Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt ienākumu kompensāciju slimības, maternitātes, paternitātes, invaliditātes, bērna vecumā līdz pusotram gadam kopšanas gadījumā un pabalstu apdrošinātās personas vai tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt 2018.gada oktobrī veiktās pensiju indeksācijas izmaksas 2019.gadā, kā arī plānoto pensiju, tai skaitā piemaksas pie invaliditātes pensijām par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, indeksāciju 2019.gada oktobrī;
 2. nodrošināt slimības pabalstu vispārējā saslimšanas gadījumā izmaksas 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par laiku no darba nespējas 11.dienas līdz darbspēju atgūšanas dienai, bet ne ilgāku par 26 nedēļām, ja darba nespēja ir nepārtraukta, vai nav ilgāka par 52 nedēļām triju gadu periodā, ja darba nespēja atkārtojas ar pārtraukumiem, (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 872,05 euro);
 3. nodrošināt invaliditātes pensiju izmaksas atkarībā no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas un apdrošināšanas stāža ilguma un invaliditātes smaguma pakāpes (pensijas vidējais apmērs mēnesī 191,73 euro, tai skaitā piemaksu, kas laika periodā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim piešķirta pie invaliditātes pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, izmaksas (piemaksas vidējais apmērs mēnesī 12,16 euro). Ar 2012.gada 1.janvāri piemaksas piešķiršana ir pārtraukta. Piešķirot invaliditātes pensiju no jauna, piemaksa, kas bija piešķirta līdz pensijas piešķiršanai no jauna, saglabājas. Ar 2014.gadu piemaksas tiek finansētas no valsts pamatbudžeta, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā saņemot transferta ieņēmumus no valsts pamatbudžeta un piemaksu izmaksājot kopā ar invaliditātes pensiju;
 4. nodrošināt pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksas – ar speciālu lēmumu piešķirta invaliditātes pensija Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam (pensijas vidējais apmērs mēnesī 87,85 euro);
 5. nodrošināt maternitātes pabalstu izmaksas, 80% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 3 030,95 euro);
 6. nodrošināt paternitātes pabalstu izmaksas, 80% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 367,95 euro);
 7. nodrošināt vecāku pabalsta izmaksas (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 403,52 euro), piemērojot nosacījumus:
  • pabalsta saņēmējam, kurš atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā ir tiesības izvēlēties, vai saņemt vecāku pabalstu līdz bērna 1 gada vecumam – 60% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas, vai līdz bērna 1,5 gadu vecumam – 43,75% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas;
  • pabalsta saņēmējs, kurš ir nodarbināts bērna kopšanas laikā, bet neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, ir tiesības saņemt pabalstu 30% no piešķirtā vecāku pabalsta apmēra;
 8. nodrošināt darbā nodarītā kaitējuma atlīdzību izmaksas, ja konstatēts fakts, ka darba devējs, kurš atbildīgs par darbā nodarīto kaitējumu, vairs nav nosakāms (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 101,76 euro, kas atkarīgs no invaliditātes smaguma pakāpes (invaliditātes grupas) un aprēķinātā invaliditātes pensijas apmēra);
 9. nodrošināt apbedīšanas pabalstu izmaksas apdrošinātās personas vai viņa apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 1 271,27 euro, kas noteikts mirušās personas divkāršas apdrošināšanas iemaksu algas apmērā, bet ne mazāk par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, kas noteikta likumā paredzētajā kārtībā, vai trīskāršā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā);
 10. nodrošināt pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, kas arī ir pensijas saņēmējs, 12 mēnešus pabalstu 50 procentu apmērā no mirušā laulātā pensijas, ieskaitot pie tās piešķirto piemaksu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim. Šī norma attieksies uz gadījumiem, kad pensijas saņēmēja nāve iestājusies pēc 2019.gada 1.janvāra (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 138,07 euro). Ja pensijas saņēmēja nāve ir iestājusies līdz 2018.gada 31.decembrim, nodrošināt vienreizēju pabalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksas (pabalsta apmērs tiek noteikts mirušā laulātā divu mēnešu pensijas apmērā);
 11. nodrošināt kaitējuma atlīdzību Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām, kurām noteikta invaliditāte, izmaksas (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 265,19 euro, kas atkarīgs no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī un dalībniekam noteiktā darbspēju zaudējuma pakāpes (procentos));
 12. nodrošināt iemaksu veikšanu valsts pensiju speciālajā budžetā pensiju apdrošināšanai 20% apmērā no slimības, paternitātes un maternitātes pabalsta, par nestrādājošām personām ar invaliditāti 20% apmērā no iepriekšējā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas 50 procentiem un par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu, 20% apmērā no 171 euro;
 13. nodrošināt iemaksu veikšanu nodarbinātības speciālajā budžetā bezdarba apdrošināšanai Ministru kabineta noteiktajā apmērā atbilstoši obligāto iemaksu likmes sadalījumam pa sociālās apdrošināšanas veidiem no slimības, maternitātes un paternitātes pabalsta un no 171 euro par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu;
 14. nodrošināt iemaksu veikšanu invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā invaliditātes apdrošināšanai Ministru kabineta noteiktajā apmērā atbilstoši obligāto iemaksu likmes sadalījumam pa sociālās apdrošināšanas veidiem no maternitātes un paternitātes pabalsta un no 171 euro par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu;
 15. nodrošināt transferta pārskaitījumu uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta ienākumu kompensācija, ja iegūta invaliditāte, iestājusies darba nespēja, pirmsdzemdību, pēcdzemdību un bērna kopšanas atvaļinājumā laikā

Rezultatīvais rādītājs – saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)

1. Slimības pabalsts

16 019

17 155

16 872

17 306

17 756

2. Invaliditātes pensija

72 022

73 609

73 812

74 928

76 061

3. Pensija saskaņā ar speciāliem lēmumiem (pensija Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekam)

1 730

1 660

1 449

1 363

1 280

4. Maternitātes pabalsts

1 496

1 643

1 402

1 402

1 402

5. Paternitātes pabalsts

914

1 061

872

894

921

6. Vecāku pabalsts

23 565

23 952

22 544

22 500

22 500

7. Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība

1 055

1 215

1 010

1 015

1 020

8. Apbedīšanas pabalsts

183

235

207

218

230

9. Pabalsts invaliditātes pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam

29

30

195

360

360

10. Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām

1 670

1 339

2 504

2 554

2 606

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie ieņēmumi, euro

579 336 532

651 123 265

664 045 781

704 778 981

755 696 088

Kopējie izdevumi, euro

564 787 676

663 613 032

655 899 076

720 004 340

777 417 734

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

98 825 356

-7 713 956

64 105 264

57 413 394

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17,5

-1,2

9,8

8,0

Finansiālā bilance, euro

14 548 856

-12 489 767

8 146 705

-15 225 359

-21 721 646

Naudas līdzekļi

-14 548 856

12 489 767

-8 146 705

15 225 359

21 721 646

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

-14 548 856

12 489 767

-8 146 705

15 225 359

21 721 646

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

33 772 007

26 058 051

-7 713 956

t. sk.:

Citas izmaiņas

33 772 007

26 058 051

-7 713 956

1. Sociālie pabalsti

28 241 362

18 923 945

-9 317 417

1.1. Palielinājums invaliditātes pensijas izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 203 personām vidēji mēnesī (no 73 609 personām līdz 73 812 personām) un pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 9,41 euro (no 182,32 euro līdz 191,73 euro)Plānoti izdevumi 2018.gada pensiju indeksācijai 2019.gadā 8 193 132 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2019.gada 1.oktobrī 2 508 547 euro apmērā, tai skaitā saistībā ar piemaksas pie invaliditātes pensijām par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, indeksēšanu atbilstoši 2018.gada 4.oktobrī  izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” ( 72 007 euro).

-

8 779 515

8 779 515

1.2. Samazinājums pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem  izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 150,04 euro (no 237,89 euro līdz 87,85 euro) un pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 211 personām vidēji mēnesī (no 1 660 personām līdz 1 449 personām).  Plānoti izdevumi 2018.gada pensiju indeksācijai 2019.gadā 79 115 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2019.gada 1.oktobrī 23 981 euro apmērā.

3 211 148

-

-3 211 148

1.3. Samazinājums slimības pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 283 personām vidēji mēnesī (no 17 155 personām līdz 16 872 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 23,08 euro (no 895,13 euro līdz 872,05 euro)

7 713 842

-

-7 713 842

1.4. Maternitātes pabalsts, t.sk.:

- palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 146,35 euro (no 2 884,60 euro līdz 3 030,95 euro);

- samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 241 personu vidēji mēnesī (no 1 643 personām līdz 1 402 personām).

8 765 494

2 885 343

-5 880 151

1.5. Apbedīšanas pabalsts, t.sk.:

- palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 103,81 euro (no 1 167,46 euro līdz 1 271,27 euro);

- samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 28 personām vidēji mēnesī (no 235 personām līdz 207 personām).

427 147

292 745

-134 402

1.6. Palielinājums kaitējuma atlīdzības Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 165 personām vidēji mēnesī (no 1 339 personām līdz 2 504 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 2,89 euro (no 262,30 euro līdz 265,19 euro)

-

3 753 793

3 753 793

1.7. Paternitātes pabalsts, t.sk.:

- palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 36,60 euro (no 331,35 euro līdz 367,95 euro);

- samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 189 personām vidēji mēnesī (no 1 061 personas  līdz 872 personām).

834 511

465 992

-368 519

1.8. Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības, t.sk.:

- palielinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 11,56 euro (no 90,20 euro līdz 101,76 euro);

- samazinājums izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 205 personām vidēji mēnesī (no 1 215  personām  līdz 1 010  personām).

250 330

168 545

-81 785

1.9. Vecāku pabalsts, t.sk.:

- palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 8,02 euro (no 395,50 euro līdz 403,52 euro);

 - samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 1 408 personām vidēji mēnesī (no 23 952 personām  līdz 22 544 personām).

6 817 844

2 304 633

-4 513 211

1.10. Pabalsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam, t.sk.:

- palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 165 personām vidēji mēnesī (no 30 personām  līdz 195 personām), tai skaitā saistībā ar izmaiņām pabalsta piešķiršanas periodā un pabalsta aprēķinā atbilstoši 2018.gada 3.maijā  izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” (132 857 euro);

 - samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 319,71 euro (no 457,78 euro līdz 138,07 euro).

115 096

273 379

158 283

1.11. Samazinājums pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām saistībā ar pārmaksu kopsummas prognozēto samazināšanos, ņemot vērā iepriekšējo periodu izpildes tendenci

105 950

-

-105 950

2. Valsts budžeta transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

5 530 645

7 134 106

1 603 461

2.1. Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumi iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņem vecāku pabalstu, par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu, un invalīdiem, kuri nav reģistrēti kā darba ņēmēji vai nav obligāti sociāli apdrošināti kā pašnodarbinātie, t.sk.:

- palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 4,78 euro (no 86,81 euro līdz 91,59 euro);

- samazinājums saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto samazināšanos par 3 871 personu vidēji mēnesī (no 113 619 personām līdz 109 748 personām).

4 254 723

6 516 486

2 261 763

2.2. Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumi iemaksām uz nodarbinātības speciālo budžetu apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu, un par personām, kuras kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņem vecāku pabalstu, t.sk.:

- palielinājums saistībā  ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 5 793 personām vidēji mēnesī (no 58 955 personām līdz 64 748 personām);

- samazinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,89 euro (no 7,49 euro līdz 6,60 euro).

632 123

458 891

-173 232

2.3. Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumi iemaksām invaliditātes apdrošināšanai par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu, un par personām, kuras kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņem vecāku pabalstu, t.sk.:

- palielinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,47 euro (no 7,24 euro līdz 7,71 euro);

- samazinājums saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto samazināšanos par 5 721 personu vidēji mēnesī (no 28 289 personām līdz 22 568 personām).

529 179

158 729

-370 450

2.4. Samazinājums valsts budžeta transfertam no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu saistībā ar kopējās atskaitījumu summas samazināšanos

114 620

-

-114 620

 

Finansēšana 2019.gada plānā, euro

Pasākums

2019. gada plāns

Finansēšana – kopā

-8 146 705

t. sk.:

Naudas līdzekļi

-8 146 705

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

-8 146 705