Apakšprogrammas mērķis:

sekmēt sabiedrības drošību un noziedzības novēršanu valstī, nodrošinot sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju.

Galvenās aktivitātes:

  1. izlīguma īstenošana kriminālprocesā;
  2. izvērtēšanas ziņojumu sniegšana par probācijas klientu;
  3. probācijas programmu īstenošana;
  4. kriminālsoda – piespiedu darbs izpildes organizēšana;
  5. papildsoda – piespiedu darbs izpildes organizēšana;
  6. audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs - izpildes organizēšana;
  7. nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzība;
  8. nosacīti notiesāto un nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto personu uzraudzība, tai skaitā ar elektronisko uzraudzību;
  9. papildsoda – probācijas uzraudzība izpilde.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts probācijas dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gada (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

Nodrošināta brīvības atņemšanai alternatīvo sodu un kriminālsodam alternatīvu pasākumu izpilde

Probācijas klienti, kuriem nodro­šināta uzraudzība (skaits)

6 579

6 700

6 700

6 700

 6 700

Probācijas klienti, kuriem nodrošināta elektroniskā uzraudzība (skaits)

94

120

100

110

120 

Probācijas klienti, kuriem nodrošināta papildsoda – probācijas uzraudzība – izpilde (skaits)

1 516

1 700

1 900

2 100

2 100 

Probācijas klienti, kuriem nodrošināta pamatsoda - piespiedu darbs – izpilde (skaits)1

8 186

8 400

-

-

-

Probācijas klienti, kuriem nodrošināta papildsoda – piespiedu darbs – izpilde (skaits)2

4

5

-

-

-

Probācijas klienti, kuriem nodrošināta piespiedu darba izpilde (skaits)3

-

-

8 400

8 400

8 400 

Probācijas klienti, kuriem orga­nizēta audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpilde (skaits)

49

40

40

40

40 

Īstenotie izlīgumi kriminālprocesā (skaits)

1 665

1 450

1 600

1 600

1 600 

Nodrošināti pasākumi kriminālsoda un tā alternatīvu noteikšanas individualizācijai

Izvērtēšanas ziņojumu sastādīšanas pieprasījumi (skaits)

1 304

1 500

1 500

1 600

1 600 

Sabiedrībā izciešamo sodu izpilde ir vērsta uz soda izpildes mērķa sasniegšanu

Probācijas klienti, kuriem attiecīgajā periodā tiek nodrošinātas probācijas programmas un notiesāto skaits, kuriem VPD darbinieki brīvības atņemšanas iestādē īsteno sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas programmas (skaits)

562

650

700

700

700 

Probācijas programmas pabeigušo probācijas klientu īpatsvars  no tajās iesaistīto skaita (%)

74,0

70,0

70,0

70,0

70,0 

Tiesai nosūtīto iesnie­gumu īpatsvars  par piespiedu darba aizstā­šanu ar citu sodu no ko­pējā probācijas klientu skaita, kuriem nodro­šināta piespiedu darba izpilde (%)

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0 

Tiesai nosūtīto iesniegu­mu īpatsvars  par uzraudzības aizstāšanu ar reālu sodu, vai atliku­šā soda daļas izpildi no kopējā probācijas klientu skaita, kuriem nodrošināta uzraudzība (%)

2,4

4,5

4,0

4,0

4,0 

Nodrošināts Valsts probācijas dienesta līdzfinansējums sociālās rehabilitācijas pasākumiem 

Probācijas klienti, kuriem attiecīgajā periodā nodrošināta sociālās rehabilitācijas pasākumu līdzfinansēšana (skaits)

21

10

15

15

15 

Nodrošināta sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīva izpilde 

Valsts probācijas dienesta nodarbināto mainība (%)

27,0

18,0

18,0

17,0

17,0

Piezīmes.
¹Rādītājs no 2021. gada apvienots ar rādītāju “Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta papildsoda – piespiedu darbs – izpilde” un tā nosaukums no 2021. gada “Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta piespiedu darba izpilde”.
² Rādītājs no 2021. gada apvienots ar rādītāju “Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta pamatsoda - piespiedu darbs – izpilde” un tā nosaukums no 2021. gada “Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta piespiedu darba izpilde”.
³Līdz 2020. gadam divi rādītāji – “Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta papildsoda – piespiedu darbs – izpilde” un Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta pamatsoda - piespiedu darbs – izpilde”.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

8 324 379

9 295 331

9 383 373

9 290 873

9 290 873

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

970 952

88 042

-92 500

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,7

0,9

-1,0

-

Atlīdzība, euro

6 736 953

7 706 041

7 674 991

7 674 991

7 674 991

Vidējais amata vietu skaits gadā

401

404

404

404

404

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) ,euro

1 400

1 590

1 583

1 583

1 583

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

908

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

31 050

119 092

88 042

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

119 092

119 092

E-lietas ieviešana tiesvedības procesā

-

92 500

92 500

 Iestāžu izvietošana jaunuzceltajā tieslietu nozares administratīvajā centrā Jēkabpilī

-

26 592

26 592

Citas izmaiņas

31 050

-

-31 050

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

31 050

-

-31 050