Apakšprogrammas mērķis:

  • sekmēt sabiedrības drošību un noziedzības novēršanu valstī, nodrošinot sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju.

Galvenās aktivitātes:

  1. izlīguma īstenošana kriminālprocesā;
  2. izvērtēšanas ziņojumu sniegšana par probācijas klientu;
  3. probācijas programmu īstenošana;
  4. kriminālsoda – piespiedu darbs izpildes organizēšana;
  5. papildsoda – piespiedu darbs izpildes organizēšana;
  6. audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs - izpildes organizēšana;
  7. nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzība;
  8. nosacīti notiesāto un nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto personu uzraudzība, tai skaitā ar elektronisko uzraudzību;
  9. papildsoda – probācijas uzraudzība izpilde.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts probācijas dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta brīvības atņemšanai alternatīvo sodu un kriminālsodam alternatīvu pasākumu izpilde

Probācijas klientu skaits, kuriem nodro­šināta uzraudzība

5 895

6 000

6 000

6 000

6 000

Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta elektroniskā uzraudzība

-

150

100

110

120

Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta papildsoda – probācijas uzraudzība – izpilde

81

140

400

550

700

Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta papildsoda – piespiedu darbs - izpilde

3

10

10

10

10

Probācijas klientu skaits, kuriem orga­nizēta audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpilde

61

120

100

110

120

Īstenoto izlīgumu kriminālprocesā skaits

1 090

1 200

1 220

1 250

1 250

Nodrošināti pasākumi kriminālsoda un tā alternatīvu noteikšanas individualizācijai

Izvērtēšanas ziņojumu sastādīšanas pieprasījumu skaits

1294

1 600

1400

1400

1400

Sabiedrībā izciešamo sodu izpilde ir vērsta uz soda izpildes mērķa sasniegšanu

Probācijas klientu skaits, kuriem attiecīgajā periodā tiek nodrošinātas probācijas programmas un notiesāto skaits, kuriem VPD darbinieki brīvības atņemšanas iestādē īsteno sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas programmas1

461

800

500

600

650

Probācijas programmas pabeigušo probācijas klientu īpatsvars (%) no tajās iesaistīto skaita

66

70,0

70,0

70,0

70,0

Tiesai nosūtīto iesnie­gumu īpatsvars (%) par piespiedu darba aizstā­šanu ar citu sodu no ko­pējā probācijas klientu skaita, kuriem nodro­šināta piespiedu darba izpilde

10,0

9,0

9,0

9,0

9,0

Tiesai nosūtīto iesniegu­mu īpatsvars (%) par uzraudzības aizstāšanu ar reālu sodu, vai atliku­šā soda daļas izpildi no kopējā probācijas klientu skaita, kuriem nodrošināta uzraudzība

2,6

4,5

4,5

4,5

4,5

Nodrošināta Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmas uzturēšana un funkcionalitātes pilnveidošana

VPD uzturēto informācijas sistēmu skaits

-

-

-

1

-

Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam Probācijas programmās gada laikā iesaistīto probācijas klientu skaits”

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 961 495

6 340 156

7 292 379

7 457 539

7 402 619

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

378 661

952 223

165 160

-54 920

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,4

15,0

2,3

-0,7

Atlīdzība, euro

4 713 848

5 045 271

5 775 367

5 864 838

5 864 838

Vidējais amata vietu skaits gadā

378

390

396*

400

400

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 033

1 073

1 213

1 219

1 219

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

26 782

22 923

12 324

12 324

12 324

No apakšprogrammas 03.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” ir pārdalītas 6 amata vietas, lai nodrošinātu jaunās politikas iniciatīvas "Nosacīti pirms termiņa atbrīvotu notiesāto personu elektroniskās uzraudzības nodrošināšana, atlīdzības palielināšana probācijas darbiniekiem" ieviešanu

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

23 460

975 683

952 223

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

850 908

850 908

Palielināti izdevumi nosacīti pirms termiņa atbrīvotu notiesāto personu elektroniskās uzraudzības nodrošināšanai, atlīdzības palielināšanai probācijas darbiniekiem, ievērojot 2016.gada 16.augusta Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.40 59.§ ) nolemto

-

800 000

 

800 000

Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri, ievērojot 2016. gada 18.augusta Ministru kabineta  sēdē (protokola Nr.41 5.§ 22.punkts) nolemto

-

50 908

50 908

Citas izmaiņas

23 460

124 775

101 315

Palielināti izdevumi 2016.gadā uzsāktā neatliekamā pasākuma “Elektroniskās uzraudzības nodrošināšana nosacīti pirms termiņa atbrīvotajām personām” turpināšanai, ievērojot 2015.gada 27.augusta Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.42 3.§ 6.9.2. apakšpunkts) nolemto

-

40 000

40 000

Samazināti izdevumi vienreizējo izdevumu iegādēm, lai nodrošinātu papildus izvērtēšanas ziņojumu sagatavošanu un papildsoda – probācijas uzraudzība – piemērošanas termiņa pagarināšanu no trim līdz pieciem gadiem par nodarījumiem, kas vērsti pret nepilngadīgas personas tikumību un dzimumneaizskaramību, kas piešķirti, izskatot likumprojektu “Par valsts budžetu 2016.gadam” 2.lasījumā.

6 660

-

-6 660

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

16 800

84 775

67 975

Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētu tieslietu resora korporatīvā datu tīkla un balss pārraides tīkla uzturēšanu

16 800

-

-16 800

Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu Microsoft licenču uzturēšanu

-

84 775

84 775