Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt ienākumu kompensāciju slimības, maternitātes, paternitātes, invaliditātes, bērna vecumā līdz pusotram gadam kopšanas gadījumā un pabalstu apdrošinātās personas vai tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt 2017.gada oktobrī veiktās pensiju indeksācijas izmaksas 2018.gadā, kā arī plānoto pensiju indeksāciju 2018.gada oktobrī;
 2. nodrošināt slimības pabalstu vispārējā saslimšanas gadījumā izmaksas 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par laiku no darba nespējas 11.dienas līdz darbspēju atgūšanas dienai, bet ne ilgāku par 26 nedēļām, ja darba nespēja ir nepārtraukta, vai nav ilgāka par 52 nedēļām triju gadu periodā, ja darba nespēja atkārtojas ar pārtraukumiem, (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 895,13 euro);
 3. nodrošināt invaliditātes pensiju izmaksas atkarībā no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas un apdrošināšanas stāža ilguma un invaliditātes smaguma pakāpes (pensijas vidējais apmērs mēnesī 182,32 euro, tai skaitā piemaksu, kas laika periodā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim piešķirta pie invaliditātes pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, izmaksas (piemaksas vidējais apmērs mēnesī 12,10 euro). Ar 2012.gada 1.janvāri piemaksas piešķiršana ir pārtraukta. Piešķirot invaliditātes pensiju no jauna, piemaksa, kas bija piešķirta līdz pensijas piešķiršanai no jauna, saglabājas. Ar 2014.gadu piemaksas tiek finansētas no valsts pamatbudžeta, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā saņemot transferta ieņēmumus no valsts pamatbudžeta un piemaksu izmaksājot kopā ar invaliditātes pensiju;
 4. nodrošināt pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksas – ar speciālu lēmumu piešķirta invaliditātes pensija Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam (pensijas vidējais apmērs mēnesī 237,89 euro);
 5. nodrošināt maternitātes pabalstu izmaksas, 80% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 2 884,60 euro);
 6. nodrošināt paternitātes pabalstu izmaksas, 80% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 331,35 euro);
 7. nodrošināt vecāku pabalsta izmaksas (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 395,50 euro), piemērojot nosacījumus:
 • pabalsta saņēmējam, kurš atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā ir tiesības izvēlēties, vai saņemt vecāku pabalstu līdz bērna 1 gada vecumam – 60% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas, vai līdz bērna 1,5 gadu vecumam – 43,75% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas;
 • pabalsta saņēmējs, kurš ir nodarbināts bērna kopšanas laikā, bet neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, ir tiesības saņemt pabalstu 30% no piešķirtā vecāku pabalsta apmēra;
 1. nodrošināt darbā nodarītā kaitējuma atlīdzību izmaksas, ja konstatēts fakts, ka darba devējs, kurš atbildīgs par darbā nodarīto kaitējumu, vairs nav nosakāms (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 90,20 euro, kas atkarīgs no invaliditātes smaguma pakāpes (invaliditātes grupas) un aprēķinātā invaliditātes pensijas apmēra);
 2. nodrošināt apbedīšanas pabalstu izmaksas apdrošinātās personas vai viņa apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 1 167,46 euro, kas noteikts mirušās personas divkāršas apdrošināšanas iemaksu algas apmērā, bet ne mazāk par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, kas noteikta likumā paredzētajā kārtībā, vai trīskāršā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā);
 3. nodrošināt vienreizēju pabalstu izmaksas invaliditātes pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, mirušā laulātā divu pensiju apmērā (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 457,78 euro);
 4. nodrošināt kaitējuma atlīdzību Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām, kurām noteikta invaliditāte, izmaksas (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 262,30 euro, kas atkarīgs no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī un dalībniekam noteiktā darbspēju zaudējuma pakāpes (procentos);
 5. nodrošināt iemaksu veikšanu valsts pensiju speciālajā budžetā pensiju apdrošināšanai 20% apmērā no slimības, paternitātes un maternitātes pabalsta, par nestrādājošām personām ar invaliditāti 20% apmērā no iepriekšējā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas 50 procentiem un par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu, 20% apmērā no 171 euro;
 6. nodrošināt iemaksu veikšanu nodarbinātības speciālajā budžetā bezdarba apdrošināšanai Ministru kabineta noteiktajā apmērā atbilstoši obligāto iemaksu likmes sadalījumam pa sociālās apdrošināšanas veidiem no slimības, maternitātes un paternitātes pabalsta un no 171 euro par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu;
 7. nodrošināt iemaksu veikšanu invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā invaliditātes apdrošināšanai Ministru kabineta noteiktajā apmērā atbilstoši obligāto iemaksu likmes sadalījumam pa sociālās apdrošināšanas veidiem no maternitātes un paternitātes pabalsta un no 171 euro par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu;
 8. nodrošināt transferta pārskaitījumu uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta ienākumu kompensācija, ja iegūta invaliditāte, iestājusies darba nespēja, pirmsdzemdību, pēcdzemdību un bērna kopšanas atvaļinājumā laikā

Rezultatīvais rādītājs – saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)

1. Slimības pabalsts

14 997

15 752

17 155

17 661

18 014

2. Invaliditātes pensija

70 979

72 565

73 609

74 668

75 630

3. Pensija saskaņā ar speciāliem lēmumiem (pensija Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekam)

1 873

1 785

1 660

1 576

1 497

4. Maternitātes pabalsts

1 545

1 660

1 643

1 671

1 688

5. Paternitātes pabalsts

923

1 111

1 061

1 167

1 225

6. Vecāku pabalsts

23 124

23 643

23 952

24 784

24 784

7. Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība

1 110

1 220

1 215

1 210

1 205

8. Apbedīšanas pabalsts

186

225

235

245

255

9. Pabalsts invaliditātes pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam

28

30

30

30

30

10. Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām

1 255

1 279

1 339

1 365

1 393

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie ieņēmumi, euro

562 534 935

577 985 646

651 123 265

700 980 092

746 975 476

Kopējie izdevumi, euro

522 050 781

595 861 231

663 613 032

727 917 794

770 497 802

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

73 810 450

67 751 801

64 304 762

42 580 008

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,1

11,4

9,7

5,8

Finansiālā bilance, euro

40 484 154

-17 875 585

-12 489 767

-26 937 702

-23 522 326

Naudas līdzekļi

-40 484 154

17 875 585

12 489 767

26 937 702

23 522 326

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

-40 484 154

17 875 585

12 489 767

26 937 702

23 522 326

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gadu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 445 163

69 196 964

67 751 801

t. sk.:

Citas izmaiņas

1 445 163

69 196 964

67 751 801

1. Sociālie pabalsti

1 154 339

56 008 943

54 854 604

1.1. Palielinājums invaliditātes pensijas izmaksām saistībā ar:

- pensijas saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 044 personām vidēji mēnesī (no 72 565 personām līdz 73 609 personām (2 284 139 euro);

- pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 8,43 euro (no 173,89 euro līdz 182,32 euro (7 342 578 euro)), tai skaitā saistībā ar piemaksas apmēra pie invaliditātes pensijām par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, palielināšanu sākot ar 2018.gada 1.jūliju atbilstoši 2017.gada 29.jūnijā izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” (144 953 euro).

Plānoti izdevumi 2017.gada pensiju indeksācijai 2018.gadā 7 693 613 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 2 295 814 euro apmērā.

-

9 626 717

9 626 717

1.2. Pensija saskaņā ar speciāliem lēmumiem, t.sk.:

- palielinājums izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 9,74 euro (no 228,15 euro līdz 237,89 euro). Plānoti izdevumi 2017.gada pensiju indeksācijai 2018.gadā 251 789 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2018.gada 1.oktobrī 75 198 euro apmērā;

- samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 125 personām vidēji mēnesī (no 1 785 personām līdz 1 660 personām).

356 828

208 434

-148 394

1.3. Palielinājums slimības pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 403 personām vidēji mēnesī (no 15 752 personām līdz 17 155 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 71,06 euro (no 824,07 euro līdz 895,13 euro)

-

28 502 710

28 502 710

1.4.Maternitātes pabalsts, t.sk.:

- samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 17 personām vidēji mēnesī (no 1 660 personām līdz 1 643 personām);

 - palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 312,02 euro (no 2 572,58 euro līdz 2 884,60 euro).

588 458

6 215 438

5 626 980

1.5. Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 10 personām vidēji mēnesī (no 225 personām līdz 235 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 28,48 euro (no 1 138,98 euro līdz 1 167,46 euro)

-

216 991

216 991

1.6. Palielinājums kaitējuma atlīdzības Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 60 personām vidēji mēnesī (no 1 279 personām līdz 1 339 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 13,90 euro (no 248,40 euro līdz 262,30 euro)

-

402 193

402 193

1.7. Paternitātes pabalsts, t.sk.:

- samazinājums izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 50 personām vidēji mēnesī (no 1 111 personām līdz 1 061 personai);

 - palielinājums izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 27,74 euro (no 303,61 euro līdz 331,35 euro).

198 810

369 771

170 961

1.8. Samazinājums darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 5 personām vidēji mēnesī (no 1 220 personām līdz 1 215 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,33 euro (no 90,53 euro līdz 90,20 euro)

10 243

-

-10 243

1.9. Palielinājums vecāku pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 309 personām vidēji mēnesī (no 23 643 personas līdz 23 952 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 31,69 euro (no 363,81 euro līdz 395,50 euro)

-

10 458 640

10 458 640

1.10. Palielinājums pabalsta pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 13,32 euro (no 444,46 euro līdz 457,78 euro)

-

4 795

4 795

1.11. Palielinājums pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām saistībā ar invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumu īpatsvara prognozēto palielināšanos no 20,82% līdz 21,19%

-

3 254

3 254

2. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

290 824

13 188 021

12 897 197

2.1. Palielinājums invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumiem iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņem vecāku pabalstu, par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu, un invalīdiem, kuri nav reģistrēti kā darba ņēmēji vai nav obligāti sociāli apdrošināti kā pašnodarbinātie, saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 636 personām vidēji mēnesī (no 112 983 personām līdz 113 619 personām) un iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 8,39 euro (no 78,42 euro līdz 86,81 euro)

-

12 040 527

12 040 527

2.2. Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumi iemaksām uz nodarbinātības speciālo budžetu apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu, un par personām, kuras kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņem vecāku pabalstu, t.sk.:

- palielinājums saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 7 366 personām vidēji mēnesī (no 51 589 personām līdz 58 955 personām);

 - samazinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,47 euro (no 7,96 euro līdz 7,49 euro).

290 824

662 476

371 652

2.3. Palielinājums invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumiem iemaksām invaliditātes apdrošināšanai par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu, un par personām, kuras kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņem vecāku pabalstu, saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 251 personu vidēji mēnesī (no 28 038 personām līdz 28 289 personām) un iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,15 euro (no 7,09 euro līdz 7,24 euro)

-

72 028

72 028

2.4. Palielinājums valsts budžeta transfertam no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu saistībā ar:

- invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumu īpatsvara palielināšanos no 20,82% līdz 21,19% (64 458 euro);

 - prioritārā pasākuma “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administratīvās kapacitātes stiprināšana” ieviešanas nodrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punktam (339 040 euro);

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumu par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 43.§ 8.punktam (9 492 euro).

-

412 990

412 990

 

Finansēšana 2018.gada plānā, euro

Pasākums

2018. gada plāns

Finansēšana – kopā

12 489 767

t. sk.:

Naudas līdzekļi

12 489 767

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

12 489 767