodrošinot atlīdzību izmaksas minimālā apmērā personām ar I invaliditātes grupu 217,60 euro mēnesī, personām ar II invaliditātes grupu 190,40 euro mēnesī un personām ar III invaliditātes grupu 136 euro mēnesī;
 4. nodrošināt atlīdzību par apgādnieka zaudējumu izmaksas (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 393,67 euro, kas ir atkarīgs no apgādnieka vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas noteiktā periodā un apgādībā bijušo personu skaita), tai skaitā nodrošinot atlīdzību izmaksas minimālā apmērā bērniem līdz 7 gadu vecumam 136 euro mēnesī un bērniem no 7 gadu vecuma 163 euro mēnesī;
 5. nodrošināt apbedīšanas pabalstu izmaksas darba negadījumā cietušās personas apbedīšanai divkāršas mēneša vidējās apdrošināšanas atlīdzības apmērā (pabalsta apmērs 1 495,32 euro vidēji mēnesī);
 6. nodrošināt atlīdzību par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu izmaksām, pavadoņu pakalpojumu apmaksu un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksu;
 7. nodrošināt ES pensiju shēmas dalībnieka Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrātā pensijas kapitāla un obligāto iemaksu nodošanu ES pensiju shēmai;
 8. nodrošināt preventīvos pasākumus nelaimes gadījumu darbā un arodslimību novēršanai;
 9. nodrošināt iemaksu veikšanu valsts pensiju speciālajā budžetā pensiju apdrošināšanai 20% apmērā no slimības pabalsta, ja šo personu slimības cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, un no atlīdzības par darbspēju zaudējumu, kuru saņem nestrādājošas personas ar invaliditāti, ja šo personu invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība;
 10. nodrošināt iemaksu veikšanu nodarbinātības speciālajā budžetā apdrošināšanai bezdarba gadījumam Ministru kabineta noteiktā apmērā no slimības pabalsta, ja šo personu pārejošas darbnespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība;
 11. nodrošināt transferta pārskaitījumu uz VSAA speciālo budžetu darba negadījumu speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: VSAA.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta ienākumu kompensācija, ja ciests nelaimes gadījumā darbā vai iegūta arodslimība, sekmējot ātrāku un kvalitatīvāku atgriešanos darba tirgū pēc darbnespējas perioda

Slimības pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

494

603

550

600

630

Atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

10 867

11 636

12 565

13 380

14 184

Atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

53

66

57

59

61

Apbedīšanas pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

5

4

5

5

5

Pārējo pabalstu saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

488

537

553

570

587

Īstenoti pasākumi sabiedrības zināšanu un informētības uzlabošanai, lai mazinātu risku ciest nelaimes gadījumā darbā vai iegūt arodslimību

Informatīvi semināri (skaits)

49

45

50

50

50

Informatīvi materiāli darba aizsardzības jomā, t.sk.:

 

 

 

 

 

 bukleti un brošūras (skaits)

5

3

3

3

3

 plakāti (skaits)

26

10

10

10

10

videosižeti/ videofilmas (skaits)

5

5

5

5

5

Informatīvās kampaņas (skaits)1

-

1

1

1

1

 

Piezīmes.

1 Rezultatīvajam rādītājam 2020. gadā tika plānota vērtība “1”, bet saistībā ar Covid-19 ārkārtas situācijas iestāšanos, kā arī augstos riskus izplatībai, 2020. gadā informatīvā NAPO kampaņa skolās netika realizēta.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie ieņēmumi, euro

60 068 947

68 843 285

79 114 559

91 390 266

105 938 117

Kopējie izdevumi, euro

62 049 351

73 649 947

82 938 618

93 835 973

104 965 323

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11 600 596

9 288 671

10 897 355

11 129 350

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18,7

12,6

13,1

11,9

Finansiālā bilance, euro

-1 980 404

-4 806 662

-3 824 059

-2 445 707

972 794

Naudas līdzekļi

1 980 404

4 806 662

3 824 059

2 445 707

-972 794

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

1 980 404

4 806 662

3 824 059

2 445 707

-972 794

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 242 627

10 531 298

9 288 671

t. sk.:

Citas izmaiņas

1 242 627

10 531 298

9 288 671

1. Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas

1 201 425

9 852 322

8 650 897

1.1.  Slimības pabalsts, t.sk.:

- palielinājums  izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 262,44 euro (no 1 559,74 euro līdz 1 822,18 euro);

- samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 53 personām vidēji mēnesī (no 603 personām līdz 550 personām).

1 158 909

1 899 083

740 174

1.2. Palielinājums atlīdzības par darbspēju zaudējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 929 personām vidēji mēnesī (no 11 636 personām līdz 12 565 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 23,28 euro (no 381,02 euro līdz 404,30 euro). Plānoti izdevumi 2021. gada atlīdzību indeksācijai 2022. gadā 2 012 913 euro apmērā un atlīdzību indeksācijai 2022. gada 1. oktobrī 318 508 euro

-

7 757 979

7 757 979

1.3. Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu, t.sk.:

- palielinājums  izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 15,37 euro (no 378,30 euro līdz 393,67 euro). Plānoti izdevumi 2021. gada atlīdzību indeksācijai 2022. gadā 8 160 euro apmērā un atlīdzību indeksācijai 2022. gada 1. oktobrī 1 293 euro;

- samazinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 9 personām vidēji mēnesī (no 66 personām līdz 57 personām).

42 516

12 171

-30 345

1.4. Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 personu vidēji mēnesī (no 4 personām līdz 5 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 142,80 euro (no 1 352,52 euro līdz 1 495,32 euro)

-

24 798

24 798

1.5. Palielinājums pārējo pabalstu  (atlīdzības par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu, pavadoņu apmaksa un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksa) izmaksām saistībā ar pieprasīto pakalpojumu saņēmēju skaita prognozēto palielinājumu par 16 personām vidēji mēnesī (no 537 personām līdz 553 personām) un  pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 15,85 euro (no 275,05 euro līdz 290,90 euro)

-

158 025

158 025

1.6. Palielinājums pārmaksāto VSAOI atmaksām saistībā ar darba negadījumu speciālā budžeta īpatsvara palielināšanos no 2,01% līdz 2,08%

-

266

266

2. Valsts budžeta transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

41 202

678 976

637 774

2.1. Palielinājums valsts budžeta transfertam no darba negadījumu speciālā budžeta uz VSAA speciālo budžetu saistībā ar:

- prioritārā pasākuma “Pensiju, pabalstu un atlīdzības piegādes saņēmēja dzīvesvietā samaksas pieauguma kompensēšana” īstenošanu (9 889 euro)  (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts);

- prioritārā pasākuma “Valsts apmaksāto darbnespējas dienu skaita palielināšana” īstenošanu (519 euro) (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts, priekšlikums Nr.113 un Nr.84 2.lasījumam);

- darba negadījumu speciālā budžeta īpatsvara palielināšanos no 2,01% līdz 2,08% (3 334 euro).

-

13 742

13 742

2.2. Samazinājums darba negadījumu speciālā budžeta izdevumiem iemaksām uz nodarbinātības speciālo budžetu apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras saņem slimības pabalstu, ja šo personu slimības cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto samazināšanos par 106 personām vidēji mēnesī (no 1 206 personām līdz 1 100 personām) un iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 1,56 euro (no 16,14 euro līdz 14,58 euro)

41 202

-

-41 202

2.3. Palielinājums darba negadījumu speciālā budžeta izdevumiem iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem slimības pabalstu, ja šo personu slimības cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība un par nestrādājošām personām ar invaliditāti, kuras saņem atlīdzību par darbspēju zaudējumu, ja šo personu slimības cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 256 personām vidēji mēnesī (no 4 482 personām līdz 4 738 personām) un iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 5,86 euro (no 107,92 euro līdz 113,78 euro)

-

665 234

665 234

Finansēšana 2022. gada plānā

Euro

Pasākums

2022. gada plāns

Finansēšana – kopā

3 824 059

t. sk.:

Naudas līdzekļi

3 824 059

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

3 824 059