Apakšprogrammas mērķis:

  • sekmēt sabiedrības drošību un noziedzības novēršanu valstī, nodrošinot sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju.

Galvenās aktivitātes:

  1. izlīguma īstenošana kriminālprocesā;
  2. izvērtēšanas ziņojumu sniegšana par probācijas klientu;
  3. probācijas programmu īstenošana;
  4. kriminālsoda – piespiedu darbs izpildes organizēšana;
  5. papildsoda – piespiedu darbs izpildes organizēšana;
  6. audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs - izpildes organizēšana;
  7. nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzība;
  8. nosacīti notiesāto un nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto personu uzraudzība, tai skaitā ar elektronisko uzraudzību;
  9. papildsoda – probācijas uzraudzība izpilde.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts probācijas dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta brīvības atņemšanai alternatīvo sodu un kriminālsodam alternatīvu pasākumu izpilde

Probācijas klientu skaits, kuriem nodro­šināta uzraudzība

5 941

6 000

6 000

6 000

6000

Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta elektroniskā uzraudzība

80

100

110

120

130

Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta papildsoda – probācijas uzraudzība – izpilde

551

400

1 200

1 500

1 800

Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta pamatsoda - piespiedu darbs – izpilde

-

-

8 400

8 400

8 400

Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta papildsoda – piespiedu darbs - izpilde

5

10

5

5

5

Probācijas klientu skaits, kuriem orga­nizēta audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpilde

49

100

40

40

40

Īstenoto izlīgumu kriminālprocesā skaits

1 264

1 220

1 300

1 300

1 300

Nodrošināti pasākumi kriminālsoda un tā alternatīvu noteikšanas individualizācijai

Izvērtēšanas ziņojumu sastādīšanas pieprasījumu skaits

1 265

1 400

1 100

1 100

1 100

Sabiedrībā izciešamo sodu izpilde ir vērsta uz soda izpildes mērķa sasniegšanu

Probācijas klientu skaits, kuriem attiecīgajā periodā tiek nodrošinātas probācijas programmas un notiesāto skaits, kuriem VPD darbinieki brīvības atņemšanas iestādē īsteno sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas programmas

418

500

550

600

650

Probācijas programmas pabeigušo probācijas klientu īpatsvars (%) no tajās iesaistīto skaita

55,3

70,0

70,0

70,0

70,0

Tiesai nosūtīto iesnie­gumu īpatsvars (%) par piespiedu darba aizstā­šanu ar citu sodu no ko­pējā probācijas klientu skaita, kuriem nodro­šināta piespiedu darba izpilde

10,0

9,0

9,0

9,0

9,0

Tiesai nosūtīto iesniegu­mu īpatsvars (%) par uzraudzības aizstāšanu ar reālu sodu, vai atliku­šā soda daļas izpildi no kopējā probācijas klientu skaita, kuriem nodrošināta uzraudzība

2,6

4,5

4,5

4,5

4,5

Nodrošināts Valsts probācijas dienesta līdzfinansējums sociālās rehabilitācijas pasākumiem

Probācijas klientu skaits, kuriem attiecīgajā periodā nodrošināta sociālās rehabilitācijas pasākumu līdzfinansēšana

-

-

8

10

10

Nodrošināta Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmas uzturēšana un funkcionalitātes pilnveidošana

VPD uzturēto informācijas sistēmu skaits

-

-

1

-

-

Nodrošināta sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīva izpilde

Valsts probācijas dienesta nodarbināto mainība (%)

-

-

19,0

18,0

18,0

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 418 429

7 292 379

8 379 699

8 274 779

8 274 779

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

873 950

1 087 320

-104 920

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13,6

14,9

-1,3

-

Atlīdzība, euro

5 045 269

5 775 367

6 736 953

6 736 953

6 736 953

Vidējais amata vietu skaits gadā

389

396

401*

406

406

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 076

1 213

1 392

1 375

1 375

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

23 541

12 324

39 982

39 982

39 982

* No apakšprogrammas 04.01.00 “Ieslodzījuma vietas” ir pārdalīta 1 amata vieta, elektroniskās uzraudzības centra darbības nodrošināšanai.  

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 030

1 090 350

1 087 320

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

848 588

848 588

Valsts probācijas dienesta nodarbināto atlīdzības pieaugums

-

848 588

848 588

Ilgtermiņa saistības

3 030

3 075

45

Izdevumu izmaiņas iemaksu veikšanai Eiropas probācijas konfederācijā

3 030

3 075

45

Citas izmaiņas

-

238 687

238 687

1. Palielināti izdevumi 2014.gada jaunās politikas iniciatīvai "Sociālās uzvedības korekcijas un probācijas programmu efektīva īstenošana probācijas klientiem", lai nodrošinātu papildsoda – probācijas uzraudzība – īstenošanu (papildu 4 amata vietas)

-

120 160

120 160

2. Palielināti izdevumi 2017.gada jaunās politikas iniciatīvai "Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana" atbilstoši 2016.gada 16.augusta Ministru kabineta sēdē (prot. Nr.40 59.§ 38.punkts) noteiktajam

-

45 000

45 000

3. Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta prot. Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam

-

23 527

23 527

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

50 000

50 000

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 04.01.00 "Ieslodzījuma vietas", lai saskaņā ar likumprojekta "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" (reģ. Nr. 1039/Lp12)izskatīšanai otrajā lasījumā virzītajiem priekšlikumiem, no 2018.gada 1.februāra Valsts probācijas dienests varētu līdzfinansēt probācijas klientiem uzraudzības ietvaros paredzētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

-

50 000

50 000