Apakšprogrammas mērķis:

  • sekmēt sabiedrības drošību un noziedzības novēršanu valstī, nodrošinot sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju.

Galvenās aktivitātes:

  1. izlīguma īstenošana kriminālprocesā;
  2. izvērtēšanas ziņojumu sniegšana par probācijas klientu;
  3. probācijas programmu īstenošana;
  4. kriminālsoda – piespiedu darbs izpildes organizēšana;
  5. papildsoda – piespiedu darbs izpildes organizēšana;
  6. audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa– sabiedriskais darbs - izpildes organizēšana;
  7. nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzība;
  8. nosacīti notiesāto un nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto personu uzraudzība, tai skaitā ar elektronisko uzraudzību;
  9. papildsoda – probācijas uzraudzība izpilde.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts probācijas dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gada (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta brīvības atņemšanai alternatīvo sodu un kriminālsodam alternatīvu pasākumu izpilde

Probācijas klientu skaits, kuriem nodro­šināta uzraudzība1

5353

5800

6700

6700

6700

Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta elektroniskā uzraudzība

113

120

120

120

120

Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta papildsoda – probācijas uzraudzība – izpilde

1367

1 500

1700

1900

2100

Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta pamatsoda - piespiedu darbs – izpilde

8887

8 400

8 400

8 400

8400

Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta papildsoda – piespiedu darbs - izpilde

2

5

5

5

5

Probācijas klientu skaits, kuriem orga­nizēta audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpilde

45

40

40

40

40

Īstenoto izlīgumu kriminālprocesā skaits

1491

1 350

1 450

1500

1500

Nodrošināti pasākumi kriminālsoda un tā alternatīvu noteikšanas individualizācijai

Izvērtēšanas ziņojumu sastādīšanas pieprasījumu skaits

1037

1 100

1 500

1600

1600

Sabiedrībā izciešamo sodu izpilde ir vērsta uz soda izpildes mērķa sasniegšanu

Probācijas klientu skaits, kuriem attiecīgajā periodā tiek nodrošinātas probācijas programmas un notiesāto skaits, kuriem VPD darbinieki brīvības atņemšanas iestādē īsteno sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas programmas

518

600

650

700

700

Probācijas programmas pabeigušo probācijas klientu īpatsvars (%) no tajās iesaistīto skaita

77,8

70,0

70,0

70,0

70,0

Tiesai nosūtīto iesnie­gumu īpatsvars (%) par piespiedu darba aizstā­šanu ar citu sodu no ko­pējā probācijas klientu skaita, kuriem nodro­šināta piespiedu darba izpilde

8,52

9,0

9,0

9,0

9,0

Tiesai nosūtīto iesniegu­mu īpatsvars (%) par uzraudzības aizstāšanu ar reālu sodu, vai atliku­šā soda daļas izpildi no kopējā probācijas klientu skaita, kuriem nodrošināta uzraudzība

3,4

4,5

4,5

4,5

4,5

Nodrošināts Valsts probācijas dienesta līdzfinansējums sociālās rehabilitācijas pasākumiem

Probācijas klientu skaits, kuriem attiecīgajā periodā nodrošināta sociālās rehabilitācijas pasākumu līdzfinansēšana

8

10

10

10

10

Nodrošināta sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīva izpilde

Valsts probācijas dienesta nodarbināto mainība (%)

23

18

18

18

17

Piezīmes.

1 No 2020.gada skaitliskajā vērtībā tiek iekļauts arī probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta papildsoda – probācijas uzraudzība – izpilde.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

8328878

8317979

9295331

9295331

9295331

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-10899

977352

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,1

11,7

-

-

Atlīdzība, euro

6736897

6736953

7706041

7706041

7706041

Vidējais amata vietu skaits gadā

400

401

4041

404

404

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) ,euro

1401

1400

1590

1590

1590

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

14355

-

-

-

-

Piezīmes.

1 No apakšprogrammas 04.01.00 Ieslodzījuma vietas ir pārdalītas 3 amata vietas, lai nodrošinātu izvērtēšanas ziņojumu sastādīšanu nepilngadīgajām personām.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

3 075

980 427

977 352

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

977 308

977 308

Valsts probācijas dienesta nodarbināto atlīdzības pieaugums

-

891241

891241

Izvērtēšanas ziņojuma sastādīšana nepilngadīgajām personām

-

86067

86067

Ilgtermiņa saistības

3075

3119

44

Palielināti izdevumi iemaksu veikšanai Eiropas probācijas konfederācijā

3075

3119

44