Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu politiku, sniedzot Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu iedzīvotājiem, kā arī to valstu, ar kurām Latvija ir noslēgusi starpvalstu līgumus sociālās drošības jomā, iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt valsts pensiju, valsts sociālo un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu un atlīdzību piešķiršanu un izmaksāšanas administrēšanu;
  2. nodrošināt sociāli apdrošināto personu, valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku, sociālās apdrošināšanas iemaksu un personu apdrošināšanas (darba) stāžu reģistrēšanu un uzskaiti;
  3. nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu administrēšanu;
  4. nodrošināt valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu;
  5. atbilstoši kompetencei nodrošināt Eiropas Savienības tiesību aktu sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācijas jomā un starptautisko divpusējo līgumu izpildi;
  6. nodrošināt iedzīvotāju konsultēšanu valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu, valsts sociālo pabalstu, valsts izdienas pensiju jautājumos un valsts fondēto pensiju shēmas jautājumos;
  7. nodrošināt informācijas tehnoloģiju atbalstu Labklājības ministrijai un tās padotībā esošām iestādēm saskaņā ar sadarbības līgumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Efektīva un uz klientu orientēta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbība

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klātienes klientu apkalpošanas vietas (skaits)

35

34

34

34

34

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodrošinātie e-pakalpojumi (skaits)

13

14

14

14

14

E-pakalpojumu izmantošanas gadījumi (skaits milj.)

10

10

10

10

10

Sniegtās elektroniskās konsultācijas (skaits tūkst.)

36,7

34,0

34,0

34,0

34,0

Optimizēti informācijas apmaiņas procesi, izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāju (VISS)

Organizācijas, kas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas saņemšanai izmanto e-pakalpojumus

164

160

160

160

160

Samazināts administratīvais slogs klientiem

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi, kuru saņemšanai klientam nav jāiesniedz citu iestāžu rīcībā esoša informācija vai dokumenti (skaits) 1

21

22

531

53

53

Piezīmes.

1Līdz 2019.gadam tika uzskaitīti tikai tie pakalpojumi, kuru izpildes gala rezultāts bija naudas izmaksa klientam, sākot no 2020.gada šī rādītāja izpildē tiek uzskaitīti visi pakalpojumi (tostarp, apliecības, sertifikāti, izziņas, uzziņas, paziņojumi, lēmumi, informācija), kuru klients var pieprasīt neiesniedzot papildus dokumentus.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie ieņēmumi, euro

19 623 142

18 840 724

20944 765

20902 954

20902 954

Kopējie izdevumi, euro

19 623 140

18 871 278

20975 319

20933 508

20902 954

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-751 862

2104 041

-41 811

-30 554

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3,8

11,1

-0,2

-0,2

Atlīdzība, euro

14 232 291

14 068 471

14071 308

14 068 471

14 068 471

Finansiālā bilance, euro

2

-30 554

-30 554

-30 554

-

Naudas līdzekļi

-2

30 554

30 554

30 554

-

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

-2

30 554

30 554

30 554

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

958

978

978

978

978

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 238

1 198,7

1199,0

1 198,7

1 198,7

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

151 096

2255 137

2104 041

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

2 837

2 837

Prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanas nodrošināšana atbilstoši priekšlikumam Nr.97, Nr.98, Nr.99, Nr.100 un Nr.51, Nr.52, Nr.53, Nr.54 2.lasījumam

-

2 837

2 837

Vienreizēji pasākumi

-

93 225

93 225

Izdevumu palielinājums valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanai, lai 2020.gadā nodrošinātu 2018.gada 24.oktobrī izsludinātajā likumā “Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā” paredzētā pasākuma (valsts fondēto pensiju shēmas uzkrātā kapitāla mantošanas IS izstrāde) īstenošanu un Ministru kabineta 2019.gada 13.augusta noteikumos Nr.365 “Noteikumi par valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu” paredzēto datu apmaiņu starp zvērinātiem notāriem un VSAA tiešsaistē, savienojot Notāru informācijas sistēmu (turpmāk – NIS) un VSAA informācijas sistēmu (SAIS), t.sk.:

- izdevumu palielinājums dotācijai Zvērināto notāru padomei programmēšanas darbiem NIS pielāgošanai (20025 euro);

- izdevumu palielinājums VSAA informācijas sistēmas (SAIS) pielāgošanai (73200 euro).

-

93 225

93 225

Ilgtermiņa saistības

17 896

18 326

430

Dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā Sociālās drošības asociācijā

17 896

18 326

430

Citas izmaiņas

133 200

2140 749

2007 549

Izdevumu palielinājums, lai VSAA turpinātu izmaiņu veikšanu informācijas sistēmās saistībā ar 2019.gada 2.janvārī izsludinātā likumā “Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā” paredzēto pasākumu īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.decembra sēdes protokola Nr.58 33.§ 4.punktam

-

21 600

21 600

Izdevumu samazinājums VSAA informācijas sistēmas (SAIS) pielāgošanai 2019.gadā saistībā ar 2018.gada 24.oktobrī izsludinātajā likumā “Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā” paredzētā pasākuma īstenošanu - valsts fondēto pensiju shēmas uzkrātā kapitāla mantošanas IS izstrādi

133 200

-

-133 200

Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma “Pensiju, pabalstu un atlīdzības piegādes saņēmēja dzīvesvietā samaksas pieauguma kompensēšana” īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 19.punktam, t.sk. saņemot transferta pārskaitījumu no Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti” (65 736 euro)

-

2119 149

2119 149

 

Finansēšana 2020.gada plānā

Pasākums

2020.gada plāns

Finansēšana – kopā

30 554

t. sk.:

Naudas līdzekļi

30 554

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

30 554