Apakšprogrammas mērķis:

  • sekmēt sabiedrības drošību un noziedzības novēršanu valstī, nodrošinot sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju.

Galvenās aktivitātes:

  1. izlīguma īstenošana kriminālprocesā;
  2. izvērtēšanas ziņojumu sniegšana par probācijas klientu;
  3. probācijas programmu īstenošana;
  4. kriminālsoda - piespiedu darbs izpildes organizēšana;
  5. papildsoda - piespiedu darbs izpildes organizēšana;
  6. audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildes organizēšana;
  7. nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzība;
  8. nosacīti notiesāto un nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto personu uzraudzība, tai skaitā ar elektronisko uzraudzību;
  9. papildsoda - probācijas uzraudzība izpilde.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts probācijas dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gada (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta brīvības atņemšanai alternatīvo sodu un kriminālsodam alternatīvu pasākumu izpilde

Probācijas klientu skaits, kuriem nodro­šināta uzraudzība

5 673

6 000

5800

5800

5800

Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta elektroniskā uzraudzība

119

110

120

130

150

Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta papildsoda - probācijas uzraudzība - izpilde

1 106

1 200

1 500

1 800

2100

Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta pamatsoda - piespiedu darbs - izpilde

-

8 400

8 400

8 400

8 400

Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta papildsoda - piespiedu darbs - izpilde

2

5

5

5

5

Probācijas klientu skaits, kuriem orga­nizēta audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpilde

41

40

40

40

40

Īstenoto izlīgumu kriminālprocesā skaits

1 355

1 300

1 350

1 350

1400

Nodrošināti pasākumi kriminālsoda un tā alternatīvu noteikšanas individualizācijai

Izvērtēšanas ziņojumu sastādīšanas pieprasījumu skaits

1 061

1 100

1 100

1 100

1100

Sabiedrībā izciešamo sodu izpilde ir vērsta uz soda izpildes mērķa sasniegšanu

Probācijas klientu skaits, kuriem attiecīgajā periodā tiek nodrošinātas probācijas programmas un notiesāto skaits, kuriem VPD darbinieki brīvības atņemšanas iestādē īsteno sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas programmas

805

550

600

650

700

Probācijas programmas pabeigušo probācijas klientu īpatsvars (%) no tajās iesaistīto skaita

66,71

70,0

70,0

70,0

70,0

Tiesai nosūtīto iesnie­gumu īpatsvars (%) par piespiedu darba aizstā­šanu ar citu sodu no ko­pējā probācijas klientu skaita, kuriem nodro­šināta piespiedu darba izpilde

9,9

9,0

9,0

9,0

9,0

Tiesai nosūtīto iesniegu­mu īpatsvars (%) par uzraudzības aizstāšanu ar reālu sodu, vai atliku­šā soda daļas izpildi no kopējā probācijas klientu skaita, kuriem nodrošināta uzraudzība

3,86

4,5

4,5

4,5

4,5

Nodrošināts Valsts probācijas dienesta līdzfinansējums sociālās rehabilitācijas pasākumiem

Probācijas klientu skaits, kuriem attiecīgajā periodā nodrošināta sociālās rehabilitācijas pasākumu līdzfinansēšana

-

8

10

10

10

Nodrošināta sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīva izpilde

Valsts probācijas dienesta nodarbināto mainība (%)

-

19,0

18,0

17,0

17,0

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

7 219 944

8 379 699

8 317 979

8 317 979

8 317 979

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

1 159 755

-61 720

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

16,1

-0,7

-

-

Atlīdzība, euro

5 667 595

6 736 953

6 736 953

6 736 953

6 736 953

Vidējais amata vietu skaits gadā

380

401

401

401

401

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) ,euro

1 234

1 392

1 400

1 400

1 400

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

38 304

39 982

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

104 920

43 200

-61 720

t. sk.:

Citas izmaiņas

104 920

43 200

-61 720

1. Samazināti izdevumi 2014.gada jaunās politikas iniciatīvai "Sociālās uzvedības korekcijas un probācijas programmu efektīva īstenošana probācijas klientiem"

9 920

-

-9 920

2. Samazināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvai "Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana"

45 000

-

-45 000

3. Samazināti izdevumi, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam" tika novirzīti no apakšprogrammas 04.01.00 „Ieslodzījuma vietas„ saskaņā ar likumprojekta "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" (reģ. Nr. 1039/Lp12)izskatīšanai otrajā lasījumā virzītajiem priekšlikumiem, no 2018.gada 1.februāra Valsts probācijas dienests varētu līdzfinansēt probācijas klientiem uzraudzības ietvaros paredzētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

50 000

-

-50 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

43 200

43 200

Līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 04.01.00 “Ieslodzījuma vietas”, lai atbilstoši Valsts probācijas dienesta likuma 10.1.panta pirmajai daļai Valsts probācijas dienests nodrošinātu probācijas klientiem  uzraudzības ietvaros paredzētos rehabilitācijas pakalpojumus

-

43 200

43 200