Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt ienākumu kompensāciju slimības, maternitātes, paternitātes, invaliditātes, bērna vecumā līdz pusotram gadam kopšanas gadījumā un pabalstu apdrošinātās personas vai tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt 2016.gada oktobrī veiktās pensiju indeksācijas izmaksas 2017.gadā, kā arī plānoto pensiju indeksāciju 2017.gada oktobrī;
 2. nodrošināt slimības pabalstu vispārējā saslimšanas gadījumā izmaksas 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par laiku no darba nespējas 11.dienas līdz darbspēju atgūšanas dienai, bet ne ilgāku par 26 nedēļām, ja darba nespēja ir nepārtraukta, vai nav ilgāka par 52 nedēļām triju gadu periodā, ja darba nespēja atkārtojas ar pārtraukumiem, (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 824,07euro);
 3. nodrošināt invaliditātes pensiju izmaksas atkarībā no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas un apdrošināšanas stāža ilguma un invaliditātes smaguma pakāpes (pensijas vidējais apmērs mēnesī 173,89 euro, tai skaitā piemaksu, kas laika periodā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim piešķirta pie invaliditātes pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, izmaksas (piemaksas vidējais apmērs mēnesī 12,25 euro). Ar 2012.gada 1.janvāri piemaksas piešķiršana ir pārtraukta. Piešķirot invaliditātes pensiju no jauna, piemaksa, kas bija piešķirta līdz pensijas piešķiršanai no jauna, saglabājas. Ar 2014.gadu piemaksas tiek finansētas no valsts pamatbudžeta, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā saņemot transferta ieņēmumus no valsts pamatbudžeta un piemaksu izmaksājot kopā ar invaliditātes pensiju;
 4. nodrošināt pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksas – ar speciālu lēmumu piešķirta invaliditātes pensija Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam (pensijas vidējais apmērs mēnesī 228,15 euro);
 5. nodrošināt maternitātes pabalstu izmaksas, 80% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 2 572,58 euro);
 6. nodrošināt paternitātes pabalstu izmaksas, 80% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 303,61 euro);
 7. nodrošināt vecāku pabalsta izmaksas (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 363,81 euro), piemērojot nosacījumus:
  • pabalsta saņēmējam, kurš atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā ir tiesības izvēlēties, vai saņemt vecāku pabalstu līdz bērna 1 gada vecumam – 60% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas, vai līdz bērna 1,5 gadu vecumam – 43,75% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas;
  • pabalsta saņēmējs, kurš ir nodarbināts bērna kopšanas laikā, bet neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, ir tiesības saņemt pabalstu 30% no piešķirtā vecāku pabalsta apmēra;
 8. nodrošināt darbā nodarītā kaitējuma atlīdzību izmaksas, ja konstatēts fakts, ka darba devējs, kurš atbildīgs par darbā nodarīto kaitējumu, vairs nav nosakāms (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 90,53 euro, kas atkarīgs no invaliditātes smaguma pakāpes (invaliditātes grupas) un aprēķinātā invaliditātes pensijas apmēra);
 9. nodrošināt apbedīšanas pabalstu izmaksas apdrošinātās personas vai viņa apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 1 138,98 euro, kas noteikts mirušās personas divkāršas apdrošināšanas iemaksu algas apmērā, bet ne mazāk par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, kas noteikta likumā paredzētajā kārtībā, vai trīskāršā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā);
 10. nodrošināt vienreizēju pabalstu izmaksas invaliditātes pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, mirušā laulātā divu pensiju apmērā (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 444,46 euro);
 11. nodrošināt kaitējuma atlīdzību Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām, kurām noteikta invaliditāte, izmaksas (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 248,40 euro, kas atkarīgs no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī un dalībniekam noteiktā darbspēju zaudējuma pakāpes (procentos);
 12. nodrošināt iemaksu veikšanu valsts pensiju speciālajā budžetā pensiju apdrošināšanai 20% apmērā no slimības, paternitātes un maternitātes pabalsta, par nestrādājošām personām ar invaliditāti 20% apmērā no iepriekšējā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas 50 procentiem un par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu, 20% apmērā no 171 euro;
 13. nodrošināt iemaksu veikšanu nodarbinātības speciālajā budžetā bezdarba apdrošināšanai Ministru kabineta noteiktajā apmērā atbilstoši obligāto iemaksu likmes sadalījumam pa sociālās apdrošināšanas veidiem no slimības, maternitātes un paternitātes pabalsta un no 171 euro par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu;
 14. nodrošināt iemaksu veikšanu invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā invaliditātes apdrošināšanai Ministru kabineta noteiktajā apmērā atbilstoši obligāto iemaksu likmes sadalījumam pa sociālās apdrošināšanas veidiem no maternitātes un paternitātes pabalsta un no 171 euro par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu;
 15. nodrošināt transferta pārskaitījumu uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta ienākumu kompensācija, ja iegūta invaliditāte, iestājusies darba nespēja, pirmsdzemdību, pēcdzemdību un bērna kopšanas atvaļinājumā laikā

Rezultatīvais rādītājs – saņēmēju skaits (vidēji mēnesī)

1. Slimības pabalsts

14 126

14 121

15 752

16 411

16 918

2. Invaliditātes pensija

70 054

70 858

72 565

73 681

74 669

3. Pensija saskaņā ar speciāliem lēmumiem (pensija Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekam)

2 016

1 999

1 785

1 689

1 598

4. Maternitātes pabalsts

1 523

1 503

1 660

1 695

1 725

5. Paternitātes pabalsts

885

951

1 111

1 244

1 353

6. Vecāku pabalsts

21 816

20 661

23 643

24 141

24 608

7. Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība

1 166

1 225

1 220

1 215

1 210

8. Apbedīšanas pabalsts

188

215

225

235

245

9. Pabalsts invaliditātes pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam

24

30

30

30

30

10. Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām

1 226

1 248

1 279

1 305

1 331

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie ieņēmumi, euro

499 670 376

561 104 202

577 985 646

618 885 486

653 355 140

Kopējie izdevumi, euro

470 344 640

487 913 144

595 861 231

660 497 846

714 040 666

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17 568 504

107 948 087

64 636 615

53 542 820

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,7

22,1

10,8

8,1

Finansiālā bilance, euro

29 325 736

73 191 058

-17 875 585

-41 612 360

-60 685 526

Naudas līdzekļi

-29 325 736

-73 191 058

17 875 585

41 612 360

60 685 526

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

-29 325 736

-73 191 058

17 875 585

41 612 360

60 685 526

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 378 166

109 326 253

107 948 087

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

209 393

209 393

 Jaunās politikas iniciatīvas “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40, 59.§ 2.punktam (paternitātes pabalsta saņēmēju skaits palielināsies par 15 personām vidēji mēnesī)

-

53 393

53 393

Vecāku pabalsta piešķiršanas nosacījumu pilnveide, paredzot no 2017.gada 1.janvāra nodrošināt, ka tiesības uz vecāku pabalstu ir arī tad, ja darba tiesiskās attiecības ir bijušas uz grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma iestāšanās brīdi, bet beigušās šā atvaļinājuma laikā, atbilstoši priekšlikumam Nr.231 un Nr.202 2.lasījumam (vecāku pabalsta saņēmēju skaits palielināsies par 36 personām vidēji mēnesī)

 

156 000

156 000

Citas izmaiņas

1 378 166

109 116 860

107 738 694

1. Sociālie pabalsti

1 010 377

83 659 546

82 649 169

1.1. Invaliditātes pensija, t.sk.:

- palielinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 707 personām vidēji mēnesī (no 70 858 personām līdz 72 565 personām;

- samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,19 euro (no 174,08 euro līdz 173,89 euro), tai skaitā ņemot vērā izdevumu palielinājumu 492 279 euro apmērā saistībā ar izmaiņām pensijas aprēķinā atbilstoši 2016.gada 22.martā izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””.

Plānoti izdevumi 2016.gada pensiju indeksācijai 2017.gadā 2 394 645 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2017.gada 1.oktobrī 1 466 508 euro apmērā.

159 221

3 561 974

3 402 753

1.2. Pensija saskaņā ar speciāliem lēmumiem, t.sk.:

- palielinājums izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 21,57 euro (no 206,58 euro līdz 228,15 euro), tai skaitā saistībā ar izmaiņām pensijas aprēķinā atbilstoši 2016.gada 1.jūlijā izsludinātajam likumam “Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā” (229 616 euro) un izmaiņām pensijas aprēķinā atbilstoši 2016.gada 22.martā izsludinātajam likumam “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” (17 287 euro);

- samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 214 personām vidēji mēnesī (no 1 999 personām līdz 1 785 personām).

Plānoti izdevumi 2016.gada pensiju indeksācijai 2017.gadā 78 826 euro apmērā un pensiju indeksācijai 2017.gada 1.oktobrī 51 499 euro apmērā.

585 900

517 634

-68 266

1.3. Palielinājums slimības pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 1 631 personu vidēji mēnesī (no 14 121 personas līdz 15 752 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 181,10 euro (no 642,97 euro līdz 824,07 euro), tai skaitā ņemot vērā izdevumu samazinājumu 2 746 700 euro apmērā atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 18.3.apakšpunktam

-

46 816 569

46 816 569

1.4. Palielinājums maternitātes pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 157 personām vidēji mēnesī (no 1 503 personām līdz 1 660 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 318,25 euro (no 2 254,33 euro līdz 2 572,58 euro)

-

10 586 698

10 586 698

1.5. Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 10 personām vidēji mēnesī (no 215 personām līdz 225 personām) un saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 27,64 euro (no 1 111,34 euro līdz 1 138,98 euro)

-

207 989

207 989

1.6. Palielinājums kaitējuma atlīdzības Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 31 personu vidēji mēnesī (no 1 248 personām līdz 1 279 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 138,76 euro (no 109,64 euro līdz 248,40 euro), tai skaitā saistībā ar izmaiņām atlīdzības aprēķinā atbilstoši 2016.gada 1.jūlijā izsludinātajam likumam “Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā” (1 998 655 euro)

-

2 170 474

2 170 474

1.7. Palielinājums paternitātes pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 145 personām vidēji mēnesī (no 951 personas līdz 1096 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 18,98 euro (no 284,63 euro līdz 303,61 euro)

-

746 196

746 196

1.8. Samazinājums darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 5 personām vidēji mēnesī (no 1 225 personām līdz 1 220 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,31 euro (no 90,84 euro līdz 90,53 euro)

9 989

-

-9 989

1.9. Palielinājums vecāku pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 2 946 personām vidēji mēnesī (no 20 661 personas līdz 23 607 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 24,95 euro (no 338,86 euro līdz 363,81 euro)

-

19 047 314

19 047 314

1.10. Palielinājums pabalsta pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 13,05 euro (no 431,41 euro līdz 444,46 euro)

-

4 698

4 698

1.11. Samazinājums pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atmaksām saistībā ar kopējās pārmaksu summas prognozēto samazināšanos, ņemot vērā, ka ar 2016.gada 1.janvāri stājās spēkā Solidaritātes nodokļa likums, kas ietekmēs izmaksājamo pārmaksu summu (par 2016.gadu un turpmākajiem gadiem pārmaksu summas vairs netiek atmaksātas)

255 267

-

-255 267

2. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

367 789

25 457 314

25 089 525

2.1. Palielinājums invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumiem iemaksām uz valsts pensiju speciālo budžetu pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņem vecāku pabalstu, par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu, un invalīdiem, kuri nav reģistrēti kā darba ņēmēji vai nav obligāti sociāli apdrošināti kā pašnodarbinātie, saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 5 183 personām vidēji mēnesī (no 107 800 personām līdz 112 983 personām), un iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 14,70 euro (no 63,72 euro līdz 78,42 euro), t.sk. palielinājums 6 567 euro apmērā iemaksām pensiju apdrošināšanai par personām, kuras adoptējušas bērnu vecumā līdz trim gadiem un saņem paternitātes pabalstu, saistībā ar jaunās politikas iniciatīvas “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” ieviešanas nodrošināšanu

-

23 901 612

23 901 612

2.2. Palielinājums invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumiem iemaksām uz nodarbinātības speciālo budžetu apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu, un par personām, kuras kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņem vecāku pabalstu, saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 5 789 personām vidēji mēnesī (no 45 800 personām līdz 51 589 personām) un iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,84 euro (no 7,12 euro līdz 7,96 euro), t.sk. palielinājums 660 euro apmērā iemaksām apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras adoptējušas bērnu vecumā līdz trim gadiem un saņem paternitātes pabalstu, saistībā ar jaunās politikas iniciatīvas “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” ieviešanas nodrošināšanu

-

1 017 309

1 017 309

2.3. Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumi iemaksām invaliditātes apdrošināšanai par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu, un par personām, kuras kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņem vecāku pabalstu, t.sk.:

- palielinājums saistībā ar personu, par kurām veicamas iemaksas, skaita prognozēto palielināšanos par 3 420 personām vidēji mēnesī (no 24 618 personām līdz 28 038 personām), t.sk. palielinājums 1 034 euro apmērā iemaksām invaliditātes apdrošināšanai par personām, kuras adoptējušas bērnu vecumā līdz trim gadiem un saņem paternitātes pabalstu, saistībā ar jaunās politikas iniciatīvas “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” ieviešanas nodrošināšanu;

- samazinājums saistībā ar iemaksas vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 1,25 euro (no 8,34 euro līdz 7,09 euro)

367 789

291 027

-76 762

2.4. Palielinājums valsts budžeta transfertam no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu saistībā ar:

- Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta plānoto izdevumu palielinājumu (172 438 euro);

- Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbinieku zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanas nodrošināšanu ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta  sēdes protokola Nr.41 5.§ 22.punktam (28 832 euro);

- jaunās politikas iniciatīvas “Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība” ieviešanas nodrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punktam (izmaiņām SAIS sistēmā), (9 369 euro)

- 2016.gada 10.decembrī izsludinātajā Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā paredzēto pasākumu īstenošanas nodrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 29.septembra sēdes protokola Nr.49 8.§ 3.punktam (izmaiņām SAIS sistēmā), (36 727 euro)

-

247 366

247 366

 

Finansēšana 2017. gada plānā

Pasākums

2017. gada plāns

Finansēšana – kopā

17 875 585

t. sk.:

Naudas līdzekļi

17 875 585

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

17 875 585