Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ienākumu kompensāciju slimības, maternitātes, paternitātes, invaliditātes, bērna vecumā līdz pusotram gadam kopšanas gadījumā un pabalstu apdrošinātās personas vai tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt 2020. gada oktobrī veiktās pensiju un piemaksas pie invaliditātes pensijas apmēra par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, indeksācijas izmaksas 2021. gadā, kā arī pensiju, tai skaitā piemaksas pie invaliditātes pensijas, indeksāciju 2021. gada oktobrī, ja indeksācijas koeficients pārsniegs skaitli “1”;
 2. nodrošināt slimības pabalstu vispārējā saslimšanas gadījumā izmaksas 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par laiku no darba nespējas 11. dienas līdz darbspēju atgūšanas dienai, bet ne ilgāku par 26 nedēļām, ja darba nespēja ir nepārtraukta, vai nav ilgāka par 52 nedēļām triju gadu periodā, ja darba nespēja atkārtojas ar pārtraukumiem, (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 1 069,64 euro);
 3. nodrošināt invaliditātes pensiju izmaksas atkarībā no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas un apdrošināšanas stāža ilguma un invaliditātes smaguma pakāpes (pensijas vidējais apmērs mēnesī 240,35 euro), tai skaitā:
 • piemaksu, kas laika periodā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim piešķirta pie invaliditātes pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, izmaksas (piemaksas vidējais apmērs mēnesī 11,87 euro). Ar 2012. gada 1. janvāri piemaksas piešķiršana ir pārtraukta. Piešķirot invaliditātes pensiju no jauna, piemaksa, kas bija piešķirta līdz pensijas piešķiršanai no jauna, saglabājas. Ar 2014. gadu piemaksas tiek finansētas no valsts pamatbudžeta, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā saņemot transferta ieņēmumus no valsts pamatbudžeta un piemaksu izmaksājot kopā ar invaliditātes pensiju,
 • minimālās invaliditātes pensijas palielināšanu – ar 2021. gada 1. janvāri minimālās invaliditātes pensijas apmērs tiek noteikts personām ar I invaliditātes grupu 217,60 euro mēnesī, personām ar I invaliditātes grupu kopš bērnības 260,80 euro mēnesī,  personām ar II invaliditātes grupu 190,40 euro mēnesī, personām ar II invaliditātes grupu kopš bērnības 228,20 euro mēnesī, personām ar III invaliditātes grupu 136 euro mēnesī, personām ar III invaliditātes grupu kopš bērnības 163 euro mēnesī;
 1. nodrošināt pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksas – ar speciālu lēmumu piešķirta invaliditātes pensija ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam (pensijas vidējais apmērs mēnesī 86,81 euro);
 2. nodrošināt maternitātes pabalstu izmaksas, 80% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 3 260,33 euro);
 3. nodrošināt paternitātes pabalstu izmaksas, 80% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 397,77 euro);
 4. nodrošināt vecāku pabalsta izmaksas (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 470,51 euro), piemērojot nosacījumus:
 • pabalsta saņēmējam, kurš atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, ir tiesības izvēlēties, vai saņemt vecāku pabalstu līdz bērna 1 gada vecumam – 60% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas, vai līdz bērna 1,5 gadu vecumam – 43,75% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas;
 • pabalsta saņēmējam, kurš ir nodarbināts bērna kopšanas laikā, bet neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, ir tiesības saņemt pabalstu 30% no piešķirtā vecāku pabalsta apmēra;
 1. nodrošināt darbā nodarītā kaitējuma atlīdzību izmaksas, ja konstatēts fakts, ka darba devējs, kurš atbildīgs par darbā nodarīto kaitējumu, vairs nav nosakāms (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 151,03 euro, kas atkarīgs no invaliditātes smaguma pakāpes (invaliditātes grupas) un aprēķinātā invaliditātes pensijas apmēra), tai skaitā ar 2021. gada 1. janvāri nodrošinot minimālās atlīdzības izmaksas 76,30 euro mēnesī (par darbspēju zaudējumu no 10 – 19 procentiem) un 109 euro mēnesī (par darbspēju zaudējumu virs 20 procentiem);
 2. nodrošināt apbedīšanas pabalstu izmaksas apdrošinātās personas vai viņa apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 1 365,34 euro, kas noteikts mirušās personas divkāršas apdrošināšanas iemaksu algas apmērā, bet ne mazāk par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, kas noteikta likumā paredzētajā kārtībā, vai trīskāršā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā), tai skaitā ar 2021. gada 1. janvāri nodrošinot apbedīšanas pabalsta minimālā apmērā izmaksas sociāli apdrošinātas personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā 327 euro;
 3. nodrošināt pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, kas arī ir pensijas saņēmējs, 12 mēnešus pabalstu 50 procentu apmērā no mirušā laulātā pensijas, ieskaitot pie tās piešķirto piemaksu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim (pabalsta vidējais apmērs mēnesī 165,87 euro), tai skaitā ar 2021. gada 1. janvāri nodrošinot pabalsta izmaksas minimālās invaliditātes pensijas saņēmēja (personas ar I invaliditātes grupu) nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam 108,80 euro mēnesī, personas ar I invaliditātes grupu kopš bērnības nāves gadījumā – 130,40 euro mēnesī, personas ar II invaliditātes grupu nāves gadījumā – 95,20 euro mēnesī, personas ar II invaliditātes grupu kopš bērnības nāves gadījumā – 114,10 euro mēnesī, personas ar III invaliditātes grupu nāves gadījumā – 68 euro mēnesī, personas ar III invaliditātes grupu kopš bērnības nāves gadījumā – 81,50 euro mēnesī;
 4. nodrošināt kaitējuma atlīdzību Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām, kurām noteikta invaliditāte, izmaksas (atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 263,50 euro, kas atkarīgs no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī un dalībniekam noteiktā darbspēju zaudējuma pakāpes (procentos);
 5. nodrošināt ES pensiju shēmas dalībnieka Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrātā pensijas kapitāla un obligāto iemaksu nodošanu ES pensiju shēmai;
 6. nodrošināt VSAOI veikšanu valsts pensiju speciālajā budžetā pensiju apdrošināšanai 20% apmērā no slimības, paternitātes un maternitātes pabalsta, par nestrādājošām personām ar invaliditāti 20% apmērā no iepriekšējā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas 50 procentiem un par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu, 20% apmērā no 171 euro;
 7. nodrošināt VSAOI veikšanu nodarbinātības speciālajā budžetā bezdarba apdrošināšanai Ministru kabineta noteiktajā apmērā atbilstoši obligāto iemaksu likmes sadalījumam pa sociālās apdrošināšanas veidiem no slimības, maternitātes un paternitātes pabalsta un no 171 euro par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu;
 8. nodrošināt iemaksu veikšanu invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā invaliditātes apdrošināšanai Ministru kabineta noteiktajā apmērā atbilstoši obligāto iemaksu likmes sadalījumam pa sociālās apdrošināšanas veidiem no maternitātes un paternitātes pabalsta un no 171 euro par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu;
 9. nodrošināt transferta pārskaitījumu uz VSAA speciālo budžetu invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta administrēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: VSAA.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta ienākumu kompensācija, ja iegūta invaliditāte, iestājusies darba nespēja, pirmsdzemdību, pēcdzemdību un bērna kopšanas atvaļinājumā laikā (saņēmēju skaits (vidēji mēnesī))

Slimības pabalsts

17 399

17 378

17 906

18 205

18 097

Invaliditātes pensija

72 653

73 899

74 086

74 828

75 582

Pensija saskaņā ar speciāliem lēmumiem (pensija Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekam)

1 415

1 288

1 111

983

870

Maternitātes pabalsts

1 386

1 380

1 380

1 380

1 380

Paternitātes pabalsts

877

887

913

941

969

Vecāku pabalsts

21 752

21 068

21 114

21 021

21 021

Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība

950

1 015

1 020

1 020

1 020

Apbedīšanas pabalsts

188

218

230

242

254

Pabalsts invaliditātes pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam

127

360

360

360

360

Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām

2 407

2 479

2 443

2 472

2 505

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie ieņēmumi, euro

678 788 960

718 363 108

742 249 286

852 040 731

913 957 561

Kopējie izdevumi, euro

650 637 394

712 302 529

791 425 874

834 091 584

871 190 844

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

61 665 135

79 123 345

42 665 710

37 099 260

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,5

11,1

5,4

4,4

Finansiālā bilance, euro

28 151 566

6 060 579

-49 176 588

17 949 147

42 766 717

Naudas līdzekļi

-28 151 566

- 6 060 579

49 176 588

-17 949 147

-42 766 717

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

-28 151 566

-6 060 579

49 176 588

-17 949 147

-42 766 717

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 952 118

83 075 463

79 123 345

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

29 164 964

29 164 964

Prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” īstenošana (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts), saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta programmas 04.00.00 “Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai”, tai skaitā:

1. apakšpasākuma “Minimālo pensiju paaugstināšana” īstenošana 28 732 631 euro apmērā, tai skaitā:

- minimālās invaliditātes pensijas izmaksām 28 663 074 euro apmērā, nodrošinot 44 306 minimālās invaliditātes pensijas saņēmējiem vidēji mēnesī pensijas vidējā apmēra (bez piemaksas) mēnesī palielināšanos par 53,91 euro (no 106,15  euro līdz 160,06 euro);

- pabalsta minimālās invaliditātes pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksām 69 557 euro, nodrošinot 215 pabalsta saņēmējiem vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra (bez piemaksas) mēnesī palielināšanos par 26,96 euro (no 53,07 euro līdz 80,03 euro);

2. apakšpasākuma “Ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un pensiju apmēru pārskatīšanu saistītie pakalpojumi” īstenošana 432 333 euro apmērā, tai skaitā:

 - apbedīšanas pabalsta minimālā apmērā sociāli apdrošinātas personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā izmaksām 17 808 euro apmērā, nodrošinot 11 pabalsta saņēmējiem vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 134,91 euro (no 192,09 euro līdz 327 euro);

- darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības minimālā apmērā izmaksām 414 525 euro, nodrošinot 666 minimālās darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības saņēmējiem vidēji mēnesī atlīdzības vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 51,87 euro (no 80,58 euro līdz 132,45 euro).

-

29 164 964

29 164 964

Citas izmaiņas

3 952 118

53 910 499

49 958 381

1. Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas

346 540

34 252 964

33 906 424

1.1. Palielinājums invaliditātes pensijas izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 187 personām vidēji mēnesī (no 73 899 personām līdz 74 086 personām) un pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 1,06 euro (no 207,05 euro līdz 208,11 euro). Plānoti izdevumi 2020. gada pensiju indeksācijai 2021. gadā 5 271 960 euro apmērā, tai skaitā izdevumi 2020. gada piemaksu pie invaliditātes pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, indeksācijai 2021. gadā 123 847 euro apmērā.

-

1 406 485

1 406 485

1.2. Pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem, t.sk.:

- palielinājums  izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,31 euro (no 86,50 euro līdz 86,81 euro). Plānoti izdevumi 2020. gada pensiju indeksācijai 2021. gadā 33 197 euro apmērā;

- samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 177 personām vidēji mēnesī (no 1 288 personām līdz 1 111 personām)

184 384

4 724

-179 660

1.3. Palielinājums slimības pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 528 personām vidēji mēnesī (no 17 378 personām līdz 17 906 personām) un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 81,68 euro (no 987,96 euro līdz 1 069,64 euro), tai skaitā samazinājums slimības pabalsta izmaksām saistībā ar slimības pabalsta saņēmēju skaita vidēji mēnesī prognozēto samazināšanos atbilstoši MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 36.punktam (9 685 278 euro)

-

23 809 402

23 809 402

1.4. Palielinājums maternitātes pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 18,52 euro (no 3 241,81 euro līdz 3 260,33 euro)

-

306 691

306 691

1.5. Palielinājums apbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 44,13 euro (no 1 314,76 euro līdz 1 358,89 euro) un pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 12 personām vidēji mēnesī (no 218 personām līdz 230 personām)

-

311 124

311 124

1.6. Samazinājums kaitējuma atlīdzības Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 36 personām vidēji mēnesī (no 2 479 personām līdz 2 443 personām) un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 1,59 euro (no 265,09 euro līdz 263,50 euro)

161 131

-

-161 131

1.7. Palielinājums paternitātes pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 3,93 euro (no 393,84 euro līdz 397,77 euro) un  pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 26 personām vidēji mēnesī (no 887 personām  līdz 913 personām)

-

165 935

165 935

1.8. Palielinājums darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 4,12 euro (no 113,04 euro līdz 117,16 euro) un atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 5 personām vidēji mēnesī (no 1 015 personām  līdz 1 020  personām)

-

57 266

57 266

1.9. Palielinājums vecāku pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 31,29 euro (no 439,22 euro līdz 470,51 euro) un pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 46 personām vidēji mēnesī (no 21 068 personām  līdz 21 114 personām)

-

8 170 773

8 170 773

1.10. Palielinājums pabalsta pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 4,76 euro (no 145,01 euro līdz 149,77 euro)

-

20 564

20 564

1.11. Samazinājums pārmaksāto VSAOI atmaksām saistībā ar invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta īpatsvara samazināšanos no 21,19% līdz 20,92%

1 025

-

-1 025

2. Valsts budžeta transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu

3 605 578

19 657 535

16 051 957

2.1. Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumi VSAOI uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņem vecāku pabalstu, par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu, un invalīdiem, kuri nav reģistrēti kā darba ņēmēji vai nav obligāti sociāli apdrošināti kā pašnodarbinātie, t.sk.:

- palielinājums saistībā ar personu, par kurām veicamas VSAOI, skaita prognozēto palielināšanos par 14 360 personām vidēji mēnesī (no 104 840 personām līdz 119 200 personām);

- samazinājums saistībā ar VSAOI vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 2,30 euro (no 101,57 euro līdz 99,27 euro).

2 894 683

17 106 619

14 211 936

2.2. Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumi VSAOI uz nodarbinātības speciālo budžetu apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu, un par personām, kuras kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņem vecāku pabalstu, t.sk.:

- palielinājums saistībā ar VSAOI vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 2,50 euro (no 7,29 euro līdz 9,79 euro);

- samazinājums saistībā ar personu, par kurām veicamas VSAOI, skaita prognozēto samazināšanos par 4 640 personām vidēji mēnesī (no 61 840 personām līdz 57 200 personām).

544 946

1 850 190

1 305 244

2.3. Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumi VSAOI invaliditātes apdrošināšanai par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu, un par personām, kuras kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņem vecāku pabalstu, t.sk.:

- palielinājums saistībā ar personu, par kurām veicamas VSAOI, skaita prognozēto palielināšanos par 2 993 personām vidēji mēnesī (no 18 395 personām līdz 21 388 personām);

- samazinājums saistībā ar VSAOI vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,45 euro (no 8,90 euro līdz 8,45 euro).

100 346

303 475

203 129

2.4. Valsts budžeta transferti no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta uz VSAA speciālo budžetu, t.sk.:

- palielinājums saistībā ar:

- kopējās atskaitījumu summas palielināšanos (6 440 euro);

- prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana”  īstenošanu (2 197 euro) atbilstoši MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punktam;

- pasākuma “Kvalitātes paaugstināšana nozares iestādēs klientiem sniegto pakalpojumu nodrošināšanai” īstenošanu (271 119 euro) atbilstoši MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 22.2.apakšpunktam;

- VSAA informācijas sistēmas (SAIS) pielāgošanu, lai nodrošinātu 11.12.2020. izsludinātajā  likumā “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” un likumā “Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā” paredzētā pasākuma īstenošanu – VSAOI minimālā objekta ieviešanu (117 495 euro);

- samazinājums saistībā ar invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta īpatsvara samazināšanos no 21,19% līdz 20,92% (53 515 euro) un saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam), (12 088 euro).

65 603

397 251

331 648

Finansēšana 2021. gada plānā (eiro)

Pasākums

2021. gada plāns

Finansēšana – kopā

49 176 588

t. sk.:

Naudas līdzekļi

49 176 588

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

49 176 588