Apakšprogrammas mērķis:

sekmēt sabiedrības drošību un noziedzības novēršanu valstī, nodrošinot sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju.

Galvenās aktivitātes:

1)   izlīguma īstenošana kriminālprocesā;

2)   izvērtēšanas ziņojumu sniegšana par probācijas klientu;

3)   probācijas programmu īstenošana;

4)   kriminālsoda – piespiedu darbs izpildes organizēšana;

5)   papildsoda – piespiedu darbs izpildes organizēšana;

6)   audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs - izpildes organizēšana;

7)   nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzība;

8)   nosacīti notiesāto un nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto personu uzraudzība, tai skaitā ar elektronisko uzraudzību;

9)   papildsoda – probācijas uzraudzība izpilde.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts probācijas dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta brīvības atņemšanai alternatīvo sodu un kriminālsodam alternatīvu pasākumu izpilde

Probācijas klienti, kuriem nodro­šināta uzraudzība (skaits)

6 207

6 700

6 300

 6 700

7 100

Probācijas klienti, kuriem nodrošināta elektroniskā uzraudzība (skaits)

92

100

100

100 

100

Probācijas klienti, kuriem nodrošināta papildsoda – probācijas uzraudzība – izpilde (skaits)

1 657

1 900

2 100

2 100 

2 100 

Probācijas klienti, kuriem nodrošināta pamatsoda – probācijas uzraudzība – izpilde (skaits)

-

-

-

400

800

Probācijas klienti, kuriem nodrošināta piespiedu darba izpilde (skaits)1

8 047

8 400

-

-

Probācijas klienti, kuriem nodrošināta kriminālsoda – sabiedriskais darbs -  izpilde (skaits)2

-

-

8 400

8 000

8 000

Probācijas klienti, kuriem orga­nizēta audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpilde (skaits)

55

40

40

40 

40

Īstenotie izlīgumi kriminālprocesā (skaits)

1 384

1 600

1 400

1 400 

1 400

Nodrošināti pasākumi kriminālsoda un tā alternatīvu noteikšanas individualizācijai

Izvērtēšanas ziņojumu sastādīšanas pieprasījumi (skaits)

1 150

 

1 500

1 200

1 200 

1 200

Sabiedrībā izciešamo sodu izpilde ir vērsta uz soda izpildes mērķa sasniegšanu

Probācijas klienti, kuriem attiecīgajā periodā tiek nodrošinātas probācijas programmas un notiesāto skaits, kuriem Valsts probācijas dienesta darbinieki brīvības atņemšanas iestādē īsteno sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas programmas (skaits)

336

700

300

500 

700

Probācijas programmas pabeigušo probācijas klientu īpatsvars  no tajās iesaistīto skaita (%)

79,0

70,0

70,0

70,0 

70,0

Tiesai nosūtīto iesnie­gumu īpatsvars  par piespiedu darba aizstā­šanu ar citu sodu no ko­pējā probācijas klientu skaita, kuriem nodro­šināta piespiedu darba izpilde (%)

8,0

9,0

8,0

8,0 

8,0

Tiesai nosūtīto iesniegu­mu īpatsvars  par uzraudzības aizstāšanu ar reālu sodu, vai atliku­šā soda daļas izpildi no kopējā probācijas klientu skaita, kuriem nodrošināta uzraudzība (%)

1,4

4,0

2,0

2,0 

2,0

Nodrošināts Valsts probācijas dienesta līdzfinansējums sociālās rehabilitācijas pasākumiem 

Probācijas klienti, kuriem attiecīgajā periodā nodrošināta sociālās rehabilitācijas pasākumu līdzfinansēšana (skaits)

26

15

20

20 

20

Nodrošināta sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīva izpilde 

Valsts probācijas dienesta nodarbināto mainība (%)

21,0

18,0

17,0

17,0

17,0

Piezīmes.

¹ Rādītāja nosaukums līdz 2021. gadam “Probācijas klienti, kuriem nodrošināta piespiedu darba izpilde (skaits)”. Līdz 2020. gadam divi rādītāji – “Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta papildsoda – piespiedu darbs – izpilde” un Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta pamatsoda – piespiedu darbs – izpilde”.

2 Rādītāja nosaukums no 2022. gada “Probācijas klienti, kuriem nodrošināta kriminālsoda – sabiedriskais darbs - izpilde (skaits)”; no 2022. gada 1.janvāra stājas spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz terminu “piespiedu darbs” aizstāt ar terminu “sabiedriskais darbs”.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9 293 004

9 383 373

11 190 503

11 190 503

11 190 503

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

90 369

1 807 130

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,0

19,3

-

-

Atlīdzība, euro

7 706 041

7 674 991

9 456 278

9 456 278

9 456 278

Vidējais amata vietu skaits gadā

404

404

4191

419

419

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) ,euro

1 588

1 583

1 881

1 881

1 881

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

5 950

-

-

-

-

Piezīmes.

1 Saistībā ar Valsts probācijas dienesta grāmatvedības funkcijas nodošanu Tiesu administrācijai uz apakšprogrammu 03.01.00 “Tiesu administrēšana” pārdalītas 3 amata vietas un samazinātas 2 amata vietas. No programmas 07.00.00 “Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana” ir pārdalītas 20 amata vietas, lai nodrošinātu Valsts probācijas dienesta nodarbināto amatu grupām, kuru darbs ir saistīts ar īpašu risku, atbilstoši Darba likuma 131. panta trešajai daļai, varētu veikt pāreju uz saīsināto darba laiku – septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

174 286

1 981 416

1 807 130

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 938 123

1 938 123

Valsts probācijas dienesta nodarbināto, kuru darbs ir saistīts ar īpašu risku, aizsardzība

-

514 534

514 534

Valsts probācijas dienesta nodarbināto atlīdzības pieaugums

-

1 397 425

1 397 425

Ēku Kalpaka bulvārī 6, Rīgā un Cēsu ielā 28, Limbažos pārbūves, telpu pielāgošanas un citu saistīto izdevumu segšanai Prokuratūras un Tieslietu ministrijas (Valsts probācijas dienesta) vajadzībām  (t.sk. ilgtermiņa saistības ēkas Cēsu ielā 28, Limbažos telpu nomas maksas starpības izdevumu segšanai 25 164 euro)

-

26 164

26 164

Citas izmaiņas

174 286

43 293

-130 993

Samazināti izdevumi 2021. gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “E-lietas ieviešana tiesvedības procesā”

92 500

-

-92 500

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu nomas maksu pieauguma segšanu (MK 24.08.2021 prot. Nr.57 52.§ 18.p., pārdale no FM resora)

-

43 293

43 293

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

81 786

-

-81 786

Iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 03.01.00 “Tiesu administrēšana”, lai nodrošinātu trīs amata vietu un ar to uzturēšanu saistīto izdevumu pārdali Tiesu administrācijai saistībā ar Valsts probācijas dienesta grāmatvedības funkcijas pārņemšanu.

81 786

-

-81 786