Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt ienākumu kompensāciju slimības, maternitātes, paternitātes, invaliditātes, bērna vecumā līdz pusotram gadam kopšanas gadījumā un pabalstu apdrošinātās personas vai tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt 2019.gada oktobrī veiktās pensiju un piemaksas pie invaliditātes pensijas apmēra par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, indeksācijas izmaksas 2020.gadā, kā arī plānoto pensiju, tai skaitā piemaksas pie invaliditātes pensijas, indeksāciju 2020.gada oktobrī;
 2. nodrošināt slimības pabalstu vispārējā saslimšanas gadījumā izmaksas 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par laiku no darba nespējas 11.dienas līdz darbspēju atgūšanas dienai, bet ne ilgāku par 26 nedēļām, ja darba nespēja ir nepārtraukta, vai nav ilgāka par 52 nedēļām triju gadu periodā, ja darba nespēja atkārtojas ar pārtraukumiem, (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 987,96 euro);
 3. nodrošināt invaliditātes pensiju izmaksas atkarībā no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas un apdrošināšanas stāža ilguma un invaliditātes smaguma pakāpes (pensijas vidējais apmērs mēnesī 207,05 euro, tai skaitā piemaksu, kas laika periodā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim piešķirta pie invaliditātes pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, izmaksas (piemaksas vidējais apmērs mēnesī 12,39 euro). Ar 2012.gada 1.janvāri piemaksas piešķiršana ir pārtraukta. Piešķirot invaliditātes pensiju no jauna, piemaksa, kas bija piešķirta līdz pensijas piešķiršanai no jauna, saglabājas. Ar 2014.gadu piemaksas tiek finansētas no valsts pamatbudžeta, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā saņemot transferta ieņēmumus no valsts pamatbudžeta un piemaksu izmaksājot kopā ar invaliditātes pensiju;
 4. nodrošināt pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksas – ar speciālu lēmumu piešķirta invaliditātes pensija Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam (pensijas vidējais apmērs mēnesī 86,50 euro);
 5. nodrošināt maternitātes pabalstu izmaksas, 80% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 3241,81 euro);
 6. nodrošināt paternitātes pabalstu izmaksas, 80% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 393,84 euro);
 7. nodrošināt vecāku pabalsta izmaksas (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 439,22 euro), piemērojot nosacījumus:
  • pabalsta saņēmējam, kurš atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, ir tiesības izvēlēties, vai saņemt vecāku pabalstu līdz bērna 1 gada vecumam – 60% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas, vai līdz bērna 1,5 gadu vecumam – 43,75% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas;
  • pabalsta saņēmējam, kurš ir nodarbināts bērna kopšanas laikā, bet neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, ir tiesības saņemt pabalstu 30% no piešķirtā vecāku pabalsta apmēra;
 8. nodrošināt darbā nodarītā kaitējuma atlīdzību izmaksas, ja konstatēts fakts, ka darba devējs, kurš atbildīgs par darbā nodarīto kaitējumu, vairs nav nosakāms (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 113,04 euro, kas atkarīgs no invaliditātes smaguma pakāpes (invaliditātes grupas) un aprēķinātā invaliditātes pensijas apmēra);
 9. nodrošināt apbedīšanas pabalstu izmaksas apdrošinātās personas vai viņa apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 1314,76 euro, kas noteikts mirušās personas divkāršas apdrošināšanas iemaksu algas apmērā, bet ne mazāk par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, kas noteikta likumā paredzētajā kārtībā, vai trīskāršā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā);
 10. nodrošināt pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, kas arī ir pensijas saņēmējs, 12 mēnešus pabalstu 50 procentu apmērā no mirušā laulātā pensijas, ieskaitot pie tās piešķirto piemaksu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 145,01 euro);
 11. nodrošināt kaitējuma atlīdzību Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām, kurām noteikta invaliditāte, izmaksas (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 265,09 euro, kas atkarīgs no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī un dalībniekam noteiktā darbspēju zaudējuma pakāpes (procentos);
 12. nodrošināt Eiropas Savienības pensiju shēmas dalībnieka Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrātā pensijas kapitāla un obligāto iemaksu nodošanu Eiropas Savienības pensiju shēmai;
 13. nodrošināt iemaksu veikšanu valsts pensiju speciālajā budžetā pensiju apdrošināšanai 20% apmērā no slimības, paternitātes un maternitātes pabalsta, par nestrādājošām personām ar invaliditāti 20% apmērā no iepriekšējā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas 50 procentiem un par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu, 20% apmērā no 171 euro;
 14. nodrošināt iemaksu veikšanu nodarbinātības speciālajā budžetā bezdarba apdrošināšanai Ministru kabineta noteiktajā apmērā atbilstoši obligāto iemaksu likmes sadalījumam pa sociālās apdrošināšanas veidiem no slimības, maternitātes un paternitātes pabalsta un no 171 euro par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu;
 15. nodrošināt iemaksu veikšanu invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā invaliditātes apdrošināšanai Ministru kabineta noteiktajā apmērā atbilstoši obligāto iemaksu likmes sadalījumam pa sociālās apdrošināšanas veidiem no maternitātes un paternitātes pabalsta un no 171 euro par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu;
 16. nodrošināt transferta pārskaitījumu uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta ienākumu kompensācija, ja iegūta invaliditāte, iestājusies darba nespēja, pirmsdzemdību, pēcdzemdību un bērna kopšanas atvaļinājumā laikā (saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)) 1

Slimības pabalsts

16 082

16 872

17 378

17 899

18 436

Invaliditātes pensija

72 421

73 812

73 899

74 648

75 405

Pensija saskaņā ar speciāliem lēmumiem (pensija Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekam)

1 574

1 449

1 288

1 165

1 054

Maternitātes pabalsts

1 402

1 402

1 380

1 380

1 380

Paternitātes pabalsts

855

872

887

913

941

Vecāku pabalsts

22 959

22 544

21 068

21 021

21 040

Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība

1 002

1 010

1 015

1 020

1 020

Apbedīšanas pabalsts

190

207

218

230

242

Pabalsts invaliditātes pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam

26

195

360

360

360

Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām

2 406

2 504

2 479

2 515

2 552

Piezīmes.

1Rādītāja nosaukums ar 2020.gadu redakcionāli precizēts (būtība nemainās).

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie ieņēmumi, euro

649 802 680

664 045 781

718363 108

770004 228

821745 589

Kopējie izdevumi, euro

597 393 361

655 899 076

712302 529

766907 905

825147 142

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

58 505 715

56403 453

54605 376

58239 237

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,8

8,6

7,7

7,6

Finansiālā bilance, euro

52 409 319

8 146 705

6060 579

3096 323

-3401 553

Naudas līdzekļi

-52 409 319

-8 146 705

- 6060 579

-3096 323

3401 553

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

-52 409 319

-8 146 705

-6060 579

-3096 323

3401 553

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019.gadu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

15590 986

71994 439

56403 453

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

3976 831

3976 831

Prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu līmeņa palielināšanai” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punktam, tai skaitā:

- invaliditātes pensijas izmaksām 3877 635 euro, nodrošinot 33000 minimālās invaliditātes pensijas saņēmējiem vidēji mēnesī pensijas vidējā apmēra (bez piemaksas) mēnesī palielināšanos par 9,79 euro (no 80,45 euro līdz 90,24 euro);

- darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības izmaksām 88 666 euro, nodrošinot 465 minimālās darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības saņēmējiem vidēji mēnesī atlīdzības vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 15,89 euro (no 61,08 euro līdz 76,97 euro);

- pabalsta pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksām 10530 euro, nodrošinot 130 pabalsta pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam saņēmējiem vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra (bez piemaksas) mēnesī palielināšanos par 6,75 euro (no 40,23 euro līdz 46,98 euro).

-

3976 831

3976 831

Citas izmaiņas

15590 986

68017 608

52426 622

1. Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas

8908 315

53572 671

44664 356

1.1. Palielinājums invaliditātes pensijas izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 87 personām vidēji mēnesī (no 73 812 personām līdz 73 899 personām) un pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 10,95 euro (no 191,73 euro līdz 202,68 euro). Plānoti izdevumi 2019.gada pensiju indeksācijai 2020.gadā 11359 754 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2020.gada 1.oktobrī 2277 088 euro apmērā, tai skaitā izdevumi 2019.gada piemaksu pie invaliditātes pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, indeksācijai 2020.gadā 276 094 euro apmērā un piemaksu pie invaliditātes pensijas indeksācijai 2020.gada 1.oktobrī 53 684 euro apmērā.

-

9908 961

9908 961

1.2. Samazinājums pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 1,35 euro (no 87,85 euro līdz 86,50 euro) un pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 161 personu vidēji mēnesī (no 1 449 personām līdz 1 288 personām). Plānoti izdevumi 2019.gada pensiju indeksācijai 2020.gadā 87 790 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2020.gada 1.oktobrī 17 842 euro apmērā.

190 511

-

-190 511

1.3. Palielinājums slimības pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 506 personām vidēji mēnesī (no 16 872 personām līdz 17 378 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 115,91 euro (no 872,05 euro līdz 987,96 euro)

-

29467 238

29467 238

1.4. Maternitātes pabalsts, t.sk.:

- palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 210,86 euro (no 3030,95 euro līdz 3241,81 euro);

- samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 22 personām vidēji mēnesī (no 1 402 personām līdz 1 380 personām).

855 838

3547 589

2691 751

1.5. Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 43,49 euro (no 1271,27 euro līdz 1314,76 euro) un pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 11 personām vidēji mēnesī (no 207 personām līdz 218 personām)

-

281 577

281 577

1.6. Samazinājums kaitējuma atlīdzības Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 25 personām vidēji mēnesī (no 2 504 personām līdz 2 479 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,10 euro (no 265,19 euro līdz 265,09 euro)

82 532

-

- 82 532

1.7. Palielinājums paternitātes pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 25,89 euro (no 367,95 euro līdz 393,84 euro) un pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 15 personām vidēji mēnesī (no 872 personām līdz 887 personām)

-

341 804

341 804

1.8. Palielinājums darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 4,00 euro (no 101,76 euro līdz 105,76 euro) un atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 5 personām vidēji mēnesī (no 1010 personām līdz 1015 personām)

-

54 826

54 826

1.9. Vecāku pabalsts, t.sk.:

- palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 35,70 euro (no 403,52 euro līdz 439,22 euro);

- samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 1 476 personām vidēji mēnesī (no 22 544 personām līdz 21 068 personām), t.sk., lai nodrošinātu prioritārā pasākuma “Pensiju, pabalstu un atlīdzības piegādes saņēmēja dzīvesvietā samaksas pieauguma kompensēšana” īstenošanu (2053 413 euro) atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 19.2.apakšpunktam.

7779 434

9657 858

1878 424

1.10. Palielinājums pabalsta pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 165 personām vidēji mēnesī (no 195 personām līdz 360 personām) un saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 4,50 euro (no 138,07 euro līdz 142,57 euro)

-

292 818

292 818

1.11. Palielinājums Eiropas Savienības pensiju shēmai pārskaitītajam pensijas kapitālam un obligāto iemaksu nodošanai citai dalībvalstij, ņemot vērā 2019.gada izpildes tendenci

-

20 000

20 000

2. Valsts budžeta transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

6682 671

14444 937

7762 266

2.1. Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumi iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņem vecāku pabalstu, par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu, un invalīdiem, kuri nav reģistrēti kā darba ņēmēji vai nav obligāti sociāli apdrošināti kā pašnodarbinātie, t.sk.:

- palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 9,98 euro (no 91,59 euro līdz 101,57 euro);

- samazinājums saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto samazināšanos par 4 908 personām vidēji mēnesī (no 109 748 personām līdz 104 840 personām).

5982 259

13142 492

7160 233

2.2. Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumi iemaksām uz nodarbinātības speciālo budžetu apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu, un par personām, kuras kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņem vecāku pabalstu, t.sk.:

- palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,69 euro (no 6,60 euro līdz 7,29 euro);

- samazinājums saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto samazināšanos par 2 908 personām vidēji mēnesī (no 64 748 personām līdz 61 840 personām).

254 527

538 153

283 626

2.3. Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumi iemaksām invaliditātes apdrošināšanai par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu, un par personām, kuras kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņem vecāku pabalstu, t.sk.:

- palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 1,19 euro (no 7,71 euro līdz 8,90 euro);

- samazinājums saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto samazināšanos par 4173 personām vidēji mēnesī (no 22 568 personām līdz 18 395 personām).

445 885

323 905

-121 980

2.4. Palielinājums valsts budžeta transfertam no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu saistībā ar kopējās atskaitījumu summas palielināšanos, t.sk.:

- saistībā ar prioritārā pasākuma “Pensiju, pabalstu un atlīdzības piegādes saņēmēja dzīvesvietā samaksas pieauguma kompensēšana” īstenošanas nodrošināšanu (435 118 euro) atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 19.2.apakšpunktam;

- saistībā ar prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanas nodrošināšanu (601 euro) atbilstoši priekšlikumam Nr.100 un Nr.54 2.lasījumam.

-

440 387

440 387

 

Finansēšana 2020.gada plānā

Pasākums

2020. gada plāns

Finansēšana – kopā

-6060 579

t. sk.:

Naudas līdzekļi

-6060 579

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

-6060 579